Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanost i istraživanje

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kao javna institucija ima društvenu odgovornost kreiranja znanja o društvenim i političkim pojavama i fenomenima na temelju znanstvenih istraživanja u područjima politologije, novinarstva i medijskih i komunikacijskih studija, kao i razvoj studijskih programa temeljenih na znanstvenim istraživanjima. Zadaća Fakulteta obuhvaća stvaranje znanstvenih spoznaja, znanja i podataka, utemeljenih na rigoroznim istraživačkim postupcima, kao osnovama za oblikovanje političkih institucija i javnih politika i medijskog sustava, upravljanje političkim procesima, bolje razumijevanje hrvatskog društva u sferama politike, medija, komunikacije i novinarstva te pomoći u izradi ekspertiza relevantnih za unaprjeđenje društva. Znanstveno istraživanje je jedan od glavnih elemenata u sustavu osiguravanja kvalitete i unaprjeđenja djelatnosti Fakulteta, bilo kroz nastavne programe, bilo kroz usluge koje na temelju ekspertize svojih zaposlenika Fakultet pruža drugim društvenim akterima. U tom kontekstu, strategija razvoja znanstvenoistraživačke djelatnosti usmjerena je primarno na povećanje znanstveno-istraživačkih kapaciteta Fakulteta odnosno povećanje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada na Fakultetu, i to poglavito strukture i kvalitete objavljenih radova, te povećanje vidljivosti znanstvene djelatnosti Fakulteta kroz objavljivanje radova u uglednima međunarodnim znanstvenim publikacijama, izraženije sudjelovanje znanstvenika Fakulteta u međunarodnim projektima, znanstveno-istraživačkim mrežama i znanstvenim skupovima. Konačno, strategija je usmjerena na povećanje uloge transfera znanja o političkim i društvenim pojavama zainteresiranim društvenim akterima, kreatorima javnih politika, medijima, civilnom društvu i općoj javnosti, kao i na povećanje uloge znanstvenih istraživanja u kreiranju nastavnih sadržaja i nastavi uopće.

Prioritetna područja istraživanja u polju politologije
 1. Istraživanje nacionalnog političkog sustava i institucija te njegovih aktera i procesa, s naglaskom na: istraživanje izbora i drugih oblika političke participacije preko kojih građani utječu na političke procese; istraživanje politika nacionalnog i drugih kolektivnih identiteta; utjecaja povijesnog nasljeđa, rascjepa i kolektivnih trauma; problema režima državljanstva, konstituiranja i definiranja pripadništva hrvatskoj političkoj zajednici te civilnog društva i ostalih aktera i procesa društvene i političke promjene. 
 2. Komparativna istraživanja političkih institucija, aktera i procesa u demokratskim i autokratskim ustavima uz istraživački fokus na sljedećim temama: izbori, stranke, stranački sustavi, parlamenti i vlade u Europi (uz reference na druge svjetske regije); regionalne studije (area studies) Bliskog Istoka, Srednje Europe, Jugoistočne Europe, Rusije i postsovjetskog prostora te Latinske Amerike (uz reference na postkonfliktna društva); suvremeni fenomen krize predstavničkih demokracija u Europi te s njome povezana dinamika političkih rascjepa i obrazaca izvaninstitucionalne i institucionalne političke participacije. 
 3. Istraživanje procesa formiranja i implementacije europskih, nacionalnih i lokalnih javnih politika, a posebno oblikovanja ciljeva i prioriteta, uloge aktera i institucija koje sudjeluju u procesu javnih politika, te istraživanje rezultata i učinaka javnih politika. 
 4. Istraživanje društvenih i političkih procesa unutar Europske Unije, odnosa europskih i nacionalnih političkih institucija, te odnosa građana prema europskim integracijama. 
 5. Istraživanje međunarodnih odnosa i vanjske politike, sigurnosnih politika i sustava u komparativnom kontekstu te novih sigurnosnih izazova i odgovora na njih. 
 6. Istraživanje normativne dimenzije politike kroz analizu teorijskih i vrijednosnih kategorija presudnih za razumijevanje kompleksnih političkih procesa, legitimnosti političkih institucija, djelovanja političkih aktera i samog određenja sfere političkog i političke zajednice. 
Prioritetna područja istraživanja u polju informacijske i komunikacijske znanosti
 1. Istraživanje medijskih publika, novinarskih tehnika, praksi i procesa, organizacije rada medija, profesionalnih i etičkih standarda u novinarstvu, kao i istraživanje tehnologija stvaranja, proizvodnje i prenošenja vijesti.
 2. Istraživanje medijatizacije kao suvremenog procesa društvene promjene povezane s medijskom komunikacijom, medijskih politika i medijskih sustava, medijskih publika, te medijskog reprezentiranja/posredovanja društva i medijski konstruirane društvene zbilje, oblikovanja medijskih tehnologija i poruka kao i jezičnih praksi i sociolingvistike medija. Istraživanje njihove uloge u svakodnevnom životu građana, javnoj sferi, te osobito u sferama popularne i urbane kulture. 
 3. Istraživanje tehnika, procesa i aktera javnog komuniciranja, posebno u sferi odnosa s javnošću i političke komunikacije. 
 4. Istraživanje u području novinarstva, medijske pismenosti te primjene multimedijske produkcije i digitalnih tehnologija u području novinarstva.

 Opći strateški ciljevi Fakulteta političkih znanosti
 1. Podizanje razine znanstvenih sposobnosti istraživača zaposlenih na Fakultetu političkih znanosti
 2. Povećanje kvalitete znanstvenih radova i povećanje broja radova objavljenih u vrhunskim znanstvenim časopisima
 3. Uključivanje doktorskih studenata u rad na istraživačkim projektima
 4. Distribucija rezultata istraživanja i znanja u društvu
   
Specifični strateški ciljevi Fakulteta političkih znanosti vezani uz područja istraživanja
 1. Provođenje najmanje pet istraživačkih projekata o nacionalnome političkom sustavu i političkom sustavu Europske unije, institucijama te ostalim akterima i procesima
 2. Provedba najmanje tri projekta iz područja komparativne politike i regionalnih studija (area studies)
 3. Provođenje istraživačkih projekta usmjerenih na istraživanja značajki javnih politika i procesa njihova stvaranja
 4. Istraživanje političke ekonomije Ekonomske i monetarne unije (EMU) u razdoblju obuhvaćenom strategijom
 5. Istraživanje sigurnosne politike Republike Hrvatske u regionalnome sigurnosnom kompleksu, istraživanje migracija u regionalnom kontekstu jugoistočne Europe i Europe u cjelini, analiza energetske sigurnosti i geostrateških resursa
 6. Istraživanje vanjskopolitičkih strategija malih država Europe, Latinske Amerike i Kariba. Istraživanje strategija javnih diplomacija
 7. Provođenje istraživanja iz normativne političke i socijalne teorije
 8. Istraživanje u području povijesti političkih ideja i genealogije političkih koncepata
 9. Provođenje najmanje dva istraživačka projekta iz područja medijskih i komunikacijskih studija i izrada najmanje jednoga međunarodnog udžbenika iz tog područja u razdoblju obuhvaćenom strategijom
 10. Provedba najmanje dva istraživanja vezana uz međusobnu percepciju Hrvatske i drugih članica Europske unije
 11. Analiza izbornih kampanja i izvještavanja o izborima na svim razinama izbora te provođenje dva istraživačka projekta koja uključuju analizu medijskog diskursa i medijske reprezentacije određenih aktera
 12. Istraživanje primjene digitalne tehnologije u unaprjeđivanju sadržaja od javnog interesa kroz inovativne prakse uključivanja studenata novinarstva u poticanju participacije građana kroz različite komunikacijske i medijske kanale