Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Česta pitanja (FAQ)

Kod upita putem e-maila obavezno treba navesti ime i prezime, studij, godinu i JMBAG (Jedinstveni matični broj akademskog građana koji se nalazi na studentskoj iskaznici), a bivši studenti koji su završili neki od fakultetskih studija i datum diplomiranja.

 

Dokumentacija za upis u 1. god. preddiplomskog studija

Kod upisa u preddiplomski sveučilišni studij potrebno je donijeti samo dokumentaciju navedenu pod uvjetima upisa. Nije potrebno dostaviti svjedodžbu s državne mature, domovnicu, rodni list, itd.

 

Izvanredni studij

Na Fakultetu političkih znanosti jedino se diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost izvodi kao izvanredni studija. Navedeni studij mogu upisati samo studenti/ce koji/e su završili/e preddiplomske sveučilišne studije Politologija ili Vojno vođenje i upravljanje.

 

Uvjeti za upis na preddiplomski studij
 • Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskih studija putem državne mature

Studenti se na preddiplomske studije Novinarstvo i Politologija upisuju isključivo putem državne mature prema unaprijed predviđenoj kvoti. Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici www.studij.hr u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru. Za sva dodatna pitanja koja se odnose na državnu maturu potrebno se javiti Središnjem prijavnom uredu.

Studentska referada upisuje studente prema unaprijed formiranoj listi studenata koji su ostvarili pravo upisa na određeni studij te ne postoji mogućnost „pomicanja crte“.
Mjesta koja se ne popune na ljetnom upisnom roku popunjavaju se na jesenskom upisnom roku.
Način vrednovanja na državnoj maturi pristupnika koji je završio srednju školu u inozemstvu nalazi se na poveznici

 

 • Studenti koji su već studirali na nekom fakultetu

Studenti koji upisuju novi studijski program na istoj razini studija moraju se ponovno prijaviti putem Postani student portala i ostvariti pravo upisa. Upis novog studijskom programa ne zove se prijelaz!

Studenti koji su bili u redovnom statusu upisani na teret Ministarstva, prekinuli ili završili studij i žele upisati još jedan preddiplomski sveučilišni studij  - plaćaju punu školarinu u iznosu od 955,60 eura, osim ako ne zadovoljavaju kategoriju uspješnih studenata (prosjek 4,5).

Redovan student koji na prethodnom fakultetu nije ostvario najmanje 18 ECTS-a nema pravo na subvencioniranu prehranu niti rad preko Student servisa ako u prethodnoj godini nije ostvario minimalno 1 ECTS. 

Student koji nakon prve godine ostvari 55 ili više ECTS-a ne plaća školarinu. Student/ica koji ostvari od 30 do 54 ECTS-a plaća školarinu u iznosu koji se dobiva množenjem razlike upisanih i ostvarenih ECTS-a sa 120,00 kn / 15,93 €. Student koji je ostvario manje od 30 ECTS-a plaća punu školarinu u iznosu od 955,60 eura. 

Priznavanje ECTS-a s prethodnog studija na novom studijskom programu ostvaruje se priznavanjem ispita putem ispisnice ili prijepisa ocjena s prethodnog studija kroz ECTS koordinaciju.

 

Uvjeti upisa u višu godinu studija

Kod upisa u višu godinu studija kolegiji koji nisu položeni na prethodnoj godini se upisuju ponovno.
Student s više godine studija bira onoliko predmeta koliko je položio na nižoj i to uz poštivanje parnosti semestra i vrste predmeta. Npr. ako nije položen obvezni kolegij iz 3. semestra, ne može se birati obvezni kolegij iz 5. semestra ili ako nije položen izborni kolegij u 4. semestru, ne može se birati izborni kolegij u 6. semestru. 
Studenti koji u prethodnoj akad. god. imaju ostvareno manje od 50 ECTS-a ponavljaju godinu, uz mogućnost upisa kolegija iz više godine kroz parcijalni upis. 
Student koji ostvari 55 ili više ECTS-a ne plaća školarinu. Student/ koji ostvari od 30 do 54 ECTS-a plaća školarinu u iznosu koji se dobiva množenjem razlike upisanih i ostvarenih ECTS-a sa 15,93 eura. Student/ica koji je ostvario/la manje od 30 ECTS-a plaća punu školarinu u iznosu od 955,60 eura. 

 

Prijelaz na višu godinu studija s drugog fakulteta

Studenti koji žele s drugoga fakulteta prijeći na Fakultet političkih znanosti trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 1. upisane čiste godine studiranja (bez ponavljanja ili parcijale),
 2. prosjek ocjena 4.000,
 3. za prijelaz na drugu godinu preddiplomskog studija politologije ili novinarstva student/ica mora imati položeno 60 ECTS-a na matičnom fakultetu, a na Fakultetu političkih znanosti priznato 50 ECTS,
 4. za prijelaz na treću godinu preddiplomskog studija politologije student mora imati položeno na matičnom fakultetu 60 ECTS-a iz 1. god. i 60 ECTS-a iz 2. god. Na Fakultetu političkih znanosti mora imati priznato 60 ECTS-a iz 1. god. i 50 ECTS-a iz 2. god. 

Studenti završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija nemaju pravo prijelaza!

 

Upis izbornog kolegija na drugom fakultetu

Ukoliko student planira upisati izborni kolegij na drugom fakultetu i priznati ga za kolegij na Fakultetu političkih znanosti na samom početku semestra dužan je popuniti Obrazac za odobrenje upisa izbornih predmeta, ovjeriti ga u studentskoj referadi te urudžbirati u urudžbenom uredu. Popunjeni i ovjereni obrazac dostavlja se nositelju kolegija na drugom fakultetu kako bi mogao evidentirati ocjenu, a njihova studentska referada ovjeriti obrazac nakon upisane ocjene. Popunjeni i ovjereni obrazac se zatim predaje matičnom ECTS koordinatoru na priznavanje.
Za upisani kolegij na Fakultetu političkih znanosti koji se namjerava priznavati kolegijima s drugog fakulteta ispitni rokovi se ne prijavljuju!

 

Priznavanje kolegija i eseja/prezentacije

Kolegiji i eseji/prezentacije koji će se priznavati ne prijavljuju se na ispitnim rokovima.

 
Naknada za izdavanje prijepisa ocjena

Svi studenti imaju pravo na jedan besplatan prijepis ocjena u tekućoj akademskoj godini. Za svaki je sljedeći prijepis potrebno studentskoj referadi predočiti dokaz o uplati 6,00 eura (osobno ili putem e-maila).
Ukoliko se radi o završenom studiju, primjerice ako je studentu diplomskog studija potreban prijepis ocjena preddiplomskog studija, za isti je potrebno predočiti dokaz o uplati 30,00 eura (osobno ili putem e-maila).
Kod zahtjeva za izdavanje prijepisa ocjena obavezno navesti svrhu za koju se izdaje prijepis!

Podaci za uplatu:

 • Primatelj: Fakultet političkih znanosti
 • Lepušićeva 6, 10000 Zagreb
 • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
 • Model: HR00
 • Poziv na br.: 26 – OIB studenta
 • Opis plaćanja: prijepis ocjena

Za izdavanje prijepisa ocjena za završeni studij potrebno je studentskoj referadi dostaviti sljedeće podatke:

 1. ime i prezime pod kojim ste diplomirali,
 2. studij koji ste završili i po kojem programu,
 3. točan datum diplomiranja,
 4. godina upisa.

 

Izdavanje silabusa položenih kolegija

Za izdavanje silabusa položenih kolegija na Fakultetu političkih znanosti potreban je prijepis ocjena kojeg izdaje studentska referada. Na temelju prijepisa ocjena traži se izdavanje silabusa za određene ili sve položene kolegije na studiju. Silabusi se mogu zatražiti osobno s prijepisom ocjena u urudžbenom uredu ili putem e-maila na irena.raspor@fpzg.hr.

 

Preuzimanje diplome

Diploma se može preuzeti samo osobno u radno vrijeme studentske referade bilo kojim radnim danom, a ako student nije u mogućnosti to napraviti osobno, osoba (opunomoćenik) može preuzeti diplomu uz ovjerenu punomoć od javnog bilježnika.
Ako diploma s dodiplomskog, preddiplomskog, diplomskog i specijalističkog studija nije preuzeta, ona se može preuzeti u radno vrijeme studentske referade i nije ograničena rokom preuzimanja. 

 

Potvrda o završenoj pedagoškoj grupi predmeta

Za potvrdu o položenoj pedagoškoj grupi predmeta, potrebno je na e-mail referada@fpzg.hr poslati zahtjev za izdavanjem potvrde, a u e-mailu treba dostaviti sljedeće podatke:

 1. ime i prezime pod kojim ste završili preddiplomski studij,
 2. točan datum diplomiranja,
 3. godina upisa.

Ponovno izdavanje Potvrde o završenoj pedagoškoj grupi predmeta iznosi 30,00 eura.

 
Postupak ispisa s fakulteta

Informacije o postupku ispisa s Fakulteta političkih znanosti moguće je pronaći na poveznici.

 

Potrebna mi je diploma za upis na inozemno sveučilište, a još nismo imali promociju

Po završetku preddiplomskog i diplomskog studija studentima se izdaje potvrda o stečenom akademskom nazivu koja je službeni dokument do dodjele diplome. U svrhu upisa na inozemno sveučilište studentska referada može studentu izdati potvrdu na engleskom jeziku u kojoj je naznačen vremenski period dodjele diplome.
Ukoliko se student prijavljuje na studijski program na inozemnom sveučilištu, a još uvijek nema završen preddiplomski/diplomski studij, studentska referada može izdati studentu potvrdu na engleskom jeziku u kojoj je naznačen tijek studija i očekivani vremenski period završetka studija.

 

Prijava teme diplomskog rada

Tema diplomskog rada se prijavljuje u akad. god. u kojoj je student upisao diplomski rad, a u slučaju ne prijavljivanja teme u zadanom roku, student gubi pravo nastavka studiranja.

 

Ponavljanje diplomskog rada

Ponavljanje diplomskog rada je ponavljanje godine, a apsolventska godina po Bolonjskom procesu ne postoji. 
Studenti koji ponavljaju diplomski rad, ne moraju ponovno prijavljivati temu i mentora, ako se isti ne mijenjaju,  jer su to učinili u ak. god. u kojoj su prvi put upisali diplomski rad i moraju se samo pridržavati rokova za obranu diplomskog rada.
Ako se tema ili mentor/ica mijenjaju student/ica mora ponovno pristupiti prijavi teme diplomskog rada u za to zadanim rokovima.

 

Problemi sa Studomatom i Intranetom 

Molimo obratiti se na e-mail referada@fpzg.hr i ivan.krzelj@fpzg.hr.

 

Problemi s MS Teams aplikacijom

Molimo obratiti se na e-mail itdemonstratori@fpzg.hr.

 

Undergraduate and Graduate study in English language

The Faculty of Political Science doesn't offer undergraduate and graduate level study programmes in English, with the exception of the Master of European Studies programme.

 

Master of European Studies – requirements for applicants:

Candidates applying for Master of European Studies study programme must have 4-year (240 ECTS) Bachelor of Arts in Social Sciences or Humanities. 

Tuition fee is 2.000,00 € (tuition costs are liable to change every academic year).
Master of European Studies must enroll at least 15 candidates in order to be held next academic year. 

Foreign bachelor students with 3-year (180 ECTS) Bachelor of Arts in Social Sciences or Humanities can not apply for the programme! The Faculty of Political Science doesn't offer option for foreign bachelor students to enroll 4th year of the undergraduate Political Science programme.