Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studijski programi

Na Fakultetu političkih znanosti studijski programi su organizirani na prijediplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj specijalističkoj i doktorskoj razini. Na prijediplomskoj se razini izvode studiji iz dva područja društvenih znanosti: politologije i komunikacijskih znanosti. Na diplomskoj se razini izvode studiji iz tri područja društvenih znanosti: politologije, komunikacijskih znanosti i interdisciplinarnih društvenih znanosti (europski studiji). Poslijediplomski specijalistički studiji se izvode iz dva područja društvenih znanosti: politologije (hrvatska politika/politika Europske unije, međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost) i komunikacijskih znanosti (odnosi s javnošću), a poslijediplomski doktorski studij se izvodi iz područja politologije.

Na prijediplomskoj su razini na Fakultetu organizirani sveučilišni prijediplomski studij Politologija u trajanju od 8 semestara s nastavnim opterećenjem od 240 ECTS-a te sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo u trajanju od 6 semestara s nastavnim opterećenjem od 180 ECTS-a. Fakultet političkih znanosti je također izvoditelj sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje koji se izvodi na Hrvatskom vojnom učilištu. 

Na diplomskoj se razini nastava izvodi na sveučilišnom diplomskom studiju Politologija u trajanju od 2 semestra s nastavnim opterećenjem od 60 ECTS-a, na sveučilišnom diplomskom studiju Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost u trajanju od 2 semestra s nastavnim opterećenjem od 60 ECTS-a, na sveučilišnom diplomskom studiju Novinarstvo u trajanju od 4 semestra s nastavnim opterećenjem od 120 ECTS-a i sveučilišnom diplomskom studiju Master of European Studies na engleskom jeziku s nastavnim opterećenjem od 60 ECTS-a.

Prijediplomski i diplomski studiji politologije i novinarstva, svaki u svom području, strukturirani su na način da prijediplomski studij predstavlja temeljnu razinu, a diplomski studij naprednu razinu stjecanja kompetencija. Unutar ove strukture prijediplomski studij zamišljen je kao temeljni studij na politologiji s programom koji obuhvaća temeljno obrazovanje iz glavnih grana politologije, dok je diplomska razina zamišljena kao studij na kojem se stječe specijalizacija u jednom ili dva područja politologije. Kod studija novinarstva prijediplomski studij je zamišljen kao razina gdje se stječu osnovna znanja iz novinarstva, medija i komunikologije, dok se na diplomskoj razini stječu napredna znanja iz ovih područja.

Na poslijediplomskoj se razini izvode specijalistički studiji Odnosi s javnošću, Prilagodba Europskoj uniji: Upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU, Sigurnosna politika Republike Hrvatske Vanjska politika i diplomacija u trajanju od 2 semestra s nastavnim opterećenjem od 60 ECTS-a. Na razini doktorskih studija nastava se izvodi na doktorskom studiju Politologija u trajanju od 6 semestara s ukupnim nastavnim opterećenjem od 180 ECTS bodova.


Odaberi svoj smjer!

Trajanje

6 semestara (3 godine) = 180 ECTS

Mogućnost zaposlenja
 • redakcije medija (urednici, novinari, fotoreporteri, snimatelji, montažeri, redaktori)
 • službe informiranja i službe odnosa s javnošću
 • privatne tvrtke (upravitelji društvenih mreža, glasnogovornici)
Usmjerenja

Tisak, Radio, Televizija, Odnosi s javnošću i Novi mediji

Stečena znanja i vještine
 • jezična, digitalna i medijska pismenost
 • poznavanje temeljnih teorijskih koncepata iz područja medija, komunikacije, javnosti i novinarstva
 • sposobnost kritičkog vrednovanja medijskog teksta i analize medijske poruke
Titula

prvostupnik/prvostupnica novinarstva

PREDDIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA
Trajanje

8 semestara (4 godine) = 240 ECTS

Mogućnost zaposlenja
 • rjavno-političke institucije Republike Hrvatske i Europske unije
 • srednjoškolski sustav obrazovanja
 • javna poduzeća (Agencija Alan, Državne nekretnine, Hrvatske ceste, Narodne novine)
 • privatne tvrtke (agencije za ispitivanje javnog mnijenja, agencije za savjetovanje, tvrtke za izradu i provedbu EU projekata)
Stečena znanja i vještine
 • sposobnost akademskog pisanja, znanstvenog argumentiranja i provedbe jednostavnih istraživanja
 • poznavanje osnovnih pristupa, pojmova i teorija u suvremenoj političkoj znanosti
 • kompetentnost za odgovoran građanski angažman i kritičko razmišljanje
Titula

prvostupnik/prvostupnica politologije

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA
Trajanje

2 semestra (1 godina) = 60 ECTS

Usmjerenja

Europski studiji: Hrvatska i Europa, Javne politike, menadžment i razvoj, Komparativna politika, Međunarodni odnosi, Nacionalna sigurnost, Politička teorija

Stečena znanja i vještine
 • napredna razina znanja i razumijevanja problema lokalne, nacionalne i međunarodne politike
 • sposobnost sustavne analize političkih aktera, sustava i procesa te primjena analize u rješavanju problema
 • razumijevanje oblikovanja, implementacije i evaluacije javnih politika
Titula

magistar/magistra politologije

DIPLOMSKI STUDIJ NOVINARSTVO
Trajanje

4 semestra (2 godina) = 120 ECTS

Usmjerenja

Istraživanje medija i komunikacije, Mediji i novinarstvo, Strateško komuniciranje

Stečena znanja i vještine
 • napredna razina jezične, digitalne i medijske pismenosti
 • sposobnost proizvodnje novinarskih sadržaja u multimedijskom okruženju
 • sposobnost opisivanja, definiranja i primjene metoda istraživanja medijskog teksta i medijskih publika
 • sposobnost primjene tehnika i strategija političke komunikacije, političkog marketinga i odnosa s javnošću
Titula

magistar/magistra novinarstva

DIPLOMSKI STUDIJ NACIONALNA SIGURNOST
Trajanje

2 semestra (1 godina) = 60 ECTS

Stečena znanja i vještine
 • sposobnost analize međunarodnih odnosa i sustava nacionalne sigurnosti
 • primjena stečenog znanja u analizama sigurnosnih i obrambenih sustava, procesa i paradigmi te sudjelovanje u izradi i provođenju sigurnosnih i obrambenih politika na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Titula

magistar/magistra politologije – smjer nacionalna sigurnost

MASTER OF EUROPEAN STUDIES
Duration

2 semesters (1 year) = 60 ECTS

Employment opportunities
 • national public administration and European institutions
 • project management in non-governmental organizations, trade unions, public services and the private sector
 • national, European and international consulting houses and lobbying organizations
Acquired knowledge and skills
 • ability to solve problems in a wider context within the field of European Studies
 • development and application of ideas in the context of scientific research in the areas of European law, European policy and European economy
 • ability to integrate knowledge, solve complex tasks, and formulate opinions in a way that includes reflection on social and ethical responsibilities that are related to the application of students knowledge and judgment
Academic degree

Master of Arts in European Studies

SPECIJALISTIČKI STUDIJI
Trajanje

2 semestra (1 godina) = 60 ECTS

Unaprijedite svoja stručna znanja, vještine i kompetencije na specijalističkim studijima
 1. Odnosi s javnošću
 2. Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije
 3. Sigurnosna politika Republike Hrvatske
 4. Vanjska politika i diplomacija
Titula

sveučilišni specijalist (uz naznaku struke sukladno nazivu studijskog programa)

DOKTORSKI STUDIJ POLITOLOGIJA
Trajanje

6 semestara (maksimalno do 8 godina)

Smjerovi u okviru studija
 1. Europska politika: Europa i Hrvatska
 2. Hrvatska politika
 3. Javne politike i razvoj
 4. Mediji i politika
 5. Politička teorija
 6. Međunarodni odnosi
Titula

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja politologije