Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorski studij Politologija

Politička znanost, kao višegranska znanost, izučava važna pitanja kao što su Bolonjski proces, javna politika EU-a, nacionalna sigurnost zemalja članica EU-a i europski sigurnosni poredak, mogućnosti reformi javne uprave te preobrazbu političkoga sustava Republike Hrvatske u uvjetima pridruživanja Europskoj uniji.

Doktorski program tvori pet ključnih komponenti. Prvu čini nastava i fokusirani seminarski rad, drugu doktorski metodološki seminar, treću obuhvatni ispit i obrana doktorske teze, četvrtu samostalna znanstvena istraživanja uz pomoć mentora/ice, i petu čini objavljivanje rezultata istraživačkoga rada za trajanja studija u obliku barem jednoga znanstvenoga članka u publikacijama s međunarodnom recenzijom te završno u doktorskom radu. 

Završetkom doktorskoga studija, tj. stjecanjem zvanja doktora/ice znanosti, doktorand/ica stječe znanja koja ga/ju osposobljavaju za kvalitetan rad na nastavnim i znanstvenoistraživačkim poslovima na sveučilištima, neovisnim institutima te za širok raspon upravljačkih, analitičkih i konzultantskih poslova u državnoj upravi, političkim strankama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i medijskim kućama. Osim znanstveno-nastavne ili znanstvene djelatnosti na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, doktorand/ica se, na temelju stečenih znanja, može posvetiti političkoj analizi, analizi posebnih javnih politika, sustava nacionalne sigurnosti ili medijskoj analizi.

Program doktorskog studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu oslanja se na savjete Europske konferencije nacionalnih udruga političke znanosti (European Conference of National Political Science Association).

Smjerovi u okviru doktorskog studija Politologije su:
 • Europska politika: Europa i Hrvatska
 • Hrvatska politika
 • Javne politike i razvoj
 • Mediji i politika
 • Međunarodni odnosi
 • Politička teorija
Kontakt: 
Studentski savjetnik

 

Dr. sc. Josip Lučev

Kontakt: 

 
Korisni linkovi:

Postupak završetka doktorskog studija

Nakon obrane doktorskog rada studenti/ce doktorskog studija ispunjavaju Izjavu o pohrani ocjenskih radova i donose ju u knjižnicu ili ju ispunjavaju, vlastoručno potpisuju i zajedno s radom u PDF/A formatu i Word dokumentom sa sažecima i ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku šalju na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.


12.09.2023

Obuhvatni doktorski ispit - generacija 2021./2022. - literatura i rokovi

Popis literature za obuhvatni doktorski ispit dostupan je na poveznici.

Obuhvatni doktorski ispit održat će se u slijedećim terminima:

 • Prvi rok – pitanja iz skupine A i B održat će se 9. veljače 2024.
 • Prvi rok – pitanja iz skupne C i D održat će se 8. ožujka 2024.
 • Drugi rok – pitanja iz skupne A i B održat će se 12. travnja 2024.
 • Drugi rok – pitanja iz skupine C i D održat će se 10. svibnja 2024.
 • Treći rok – pitanja iz skupine A i B održat će se 7. lipnja 2024.
 • Treći rok – pitanja iz skupine C i D održat će se 12. srpanj 2024.
 • Četvrti rok – pitanja iz skupine A i B održat će se 27. rujna 2024.
 • Četvrti rok – pitanja iz skupine C i D održat će se 25. listopada 2024.

Detaljne upute za polaganje Obuhvatnog doktorskog ispita dostupne su na poveznici.

Popis obavijesti

Vijeće doktorskog studija

Vijeće doktorskog studija je stručno vijeće imenovano od strane Fakultetskog vijeća kako bi vodilo doktorski studij. Članovi Vijeća doktorskog studija "Politologija" su: voditelj doktorskog studija, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, voditelji pojedinih smjerova doktorskog studija, tajnik studija i izabrani studentski predstavnik studenata doktorskog studija. Vijeće u sklopu svojih zadaća i ovlasti predlaže semestralni izvedbeni plan studija, brine o kvaliteti planova i programa doktorskog studija te njihovoj uspješnoj provedbi, priprema mjerila i postupke za unapređenje i vrednovanje doktorskog studija, predlaže raspisivanje natječaja za upis, utvrđuje konačnu listu pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis na doktorski studij, vrijeme upisa i početak nastave te skrbi o pravima i dužnostima studenata i mentora na doktorskog studiju.

Voditelj doktorskog studija "Politologija"

 

 

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

Kontakt: 

 

 

 

 

Zamjenik voditelja doktorskog studija "Politologija"


 

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar

 Kontakt: 

 

 
 
 
Voditelji smjera Europska politika: Europa i Hrvatska

 

Prof. dr. sc. Zoran Kurelić

Kontakt: 

 

 
Voditelji smjera Hrvatska politika

 

 

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

Kontakt: 

 

 

 

 

Voditelji smjera Javne politike i razvoj

 

 

Prof. dr. sc. Zdravko Petak

Kontakt: 

 
 
 
 
Voditeljica smjera Mediji i politika

 
 

Prof. dr. sc. Zrinjka Peruško

Kontakt: 

 
 
 
 
 
Voditelji smjera Međunarodni odnosi

 

 

Prof. dr. sc. Dejan Jović

Kontakt: 

 
 
Voditelji smjera Politička teorija

 

 

Izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević

Kontakt: 

 

 
 
 
 
Ostali članovi Vijeća doktorskog studija "Politologija"
 • Toni Kliškić, tajnik doktorskog studija

Kontakt: 


Repozitorij