Jezik | Language: HRV ENG
Znanost o upravljanju
Šifra: 55567
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin
prof. dr. sc. Zdravko Petak
dr. sc. Anka Kekez Koštro
Izvođači: Anka Kekez Koštro - Seminar
Dagmar Radin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.
Literatura:
  1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
  2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
  3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
  4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
  5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
  6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
  7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
  8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
  9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 17. 9. 2019. u 08:30
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

na Intranetu među materijalima kolegija Znanost o upravljanju objavljeni su rezultati ispita 2. jesenskog roka.

Podsjećam, upisi ocjena (zajedno s uvidom u ispite) održati će se u utorak, 17. rujna u 15:40 sati u kabinetu 17. Na upis ne treba doći osobno.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 1. 9. 2019. u 22:20
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

na Intranetu među materijalima kolegija Znanost o upravljanju objavljeni su rezultati ispita 1. jesenskog roka.

Podsjećam, upisi ocjena (zajedno s uvidom u ispite) održati će se u utorak, 3. rujna u 12 sati u kabinetu 17. Na upis ne treba doći osobno.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 4. 3. 2019. u 23:15
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

na Intranetu među materijalima kolegija Znanost o upravljanju objavljeni su rezultati iz drugog kolokvija i bodovi stečeni seminarskim analizama.

Podsjećam, upisi ocjena (zajedno s uvidom u ispite s drugog ispitnog roka) održati će se sutra, 5. ožujka u 11 sati u kabinetu 21.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 18. 2. 2019. u 12:19
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

kako bi vam dali što više vremena za kvalitetan rad na seminarskim radovima, produljujemo rok za njihovu predaju. Seminarski rad predaje se emailom na zou.fpzg@gmail.com do 03. ožujka 2019. godine (kraj dana). Radom se može steći maksimalno 6 bodova koja se pribrajaju bodovima stečenim na kolokvijima ili ispitu (bilo koji rok) te je za pribrajanje nužno da ukupni bodovi na ispitu iznose 14 i više.  Upisi ocjena (zajedno s uvidom u ispite s drugog ispitnog roka) održati će se 5. ožujka u 11 sati u kabinetu 21.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 2. 2. 2019. u 22:54
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege, na Intranetu među materijalima kolegija objavljeni su rezultati iz drugog kolokvija na kolegiju Znanost o upravljanju. Uvidi u kolokvije održat će u četvrtak, 7. veljače 2019. u 11:30, u kabinetu 21.

 

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 18. 1. 2019. u 22:21
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

U četvrtak, 24.01.2019. godine, održat će se drugi kolokvij na predmetu Znanost o upravljanju. Kolokvij je će se održati u jedinstvenom terminu, u 10:30 u dvorani A. Na Intranetu se nalazi proširen syllabus kolegija s detaljnim popisom jedinica literature koje obuhvaćaju kolokviji i ispit kolegija, a u  mapi ispitna literatura_drugi kolokvij objavljene su PPT prezentacije i većina ispitne literature.

U danu održavanja kolokvija za seminarsku grupu četvrtkom od 12:00 sati (dvorana seminar III) održat će se susret (do 60 min) na kojem će se podijeliti i proći završna verzija smjernica za seminarsku analizu upravljanja sustavom procjene utjecaja na okoliš te osigurati upute za zadatak analize sadržaja postupaka objavljenih na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (ekvivalent seminarskom pitanju na kolokviju).

Također, u četvrtak 24.01.2019. godine u 13:30 u dvorani seminar III održat će se debata koju će pripremiti šest studenata i studentica kolegija. U okviru debate sučelit će prednosti i slabosti Novog javnog menadžment i Novog javnog upravljanja kao dva alternativna modela reforme javnog sektora. Svi studenti i studentice kolegija Znanost o upravljanju pozvani su na debatu i završnu raspravu kojom će se, u tonu deliberacije, završiti nastavne aktivnosti kolegija.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 7. 1. 2019. u 08:07
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

Seminarska nastava koja se na kolegiju Znanost o upravljanju održava utorkom, ovaj tjedan održat će se u jedinstvenom terminu, od 10.15 do 11:45 u kompjutorskom kabinetu. Završni seminarski susret održat će se naredni tjedan, i to u terminu od 9:00 do 11:45.  

 

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 16. 12. 2018. u 19:55
Uređeno: 18. 12. 2018. u 22:12
Zdravko Petak

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatska poljoprivredna komora raspisala je natječaj za sudjelovanje na dvodnevnoj radionici o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU. Na natječaj se mogu javiti i studenti našeg Fakulteta, a po završetku natječaja bit će odabrano po 10 studenata/tica sa svakog od fakulteta na koji se odnosi natječaj (Agronomski fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih znanosti). Rok za predaju prijava je 25. siječnja 2019.

U nastavku obavijesti slijede detaljne upute o natječaju, a ključni element je motivacijsko pismo koje će biti osnova za odabir studenata/tica. 

Zdravko Petak

 

 

 

 

Prijedlog: Nacrt natječaja za odabir deset studenata za sudjelovanje na dvodnevnoj radionici u sklopu projekta 'CAP FOR YOU'

 

Hrvatska poljoprivredna komora provodi projekt 'CAP FOR YOU' u sklopu natječaja Europske komisije „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)“ za 2018. godinu.

Cilj projekta 'CAP FOR YOU' ('ZPP ZA TEBE') (AGRI-2018-2446081) je informirati mlade i poljoprivredne proizvođače o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama koje se provode te načinu kako Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike.

 

U narednom razdoblju održat će se radionica za studente. U dvodnevnoj radionici za 30 studenata, po 10 sa svakog fakulteta (Agronomski fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih znanosti) održat će se interaktivna rasprava na temu ZPP-a sa simulacijom pregovora kakvi se provode na EU razini.

Radionica će se održati u Osijeku, a svim sudionicima bit će osiguran smještaj (jedno noćenje) i hrana, te organiziran autobusni prijevoz.

Cilj radionice: Radionicom će se postići veća informiranost mladih o koristima ZPP-a te o procesima stvaranja zajedničkih politika. Promoviranjem ZPP-a studentima, kao zajedničke politike za sve građane Europske unije, pozitivno će se utjecati na poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja u ruralnim područjima i očuvanju održivih ruralnih zajednica te poticanju znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivrednom sektoru.

Uvjeti za prijavu:

Pravo na prijavu imaju studenti Sveučilišta u Zagrebu i to s treće, četvrte i pete godine Agronomskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti).

Zainteresirani studenti trebaju popuniti prijavnicu: https://goo.gl/forms/uE6yU9N0k84g7vBB3

a Vijeće za odabir koje čini po jedan profesor sa svakog fakulteta i dva predstavnika HPK na temelju najzanimljivijih motivacijskih pisama odabrat će 30 studenata.

Rezultati će biti objavljeni na stranicama Hrvatske poljoprivredne komore.

 

Objavljeno: 11. 12. 2018. u 17:50
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,                                 

u nastavnim materijalima kolegija kreirana je mapa SEMINAR ČETVRTKOM i u njoj objavljena PPT prezentacija u kojoj su objedinjena dosadašnja izlaganja posvećena analizi sustava procjene utjecaja zahvata na okoliš u Hrvatskoj. Na kraju prezentacije nalaze se i informacije o vježbi koju smo započeli na prošlom te nastavljamo u narednom seminarskom susretu. Za nastavak vježbe važno je da, prateći upute iz prezentacije, do četvrtka pročitate Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 19. 11. 2018. u 15:35
Uređeno: 19. 11. 2018. u 15:36
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

u četvrtak, 22.11.2018. godine, održat će se prvi kolokvij na predmetu Znanost o upravljanju. Kolokvij je će se održati u jedinstvenom terminu, u 10:15 u dvorani A. U ovom tjednu, tjednu kolokvija, neće se održavati seminarska nastava. Na Intranetu je objavljen proširen syllabus kolegija s detaljnim popisom jedinica literature koje obuhvaćaju kolokviji i ispit kolegija, a u mapi "ispitna literatura_prvi kolokvij" objavljene su PPT prezentacije predavanja i većina ispitne literature.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 14. 11. 2018. u 17:18
Uređeno: 14. 11. 2018. u 17:22
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

sutrašnje (15.11.2018.) predavanje na kolegiju Znanost o upravljanju iznimno će se održati u dvorani B. Termin predavanja ostaje nepromijenjen, a isti ostaju i lokacija te termin ovotjednog susreta seminarske grupe 3.

Srdačan pozdrav,

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 9. 11. 2018. u 12:49
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

Na Intranetu je objavljen proširen syllabus kolegija s detaljnim popisom jedinica literature koje obuhvaćaju kolokviji i ispit kolegija.  Također, ovim putem podsjećam da će se u utorak, 13. 11. 2018., seminarska nastava prve i druge seminarske grupe održat će se u zajedničkom (duplom) terminu; od 9 do 11:30/45h. Seminarska nastava započet će u dvorani seminar I, a od 10 sati odvijati će se u kompjuterskom kabinetu. Seminarska nastava treće grupe u četvrtak 15. 11. 2018. održati će se u redovnom terminu. 

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 5. 10. 2018. u 15:24
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

seminarski rad na kolegiju Znanost o upravljanju u akademskoj godini 2018./2019. provodit će se u tri seminarske grupe. Informacije o sadržaju seminarske nastave i načinu raspoređivanja u seminarske grupe nalaze se u prezentaciji s uvodnog susreta kolegija koja je objavljena na Intranetu u nastavnim materijalima kolegija.  Prvi seminarski susret i termin konzultacija za seminarsku grupu III održat će se 18. listopada 2018., a za grupe  I i II 23. listopada 2018. godine. Nadoknada susreta iz listopada održat će se do kraja semestra kroz analitičke radionice u terminima koji će se prethodno usuglasiti sa seminaristima svake seminarske grupe.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro  

Objavljeno: 1. 10. 2018. u 11:41
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

U četvrtak, 4. listopada 2018. godine, održat će se uvodni susret kolegija Znanost o upravljanju. Susret će se održati u predviđenom terminu predavanja (10:15- 11:45, dvorana A). Seminarski susreti neće se održati u prvom tjednu nastave, već se prilikom uvodnog predavanja opisati rad na seminarskoj nastavi i dati smjernice za raspoređivanje studenata u seminarske grupe.  

Srdačan pozdrav

prof. dr. sc. Zdravko Petak i dr.sc. Anka Kekez Koštro