Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti

31.08.2017
Postupak prijave obrane diplomskog rada
Studenti su dužni u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radova u studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente: diplomski rad s izjavom unutar rada dva CD-a u košuljici na kojima piše ime i prezime i naziv rada (može skraćeno), oba CD-a moraju sadržavati 4 dokumenta: rad u word-u, rad u pdf-u, sažetak i ključne riječi na hrv. jeziku (dokument u word-u), sažetak i ključne riječi na engl. jeziku (dokument u word-u) X-ica Potvrda iz knjižnice o vraćenim knjigama (štambilj na zadnjoj strani indeksa, bez obzira na to jesu li ikad posuđivane knjige ili ne) Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu) Izjava o pohrani diplomskog rada (koji možete popuniti u referadi ili ga preuzeti na poveznici ) D2 obrazac (može se predati u studentsku referadu najkasnije do datuma koji je naveden u Odlukama o obrani diplomskih radova ) Potvrda o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava 270,00kn Zagrebacka banka - IBAN: HR1423600001101217644 Model: HR00 Poziv na br.: 17 – OIB Opis plaćanja: troškovi diplome DP/DN (ovisno koji je studij završen)   Primatelj: Fakultet političkih znanosti Lepušićeva 6 10000 Zagreb

Diplomski rad

Diplomski rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

103551

ECTS:

18.0

Nositelji:

Izvođači:

prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Nebojša Blanuša - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Davor Boban - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Luka Brkić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Viktorija Car - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Tihomir Cipek - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Goran Čular - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Stevo Đurašković - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Boris Havel - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Dejan Jović - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Igor Kanižaj - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Enes Kulenović - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Zoran Kurelić - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Dražen Lalić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Ana Matan - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Robert Mikac - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Marina Mučalo - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Ivan Padjen - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Ana Pažanin - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Tena Perišin - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Zrinjka Peruško - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Zdravko Petak - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Ana Petek - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Krešimir Petković - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Dagmar Radin - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Božo Skoko - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Berto Šalaj - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Gordana Vilović - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Nenad Zakošek - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Marta Zorko - Auditorne vježbe
nasl. doc. dr. sc. Tihomir Žiljak - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Auditorne vježbe 450

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

PRAVILNIK
O DIPLOMSKOM RADU NA DIPLOMSKOM STUDIJU POLITOLOGIJE FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI
I. Opće odredbe
Članak I,
Ovim Pravilnikom propisuje se način prijavljivanja, izrade i ocjenjivanja diplomskog rada na diplomskom studiju politologije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (daljnjem tekstu: Fakultet).
Članak 2.
Diplomski studij završava izradom diplomskog rada i njegovom uspješnom obrano te stjecanjem 60 ECTS bodova predviđenih studijskim programom.
II. Diplomski rad
Članak 3.
(1) Diplomski rad predstavlja samostalni rad kojeg student izrađuje pod nadzorom nastavnika /voditelja (mentora). Pristupnik u obrani toga rada pokazuje da je na temelj znanja stečenog tijekom studija i literature korištene za izradu završnog rada ovladao zadano temom, da ju je obradio odgovarajućom metodologijom, te da poznaje literaturu kojom se koristio u pisanju završnog rada i da ju je pravilno navodio u tekstu.
(2) Temu diplomskog rada student je dužan odabrati tijekom pohađanja nastave, najkasnije do Ol. travnja tekuće akademske godine. Student može jedanput promijeniti mentor i/ ili temu rada.
Članak 4.
(I) Student u suradnji s mentorom dogovara temu i naslov diplomskog rada.
(2) Mentor studentu mora biti nastavnik Fakulteta, izabran u zvanje višeg asistenta ili u znanstveno nastavno zvanje, Student izabire temu diplomskog rada iz predmeta kojega j pohađao tijekom preddiplomskog ili diplomskog studija na Fakultetu političkih znanosti.
(3) Mentor je dužan voditi i usmjeravati studenta pri izradi diplomskog rada. Mentor je obvezan održati određeni broj sati konzultacija sa svakim kandidatom.
(4) Jedan nastavnik u jednoj akademskoj godini može biti mentor najviše 10 upisanih studenata.
(5) Nastavnici su dužni, u okviru svoje ekspertize, prihvatiti iskazani interes mentorskih kandidata.
III. Prijava, prihvaćanje i odobravanje diplomskog rada
Članak 5.
(I) O organizaciji prijave, izrade i obrane diplomskih radova brigu vodi Vijeće diplomskog studija kojega čine svi mentori aktualne akademske godine.
(2) Tema diplomskog rada prijavljuje se na obrascu (D1) kojega propisuje Vijeće diplomskog studija.
Članak 6.
(1) Diplomski rad na Fakultetu piše se i brani na hrvatskom jeziku.
(2) U iznimnim slučajevima može se ugovoriti pisanje i obrana rada na engleskom jeziku.
Članak 7.
(1) Student je dužan izraditi, predati i obraniti diplomski rad u roku od dvije akademske godine, pri čemu se kao prva godina računa akademska godina u kojoj je student upisao studij.
(2) Student je dužan temu diplomskog rada prijaviti u prvoj akademskoj godini, odnosno u godini kada mu je ECTS opterećenje rada upisano u indeks.
(3) Vijete diplomskog studija odobrava temu diplomskog rada na temelju prijedloga mentora koji je prijavljenu temu prihvatio.
(4) Tema diplomskog rada i ime mentora upisuju se u indeks.
(5) O tijeku izrade diplomskog rada student izvještava mentora po dogovorenoj dinamici.
(6) Student nakon izrade diplomskog rada predaje rad mentoru. Mentor je dužan roku od 30 dana studentu pisanim putem dostaviti ocjenu pisanog dijela diplomskog rada. Po prihvaćanju rada od strane mentora student predaje konačnu verziju diplomskog rada u pisanom o liku u Studentsku referadu. Student je dužan prije izlaska na usmenu obranu diplomskog da, za napisani diplomski rad dobiti potpis mentora (obrazac D2). Potpis mentora jest potvrda da diplomski rad zadovoljava kriterije za pozitivnu ocjenu i da se može zakazati njegova usmena brana.
(7) Studentska referada provjera formalne uvjete (je li kandidat položio sve pisane predmete studija koji ukupno s diplomskim radom nose minimalno 60 ECTS bodova, položio sve obavezne predmete izabranog usmjerenja itd.) za obranu diplomskog rada.
(8) Student potpisuje izjavu o pohrani diplomskog rada u digitalni arhiv knjižnice Fakulteta političkih znanosti.
(9) Studentska referada zakazuje usmenu obranu u dogovoru s mentorom pri čemu obavijest mora biti oglašena na službenoj internetskoj stranici Fakulteta najmanje 7 dana prije obrane. Studentska referada ispisuje obrazac Zapisnika o usmenoj obrani diplomskog rada kojeg prilaže otisnutom primjerku diplomskog rada za mentora, a popunjava ga mentor nakon usmenog izlaganja studenta.
Članak 8.
Diplomski rad predaje se u studentskoj referadi u dva uvezana primjerka, od kojih je an za mentora i jedan za arhiv Fakulteta. Rad se predaje i u elektronskom obliku za objavu uigitalnom arhivu knjižnice Fakulteta političkih znanosti.
Članak 9.
(I) Diplomski rad ispisuje se računalnim pisaćem na papiru formata A4 (21 x 29,cm), a sastoji se od:
Prozirne folije (meki uvez); Korica (tvrdi uvez)
Prve ili vanjske naslovne stranice
Druge ili unutarnje naslovne stranice
Sadržaja
Uvoda
Obrade teme
Zaključka
Popisa literature i drugih izvora podataka koji su korišteni u izradi završnog rada
Priloga (ako postoje).
(2) Diplomski rad treba biti napisan s fontom slova 12 (Times New Roman), s proredom 1.5. i, u pravilu, ne smije sadržavati manje od 10000, ni više od 12000 riječi.
(3) Predložak za izradu diplomskog rada objavljen je na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborni predmet SPD 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Davor Boban:

Neposredno poslije predavanja i seminara

prof. dr. sc. Luka Brkić:

prof. dr. sc. Viktorija Car:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Tihomir Cipek:

Ponedjeljkom u 20:30, na Fakultetu

prof. dr. sc. Goran Čular:

Srijedom i četvrtkom u 18:45-19:00 i u 20:30, na Fakultetu

 

izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec:

izv. prof. dr. sc. Stevo Đurašković:

Po dogovoru putem maila

izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić:

Utorkom u 13:30, na Fakultetu, uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Boris Havel:

Slobodna studijska godina

izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Dejan Jović:

Po dogovoru putem maila, fizički neposredno nakon predavanja

prof. dr. sc. Igor Kanižaj:

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams)

prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić:

Ponedjeljkom u 13:00, na Fakultetu, uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina:

Srijedom u 11:00, uz prethodni dogovor putem maila

prof. dr. sc. Enes Kulenović:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Zoran Kurelić:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar:

Ponedjeljkom u 15:15, uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Dražen Lalić:

Srijedom u 16:30, na Fakultetu, uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Đana Luša:

Petkom od 13:00 do 14:00, uživo u Dekanatu, ili putem MS Teams aplikacije

doc. dr. sc. Ana Matan:

Ponedjeljkom u 17:00, MS Teams aplikacija, uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Robert Mikac:

Prema dogovoru putem maila

prof. dr. sc. Marina Mučalo:

Po dogovoru putem maila

prof. dr. sc. Tena Perišin:

Po dogovoru putem maila

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško:

Po dogovoru putem maila

prof. dr. sc. Zdravko Petak:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Ana Petek:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Krešimir Petković:

Po dogovoru putem maila

izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević:

Srijedom u 11:45 sati, na Fakultetu, uz prethodnu najavu mailom

prof. dr. sc. Božo Skoko:

Prema dogovoru putem maila, uživo ili online

prof. dr. sc. Berto Šalaj:

Online, preko MS Teams ili Zoom aplikacije, uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar:

Po dogovoru putem maila

prof. dr. sc. Nenad Zakošek:

Srijedom u 13:30, na Fakultetu, Lounge

prof. dr. sc. Marta Zorko:

Utorkom u 17:00 sati na Fakultetu, ostalo po dogovoru