Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 5. 5. 2017. u 17:09
Uređeno: 18. 7. 2017. u 08:41
Ana Kuharić

Prijave za upis na Diplomski studij Europskih studija (Master of European Studies) u akademskoj godini 2017./2018. na Fakultetu političkih znanosti bit će otvorene u rujnu 2017. Početak nastave planira se u listopadu 2017.

Applications for the Master of European Studies for academic year 2017/2018 at the Faculty of Political Science University of Zagreb will be open in September 2017. Classes are due to start in October 2017.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku tijekom dva semestra, a studij završava pisanjem diplomskog rada na engleskom jeziku. Cjelokupni program nosi 60 ECTS bodova.

Interes za studij iskazuje se na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP8F1BgF2F1pRli7WA6gBBYgIyHkDICI4Xgcp2Axilw3D9PQ/viewform?c=0&w=1

KRATAK OPIS PROGRAMA:

Program je namijenjen studentima iz Hrvatske i inozemstva, konkretno nedavno diplomiranima u području društvenih znanosti i stručnjacima iz javne uprave uključenim u europske poslove. Izbor engleskog kao jezika nastave ima dvostruki cilj: privući međunarodne studente i pripremiti hrvatske studente za izazove njihove profesije u međunarodnom okruženju.

Kurikulum je dizajniran kao program s tri glavne discipline koje čine tipični predmeti nastave na europskim sveučilištima, konkretno političke znanosti, ekonomija i pravo. Osim predmeta iz jezgre kurikuluma, nude se izborni predmeti koji će omogućiti profiliranje studenata. Interdisciplinarni pristup visoko se cijeni i primjenjuje u dizajnu i provedbi predloženog kurikuluma. Slijedom toga, diplomanti će moći procijeniti i kritički promisliti složene probleme koji prelaze linije tradicionalnih disciplina, što je nužno za potpuno razumijevanje procesa europske integracije i institucionalne dinamike Europske unije.

 

Izvedbeni plan u akademskoj godini 2017./2018. 

 

KOMPETENCIJE I ISHODI UČENJA:

Nakon stjecanja diplome diplomirani studenti imat će sljedeće kompetencije:

 • znanje i razumijevanje koje se temelji na znanju i razumijevanju stečenom na preddiplomskom studiju, koje ga proširuje i uvećava, te koje pruža osnovu ili mogućnost za originalnost u razvijanju i primjenjivanju ideja u kontekstu znanstvenog istraživanja u područjima europskog prava, europske politike i europske ekonomije;
 • bit će sposobni primjenjivati svoje znanje i razumijevanje i rješavati probleme u novim i nepoznatim situacijama u širem kontekstu u području europskih studija;
 • bit će sposobni integrirati znanje i rješavati kompleksne zadaće, te formulirati sudove temeljem djelomičnih ili ograničenih informacija, na način koji uključuje refleksiju o društvenoj i etičkoj odgovornosti koje su povezane s primjenom njihovog znanja i prosudbi;
 • bit će sposobni prenositi svoje zaključke, kao i znanje te razloge na kojima se oni temelje na jasan i nedvosmislen način;
 • sposobnost učenja koja će im omogućiti da nastave studij na način koji će biti u velikoj mjeri samousmjeren ili autonoman.

 

Nakon završetka studija diplomirani studenti bit će osposobljeni, interalia za:

 • oblikovanje politike u državnim i područnim tijelima;
 • rad na višim razinama nacionalne javne uprave;
 • rad u europskim institucijama;
 • upravljanje projektima u nevladinim organizacijama, sindikatima, javnim službama i privatnom sektoru;
 • rad u nacionalnim, europskim i međunarodnim konzultantskim kućama;
 • rad u nacionalnim, europskim i međunarodnim lobističkim organizacijama;
 • rad u organizacijama za istraživanja vezana uz europska pitanja;
 • europsko obrazovanje i stručno usavršavanje;
 • kolateralne usluge, npr. novinarstvo, turistička industrija itd.;
 • položaje u diplomaciji.

 

PRIJAVA I UPIS

Prijave za upis na Diplomski studij Europskih studija (Master of European Studies)u akademskoj godini 2017./2018. na Fakultetu političkih znanosti bit će otvorene u rujnu 2017. Početak nastave planira se u listopadu 2017.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku tijekom dva semestra, a studij završava pisanjem diplomskog rada na engleskom jeziku. Cjelokupni program nosi 60 ECTS bodova.

Ukupna školarina iznosi 15.000 kuna (7.500 kuna po semestru). Jednokratni iznos upisnine iznosi 450,00 kn.

 

Na studij se mogu upisati:

 • studenti koji su završili preddiplomski studij na kojem se ostvaruje najmanje 240 ECTS bodova;
 • diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih studija društvenih ili humanističkih znanosti u RH;
 • diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih društvenih ili humanističkih znanosti koji su završili studij u inozemstvu, a diploma im je priznata u RH (nostrifikacija Sveučilišta u Zagrebu). Primaju se prijave na natječaj s potvrdom o predaji zahtjeva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koju izdaje Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  Sveučilišta u Zagrebuna zahtjev stranke.

 

Nužan uvjet:

 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • motivacijsko pismo s kratkim životopisom na engleskom jeziku
 • dva akademska pisma preporuke
 • ovjerovljeni prijepis diplome
 • prijepis ocjena s preddiplomskog studija
 • broj telefona i e-mail za kontakt

 

Kontakt osoba: Doc.dr.sc. Đana Luša, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, dana.lusa@fpzg.hr

 

 

The program duration is 2 semesters. All teaching is delivered in English and students are expected to write their Master’s thesis in English.

If you are interested in our programme, please fill in the following form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP8F1BgF2F1pRli7WA6gBBYgIyHkDICI4Xgcp2Axilw3D9PQ/viewform?c=0&w=1

 

BRIEF DESCRIPTION OF THE PROGRAM:                 

The program is intended for students from Croatia and abroad, specifically recent graduates in the field of social sciences and public administration experts involved in European affairs. The choice of English as the program’s teaching language has a dual goal: to attract international students and to prepare Croatian students for challenges of their profession in an international environment.

The curriculum is designed as a program with three main disciplines that make typical teaching subjects at European universities, specifically political science, economics and law. In addition to the subjects from the core of the curriculum, there are elective courses that will enable student specialization. It is worth noting that interdisciplinary approach has been highly appreciated and therefore widely applied both to the design and to the implementation of the curriculum we are offering. Consequently, graduates will be able to evaluate and critically think of complex problems that cross the boundaries of traditional disciplines, which is necessary for a thorough understanding of the European integration process and the institutional dynamics of the European Union.

Study program for theacademicyear 2017/2018

 

COMPENTENTIONANDLEARNINGOUTCOMES:

After graduation students:

 • will have broadened and improved their previously acquired undergraduate study knowledge and understanding, which will provide the basis or possibility for their originality in the development and / or their application of ideas in the context of scientific research in the areas of European law, Europeanpolicyand European economy;
 • will be able to apply their knowledge and understanding as well as the ability to solve problems in new and unknown situations in a wider context within the field of European Studies;
 • will be able to integrate knowledge and solve complextasks, andformulateopinions on the basis of partial or limited information, in a way that includes reflection on social and ethical responsibilities that are related to the application of their knowledge and judgment;
 • will be able to communicate their conclusions, as well as the knowledge and the reasons on which they are based, to specialists and non-specialists, in a clear and unambiguous manner;
 • will have developed the ability to learn, which will enable them to continue their studies in a largely self-directed or autonomous way.

 

 

 

After completing the studies, students who have obtained their master’s degree in European Studies will be qualified, inter alia, for:

 • policy formulation in state and regional bodies;
 • work at higher levels of national public administration;
 • work in European institutions;
 • project management in non-governmental organizations, trade unions, public services and the private sector;
 • work innational, European and international consulting houses;
 • work innational, European and international lobbying organizations;
 • work inresearch organizations for European affairs;
 • European education and vocational training;
 • collateral services, e.g. journalism, tourism industry, etc. .;
 • positions in diplomacy.

 

APPLICATION AND ENROLLMENT:

Applications for the Master of European Studies for academic year 2017/2018 at the Faculty of Political Science University of Zagreb will be open in September 2017. Classes are due to start in October 2017.

The program duration is 2 semesters. All teaching is delivered in English and students are expected to write their Master’s thesis in English.

The program awards a total credit of 60 ECTS.

The total tuition fee: 15.000 HRK (7.500 HRK per semester) with enrollment fee of 450,00 HRK.

 

Conditions of Enrollment

 • 4 -year B.A. degree in social sciences or humanitie
 • Proficiency in English

Documents to be submitted

 • Cover letter in English
 • CV in English
 • 2 academic letters of recommendation
 • Certified copy of a diploma (Validated by the University of Zagreb).  We accept applications with confirmation issued by the Ured za akademsko priznavanje inozemskih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu (Office for academic recognition of foreign higher education qualifications of the University of Zagreb), that the request for the recognition of diploma was submitted by the student.
 • Grade transcript
 • Telephone number and e-mail address for contact

 

For information please contact Đana Luša, Ph.D., vice-dean for Science and International Cooperation at dana.lusa@fpzg.hr.

Popis obavijesti