Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: 2. 7. 2021. u 11:58
Toni Kliškić

Povjerenstvo za dodjelu sredstava za sufinanciranje kraćih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u sastavu izv.prof.dr.sc. Đana Luša, prodekanica za nastavu, doc.dr.sc. Dario Nikić Čakar, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i doc.dr.sc. Domagoj Vujeva, prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje donijelo je Odluku o sufinanciranju kraćih studijskih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti. Odluci možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 12. 11. 2020. u 14:15
Toni Kliškić
univie: summer school – European and...

Sveučilište u Beču organzira Ljetnu školu “European and International Studies 2021”, koja će se održati od 17. srpnja do 14. kolovoza 2021. u ljetnom kampusu jezera Wolfgang (Strobl, Salzkammergut). Četverotjedni program nudi tečajeve Europskih studija i Austrijske akademije za arbitražu te tečajeve njemačkog jezika. Tečajevi Europskih studija održavaju se na engleskom jeziku i fokusirani su  na Europu te Europsku Uniju i obuhvaćaju političke, ekonomske, pravne, ali i povijesne te kulturalne aspekte različitih promjena koje se trenutno zbivaju na europskom kontinentu. Tečajevi Austrijske akademije za arbitražu fokusirani su na rješavanje međunarodnih sporova pred arbitražnim tijelima. Rok za prijavu je 30. travnja 2021. 
Detaljne informacije o programu, uvjetima prijave i cijenama tečajeva nalaze se u brošuri i na poveznici. Obrazcu za prijavu možete pristupiti klikom na ovu poveznicu.

Objavljeno: 14. 10. 2021. u 08:34
Uređeno: 14. 10. 2021. u 08:34
Toni Kliškić

NN 110/2021 (13.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-10 od 7. X. 2021. (5797)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto:
– stručni suradnik (istraživač) za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte, radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (18 mjeseci), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž), za rad na trogodišnjem ESF projektu »JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad« (UP. 04.2.1.06.0033). Radno mjesto financira Europski socijalni fond.

Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti,
– prethodno radno iskustvo na istraživačkim projektima i/ili znanstveno-istraživačkim aktivnostima,
– poznavanje kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja,
– aktivno znanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– prezentacijske i organizacijske vještine i
– psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
Dodatni uvjet:
– dokazani interes i/ili prethodno iskustvo rada na temama za zaštitu okoliša (studentski radovi, projekti, volontiranje).
Cilj projekta: prikupljati i analizirati podatke te doprinijeti unapređenju sustava upravljanja na tri ključna tematska područja (voda, energetika i otpad) kao doprinos rješavanju ekološke krize i klimatskih promjena, na kojima su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj. Projekt teži osnovati tematsku mrežu »JEDRO«, koja će graditi kapacitete za istraživačkim, zagovaračkim i policy radom na ovim temama te širiti kapacitete i znanja na druge OCD-e te zagovarati rezultate prema donositeljima odluka i drugim ključnim akterima. Tri tematska istraživačka područja koja će se istražiti su:
Upravljanje vodama – s naglaskom na razlike u kvaliteti i cijeni vodnih usluga, koje reforme su potrebne, kojim mehanizmima se upravlja te kako se uključuje građane.
Gospodarenje otpadom – s naglaskom na upravljanje po zero-waste principu kao odgovor na postojeći problem neodrživog gospodarenja otpadom te promovirajući model koji doprinosi i ekološkoj i ekonomskoj održivosti.
Obnovljivi izvori energije – s naglaskom na oblike organizacije proizvodnje (npr. energetske zadruge), participativnost, značaj na razini nacionalnih i lokalnih politika.
Ova tematska područja reflektiraju prioritete zaštite okoliša, održivosti i ekonomskog razvoja. Stoga će se u okviru projekta JEDRO proizvesti smjernice za unaprjeđenje sustava upravljanja navedenim tematskim područjima te promovirati njihova primjena među donositeljima odluka i ostalim dionicima.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, preslik diplome diplomskog sveučilišnog studija, prijepis ocjena s diplomskog sveučilišnog studija, dokaz o poznavanju engleskog jezika, dokaz o državljanstvu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ili drugi dokaz o radnom iskustvu), dokumentaciju i narativni opis kojim se potvrđuje zadovoljavanje dodatnih kriterija natječaja (ako ih pristupnik/ica ima), pismo motivacije (1 – 2 kartice teksta).
Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog Zakona. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Tajništvu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – stručni suradnik (istraživač) za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte – JEDRO«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo ne odabrati nijednog pristupnika prijavljenog na natječaj. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i elektroničkom poštom. O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta https://www.fpzg.unizg.hr/ u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
 

Popis obavijesti
Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu
Objavljeno: danas u 09:17
Toni Kliškić

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 123/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 113/2021 dana 20. listopada 2021. te na temelju Izvješća Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka KLASA: 112-02/21-01/03, URBROJ: 251-73/02-21-17 od 3. prosinca 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku:

Danijela Stojanović, magistra politologiije izabire se na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte / radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz obavezni probni rok u trajanju od 6. mjeseci.

Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.

Objavljeno: jučer u 15:59
Toni Kliškić

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 116/2021 dana 27. listopada 2021. te na temelju Izvješća Povjerenstva za izbor Voditelja odsjeka službe održavanja / položaj III. vrste - voditelj odsjeka na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 112-02/21-01/01, URBROJ: 251-73/02-21-06 od 6. prosinca 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku:

Tomica Zorko izabire se na radno mjesto Voditelja odsjeka službe održavanja / položaj III. vrste - voditelj odsjeka na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, s početkom rada 13. prosinca 2021. godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseci.

Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.