Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: 2. 7. 2021. u 11:58
Toni Kliškić

Povjerenstvo za dodjelu sredstava za sufinanciranje kraćih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u sastavu izv.prof.dr.sc. Đana Luša, prodekanica za nastavu, doc.dr.sc. Dario Nikić Čakar, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i doc.dr.sc. Domagoj Vujeva, prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje donijelo je Odluku o sufinanciranju kraćih studijskih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti. Odluci možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 12. 11. 2020. u 14:15
Toni Kliškić
univie: summer school – European and...

Sveučilište u Beču organzira Ljetnu školu “European and International Studies 2021”, koja će se održati od 17. srpnja do 14. kolovoza 2021. u ljetnom kampusu jezera Wolfgang (Strobl, Salzkammergut). Četverotjedni program nudi tečajeve Europskih studija i Austrijske akademije za arbitražu te tečajeve njemačkog jezika. Tečajevi Europskih studija održavaju se na engleskom jeziku i fokusirani su  na Europu te Europsku Uniju i obuhvaćaju političke, ekonomske, pravne, ali i povijesne te kulturalne aspekte različitih promjena koje se trenutno zbivaju na europskom kontinentu. Tečajevi Austrijske akademije za arbitražu fokusirani su na rješavanje međunarodnih sporova pred arbitražnim tijelima. Rok za prijavu je 30. travnja 2021. 
Detaljne informacije o programu, uvjetima prijave i cijenama tečajeva nalaze se u brošuri i na poveznici. Obrazcu za prijavu možete pristupiti klikom na ovu poveznicu.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
Objavljeno: 14. 10. 2021. u 08:34
Uređeno: 14. 10. 2021. u 08:34
Toni Kliškić

NN 110/2021 (13.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-10 od 7. X. 2021. (5797)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto:
– stručni suradnik (istraživač) za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte, radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (18 mjeseci), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž), za rad na trogodišnjem ESF projektu »JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad« (UP. 04.2.1.06.0033). Radno mjesto financira Europski socijalni fond.

Objavljeno: 7. 10. 2021. u 10:30
Uređeno: 7. 10. 2021. u 14:17
Toni Kliškić

NN 108/2021 (6.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-8 od 28. IX. 2021. (5581)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

a) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije;
b) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije;
c) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
d) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
e) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
f) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: sociologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije;
g) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za strateško komuniciranje;
h) jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija ili Informacijske i komunikacijske znanosti, za rad na istraživačkom projektu »Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape – MEDIADELCOM’ (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020), radno mjesto koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost na temelju natječaja »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« (DOK_2021_02), na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Zrinjke Peruško, na Odsjeku za medije i komunikacije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeno: 20. 9. 2021. u 10:13
Toni Kliškić

NN 101/2021 (17.9.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-7 od 10. IX. 2021. (5115)


Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto:

– voditelj računovodstva/položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž).
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije,
– 5 godina radnog iskustva na knjigovodstvenim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje engleskog jezika,
– psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, preslik diplome/svjedodžbe diplomskog sveučilišnog studija, dokaz o poznavanju rada na računalu, dokaz o poznavanju engleskog jezika, dokaz o državljanstvu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a).
Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta. te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679. Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučenom poštom Tajništvu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – voditelj računovodstva«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo ne odabrati nijednog pristupnika prijavljenog na natječaj. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i elektroničkom poštom. O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta https://www.fpzg.unizg.hr/ u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
 

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu
Objavljeno: 12. 3. 2021. u 07:54
Toni Kliškić

Rezultatima Natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Glavnog urednika Televizije Student / radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu možete pristupiti na poveznici.