Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u doktorski studij

Na Fakultetu političkih znanosti izvodi se doktorski studij Politologija u trajanju od 3 godine, ali ga student/ica ima pravo završiti pod uvjetima pod kojima ga je upisao/la u roku od 8 godina. Natječaj za upis na doktorski studij se u pravilu raspisuje svake 3 godine, a prva generacija studenata upisana je u akademskoj godini 2012./2013. 

Ciljevi doktorskog studija Politologija su:

 • obrazovanje istraživača u znanstvenom području politologije,
 • stvaranje novih i relevantnih znanja i spoznaja iz područja političke znanosti te njihova primjena,
 • osposobljavanje doktoranda za samostalan, istraživački i interdisciplinarni pristup problemima kao i za samostalno istraživanje i kritičko ocjenjivanje rada drugih,
 • stjecanje znanja, iskustva i vještina koji će našim doktorima znanosti omogućiti kreativno i na istraživanjima utemeljeno rješavanje složenih društvenih i gospodarskih problema,
 • internacionalizacija istraživačkog rada.

Smjerovi koji se izvode u okviru doktorskog studija Politologija su:

 • Europska politika: Europa i Hrvatska
 • Hrvatska politika
 • Javne politike i razvoj
 • Mediji i politika
 • Politička teorija
 • Međunarodni odnosi

Školarina za upis na doktorski studij Politologija iznosi 10.000,00 HRK / 1.327,23 € po semestru (ukupno 60.000,00 HRK / 7.963,37 €).

Ispod možeš pronaći natječaje za upis unutar kojih se nalaze svi detalji vezani uz uvjete i kriterije upisa, minimalni i maksimalni broj mjesta na studiju, potrebnu dokumentaciju i rokove u kojima se možeš prijaviti. 


10.03.2022

Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij "Politologija" ak. god. 2021./2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
Zagreb, Lepušićeva 6

N A T J E Č A J
za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Politologija 
u akademskoj godini 2021./2022. 
za stjecanje akademskog stupnja doktora/ doktorice znanosti (dr.sc.) iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja politologije

Smjerovi doktorskog studija su:

 1. Europska politika: Europa i Hrvatska
 2. Hrvatska politika
 3. Međunarodni odnosi
 4. Mediji i politika
 5. Politička teorija
 6. Javne politike i razvoj

Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

Na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Politologija” mogu se upisati:

 • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili sveučilišni diplomski studij (bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili sveučilišni diplomski studij (bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu nastavka obrazovanja, odnosno upisa na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 • Pristupnici/e koji su završili poslijediplomski znanstveni magistarski studij i stekli akademski stupanj magistara znanosti iz znanstvenog polja politologije ili iz znanstvenog polja ostalih društvenih i humanističkih znanosti u Hrvatskoj ili u inozemstvu, a diploma im je priznata u Republici Hrvatskoj.
 • Pristupnici/e koji su upisali poslijediplomski doktorski studij „Komparativna politika“, ali ga nisu završili. Pristupnik/ica je dužan dostaviti kopiju indeksa iz koje je vidljiv stupanj položenih obveza doktorskog studija. 

Pristupnici koji udovoljavaju općim uvjetima za upis na studij, a nisu stekli diplomu iz znanstvenog polja politologije moraju tijekom studija upisati razliku od 14 ECTS-a i položiti ispite iz nastavnih predmeta koje propisuje Vijeće doktorskog studija „Politologija“. Navedeno se ne odnosi na pristupnike s bivšeg poslijediplomskog doktorskog studija „Komparativna politika“.

Na natječaj za upis na doktorski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su ostvarili izvrstan (4,5-5) ili vrlo dobar (3,5-4,499) uspjeh u dodiplomskom ili u preddiplomskom i diplomskom studiju. Iznimno se mogu prijaviti pristupnici s ocjenom dobar (3-3,499). 

Prijavi na natječaj za upis pristupnik mora priložiti:

 1. životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti 
 2. diplomu o završenom  studiju i službeni ispis ocjena s prosjekom ocjena
 3. motivacijsko pismo (s navedenim širim područjem znanstvenog interesa, navedena dva smjera studija za koje ima najveći interes, potencijalnim mentorom ili su-mentorima i eventualnim interesom za sudjelovanjem u izvođenju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima) 
 4. nacrt istraživanja u okviru doktorske disertacije (nacrt doktorskog istraživanja treba jasno ukazati na područje znanstvenog interesa kandidata, temu istraživanja, jasno navesti istraživačke probleme, očekivane nalaze i odgovor na pitanje po čemu je riječ o originalnom istraživanju u najviše 2500 riječi)
 5. dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, francuski, njemački)
 6. izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja
 7. dvije akademske preporuke

Prednost pri upisu imat će pristupnici s kvalitetnijim nacrtom istraživanja i motivacijskim pismom, boljim prosjekom ocjena, kvalitetnijim preporukama, te većim znanstveno-istraživačkim iskustvom.

Nakon proteka roka za predaju zahtjeva, sa svakim pristupnikom koji ispunjava uvjete navedene u natječaju obavit će se razgovor. U tom se razgovoru provjerava motivacija kandidata za studij i stječu dodatne informacije relevantne za konačni odabir kandidata.

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova. Školarina iznosi 60.000,00 (šezdeset tisuća) kuna ili 10.000,00 (deset tisuća) kuna po semestru. Polaznici uplaćuju troškove studija pri upisu u semestar, a prije početka nastave u svakom semestru na žiro-račun Fakulteta političkih znanosti, otvoren u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR1423600001101217644, model: HR00, poziv na broj: 30-OIB kandidata. Školarina za studente doktorskog studija „Komparativna politika“ izračunat će se u alikvotnom iznosu ovisno o postignutom stupnju studiranja na doktorskom studiju „Komparativna politika“.

Broj upisnih mjesta je 30, u koju kvotu se ne računaju pristupnici s bivšeg poslijediplomskog doktorskog studija „Komparativna politika“.

Prijavnu dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (OBRAZAC prijave sa svim prilozima navedenim u obrascu) potrebno je poslati na e-email adresu doktorski.politologija@fpzg.hr.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave se podnose do: 15. siječnja 2022. 

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti putem e-maila: doktorski.politologija@fpzg.hr i u brošuri sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija "Politologija".

Popis obavijesti