Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u poslijediplomske specijalističke studije

Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Upis na specijalistički studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Vijeća poslijediplomskih specijalističkih studija. Specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg područja utvrđenog programom studija. Studenti/ce specijalističkog studija sami/e plaćaju školarinu, odnosno plaća ju ustanova ili tvrtka koja ih upućuje na specijalistički studij. Iznos školarine ovisi o studiju kojeg se pohađa, ali u pravilu iznosi između 10.000,00 HRK / 1.327,23 € i 12.000,00 HRK / 1.592,67 € po semestru studija. Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom. Završetkom studija polaznik/ca stječe akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.

Fakultet političkih znanosti trenutno organizira i aktivno izvodi četiri poslijediplomska specijalistička studija koji se izvode kao jednogodišnji studiji u trajanju od dva semestra. To su:

  • Odnosi s javnošću
  • Prilagodba Europskoj uniji: Upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU
  • Sigurnosna politika Republike Hrvatske
  • Vanjska politika i diplomacija

Ispod možeš pronaći natječaje za upis unutar kojih se nalaze svi detalji vezani uz uvjete i kriterije upisa, minimalni i maksimalni broj mjesta na studiju, iznos školarine i rokove kada se možeš prijaviti. 


11.07.2023

Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija u ak. god. 2023./2024.

N A T J E Č A J
za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studiji 
Vanjska politika i diplomacija u akademskoj godini 2023./2024. 
za stjecanje akademskog naziva specijalist/specijalistica za vanjsku politiku i diplomaciju

voditeljica: prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

Sveučilišni specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija mogu upisati:

  • Pristupnici koji su završili dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH.
  • Pristupnici koji su završili dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima RH. Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.
  • Pristupnici koji su završili dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski sveučilišni (petogodišnji bolonjski) studij iz nekog od prirodnih, tehničkih, biomedicinskih, biotehničkih znanosti, umjetničkog područja te interdisciplinarnih područja znanosti i umjetnosti u RH uz polaganje razlikovnih ispita (Uvod u studij međunarodne politike i Osnove suvremene diplomacije).
  • Pristupnici koji su završili stručni diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita (Uvod u studij međunarodne politike i Osnove suvremene diplomacije) i uz najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija.
  • Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija.  

Studij traje dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica.

Minimalni broj mjesta za studij: 15.
Maksimalni broj mjesta za studij: 50.
Školarina po semestru: 1.325€ / 9.983,21 kuna 
 
Prijavnu dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (OBRAZAC prijave, preslika diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis), a za pristupnike koji su diplomirali na stručnim studijima i dokaz o radnom stažu u području izvođenja studija (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),  potrebno je predati u Referadu za poslijediplomske studije Fakulteta ili poslati poštom na adresu Fakulteta, Zagreb, Trg Drage Iblera 10 (II. kat), Referada za poslijediplomske studije s naznakom na koji specijalistički studij se kandidat prijavljuje. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi taj studij o čemu će pristupnici biti obaviješteni e-poštom.

Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se dobiti na tel. 01/4642114 ili putem sljedećih e-mail adresa:

Natječaj je otvoren od 10. srpnja 2023. do 29. rujna 2023.

Izvedbeni plan studija dostupan je na poveznici.

Popis obavijesti