Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u poslijediplomske specijalističke studije

Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Upis na specijalistički studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Vijeća poslijediplomskih specijalističkih studija. Specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg područja utvrđenog programom studija. Studenti/ce specijalističkog studija sami/e plaćaju školarinu, odnosno plaća ju ustanova ili tvrtka koja ih upućuje na specijalistički studij. Iznos školarine ovisi o studiju kojeg se pohađa, ali u pravilu iznosi između 10.000,00 HRK / 1.327,23 € i 12.000,00 HRK / 1.592,67 € po semestru studija. Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom. Završetkom studija polaznik/ca stječe akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.

Fakultet političkih znanosti trenutno organizira i aktivno izvodi četiri poslijediplomska specijalistička studija koji se izvode kao jednogodišnji studiji u trajanju od dva semestra. To su:

 • Odnosi s javnošću
 • Prilagodba Europskoj uniji: Upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU
 • Sigurnosna politika Republike Hrvatske
 • Vanjska politika i diplomacija

Ispod možeš pronaći natječaje za upis unutar kojih se nalaze svi detalji vezani uz uvjete i kriterije upisa, minimalni i maksimalni broj mjesta na studiju, iznos školarine i rokove kada se možeš prijaviti. 


11.07.2023

Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU u ak. god. 2023./2024.

N A T J E Č A J
za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij
Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU
u akademskoj godini 2023./2024., za stjecanje akademskog naziva 
sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije

voditelj: izv. prof.  dr. sc. Kristijan Kotarski

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije,
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske
 • Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.
 • Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

II. Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (četverogodišnji predbolonjski) i diplomskim (petogodišnji bolonjski) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.
 • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na stručnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima, uz uvjet polaganja razlikovnih ispita (Politički sustav EU i Politička teorija europske integracije) i najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija, sukladno Odluci Vijeća  specijalističkog studija.

Studij traje dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica u upravljanju projektima, fondovima i programima EU.

Minimalni broj mjesta za studij: 15

Maksimalni broj mjesta za studij: 30

Školarina po semestru: 1.660,00 EUR / 12.507,27 HRK

Prijavnu dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (OBRAZAC prijave, preslika diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis, preporuke) potrebno je predati u Referadu Fakulteta ili poslati poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij“. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi studij o čemu će pristupnici biti obaviješteni e-poštom. Obavijesti o poslijediplomskom specijalističkom studiju mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta političkih znanosti ili upitom na sljedeće e-mail adrese: kristijan.kotarski@fpzg.hr  i hrvoje.spehar@fpzg.hr.

Natječaj je otvoren od 15. srpnja do 15. listopada 2023.

Popis obavijesti