Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u poslijediplomske specijalističke studije

Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Upis na specijalistički studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Vijeća poslijediplomskih specijalističkih studija. Specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg područja utvrđenog programom studija. Studenti/ce specijalističkog studija sami/e plaćaju školarinu, odnosno plaća ju ustanova ili tvrtka koja ih upućuje na specijalistički studij. Iznos školarine ovisi o studiju kojeg se pohađa, ali u pravilu iznosi između 10.000,00 HRK / 1.327,23 € i 12.000,00 HRK / 1.592,67 € po semestru studija. Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom. Završetkom studija polaznik/ca stječe akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.

Fakultet političkih znanosti trenutno organizira i aktivno izvodi četiri poslijediplomska specijalistička studija koji se izvode kao jednogodišnji studiji u trajanju od dva semestra. To su:

  • Odnosi s javnošću
  • Prilagodba Europskoj uniji: Upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU
  • Sigurnosna politika Republike Hrvatske
  • Vanjska politika i diplomacija

Ispod možeš pronaći natječaje za upis unutar kojih se nalaze svi detalji vezani uz uvjete i kriterije upisa, minimalni i maksimalni broj mjesta na studiju, iznos školarine i rokove kada se možeš prijaviti. 


11.07.2023

Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Odnosi s javnošću u ak. god. 2023./2024.

N A T J E Č A J
za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studiji 
Odnosi s javnošću u akademskoj godini 2023./2024. 
za stjecanje akademskog naziva specijalist/specijalistica iz odnosa s javnošću

voditelj: izv. prof. dr. Hrvoje Jakopović

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski studij (petogodišnji bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH 
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski studij (petogodišnji bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske (nostrifikacija pri Sveučilištu u Zagrebu). Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu, a nije ju nostrificirao, dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.
  • Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

 
II. Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (četverogodišnji predbolonjski) i diplomskim (petogodišnji bolonjski) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.
  • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na stručnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima, uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija, uz najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija.

Studij traje dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv specijalist/-ica iz odnosa s javnošću.

Minimalni broj polaznika studija: 15.

Školarina po semestru: 1.400,00 eura (10.548,30 kn)

Prijavnu dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (OBRAZAC prijave, preslika diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis, a za pristupnike koji su diplomirali na stručnim studijima i dokaz o radnom stažu u području izvođenja studija - elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),  potrebno je predati u Referadu za poslijediplomske studije Fakulteta (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. Kat, Zagreb) ili poslati poštom na adresu Fakulteta. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da ga u ovoj akademskoj godini ne izvodi, o čemu će pristupnici biti obaviješteni e-poštom. Obavijesti o poslijediplomskom specijalističkom studiju mogu se pronaći na mrežnoj stranici, dobiti na tel. 01/4642011 ili putem sljedećih e-mail adresa: bozo.skoko@fpzg.hr i hrvoje.jakopovic@fpzg.hr.

Natječaj je otvoren od 10. srpnja 2023. do 15. listopada 2023.

Popis obavijesti