Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišni specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske

Nositelj Studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Studij politologije, Odsjek za međunarodne odnose i sigurnosne studije.

Trajanje Studija

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) tjedana.

Voditeljica studija:

 
 

 Izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević

 Kontakt:  

 
 
 
 
 
Zamjenik studija

 

 

 Prof. dr. sc. Siniša Tatalović

 Kontakt: 

 

 

 

 
Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Polaznici koji završe Studij stječu znanja koja im omogućuju razumijevanje suvremenih sigurnosnih politika i sigurnosne politike Republike Hrvatske. Stječu znanja o institucijama sustava nacionalne sigurnosti i sigurnosnim procesima u Republici Hrvatskoj i zemljama u hrvatskom sigurnosnom okruženju. Na temelju tih znanja osposobljavaju se za sudjelovanje u oblikovanju i provođenju sigurnosne politike Republike Hrvatske.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Nakon ispunjavanja svih uvjeta koji su propisani režimom studija, polaznik ili polaznica stječe akademski naziv specijalist ili specijalistica politologije, grana nacionalna sigurnost (specijalist/ica za nacionalnu sigurnost, spec. pol.)

Plan i program

Poslijediplomski specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske se sastoji od četiri obvezna i četiri izborna predmeta. U svakom semestru upisuju se dva obavezna i dva izborna kolegija. Polaznici/e mogu u svakom semestru odabrati jedan kolegij s drugog specijalističkog studija na Fakultetu političkih znanosti, ili na nekom drugom studiju na fakultetima društvenih i humanističkih znanosti. Obavezni predmeti nose šest, a izborni četiri ECTS-a. Tijekom studija svaki polaznik ili polaznica mora izraditi dva seminarska rada – jedan u prvom, drugi u drugom semestru – a svaki pozitivno ocijenjeni seminarski rad se vrednuje s 4 ECTS-a. Izrada završnoga rada iznosi 12 ECTS-a, tako da jednogodišnji specijalistički studij ukupno ima 60 ECTS-a.

Za stjecanje prava upisa u drugi semestar polaznici/e moraju prikupiti najmanje 14 ECTS-a. To znači da moraju položiti ispite iz najmanje jednoga obvezatnog kolegija (6 ECTS bodova) i dva izborna kolegija (8 ECTS bodova) ili, alternativno, položiti ispit iz jednoga izbornog kolegija (4 ECTS boda) i napisati seminarski rad (4 ECTS boda).

Ispit se polaže kod nositelja kolegija. Ako kolegij ima više nositelja, polaznik ili polaznica slobodno biraju kod kojeg će nositelja polagati ispit.

Tijekom prvoga i drugog semestra polaznici moraju izraditi po jedan seminarski rad. Kolegij, područje i temu seminarskog rada polaznici biraju slobodno, u skladu sa svojim interesima i vodeći računa o temi svojeg završnog rada.

Nakon što polože ispite iz svih upisanih kolegija i izrade dva seminarska rada, te tako prikupe 48 ECTS bodova, polaznici mogu pristupiti izradi završnog rada, odnosno pokrenuti postupak stjecanja akademskog zvanja specijalista struke.

Temu završnog rada biraju sami, a o pristupu njezinoj izradi, strukturi rada, načinu prikupljanja podataka, dokumenata i literature koji su potrebni za njezinu izradu dogovaraju se s mentorom ili mentoricom. Završni rad brani se javno, pred tročlanim povjerenstvom što ga čine mentor ili mentorica te još dva nastavnika sa Studija. Postupak stjecanja akademskog zvanja podrobnije je uređen respektivnim zakonskim aktima, te aktima Fakulteta političkih znanosti i Sveučilišta u Zagrebu.

Prostor i oprema 

Tijekom Studija polaznici se imaju pravo koristiti fakultetskom knjižnicom koja sadržava bogatu zbirku knjiga i časopisa s područja političke znanosti, odnosno nacionalne i međunarodne sigurnosti.

Za Studij je napose važno što knjižnica raspolaže mnogim časopisima s područja nacionalne i međunarodne sigurnosti i sigurnosnih studija (Strategic Survey, Military Ballance, Security Studies, International Problems, Internationaln Security, World Politics, Jane's Defence Weekly, NATO Review, International Affairs, Military Review, Međunarodne studije, Polemos, Teorija in praksa).

Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij
 • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski studij (petogodišnji bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski studij (petogodišnji bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske (nostrifikacija pri Sveučilištu u Zagrebu). Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu, a nije ju nostrificirao, dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija.

Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij:
 • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (četverogodišnji predbolonjski) i diplomskim (petogodišnji bolonjski) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita.
 • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na stručnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima, uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija, uz najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija.

Plan i program

Postupak završetka specijalističkog studija

Prije odlaska na obranu specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Studentsku iskaznicu (X-ica)
 2. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 3. Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku promocije:
  • Iznos: 50,00 eura
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opis plaćanja: troškovi diplome - skraćenica završenog studija
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lepušića 6, 10000 Zagreb

Nakon obrane specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti: 

 1. Jedan primjerak uvezenog rada unutar kojeg se nalazi:
  • Zapisnik s obrane
  • Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Završnu verziju rada, u PDF/A formatu, koja je istovjetna tiskanoj verziji rada kojeg branite, morate učitati na dan obrane na poveznici.*
  Ako ne možete pristupiti aplikaciji na poveznici, pošaljite na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr
  1.    Završnu verziju rada u PDF/A formatu
  2.    Word dokument sa sažecima i ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku;
  3.    Ispunjenu, vlastoručno potpisanu i skeniranu Izjavu o pohrani i objavi ocjenskih radova.

*Upute za učitavanje rada:

Nakon što ispunite obrazac i učitate svoj rad, SPREMITE PROMJENE i nakon toga odaberite PREDAJ ADMINISTRATORU NA PREGLED.
Nakon što se predaja vašeg rada pregleda, dobit ćete povratnu informaciju na mail (provjerite neželjenu poštu!) da je predaja potvrđena ili da administrator vraća vašu Izjavu na doradu.
Ako je u pitanju dorada, kada otvorite svoju Izjavu u napomeni će vam pisati što je potrebno izmijeniti. Nakon napravljene izmjene ponovno pošaljite rad administratoru.

Ako imate poteškoća s predajom digitalne verzije završnog rada, javite se na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.


Sveučilišni specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminarski rad 1 (92730)
- 20
20S
1
6.0 Sustav nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (92737)
Cvrtila, V.; Barić, R.
- 30
30P
1
6.0 Suvremene sigurnosne politike (180678)
Tatalović, S.
- 30
30P
1
ECTS Izbornii SPRH 1
=> Izborni predmet SPRH 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Globalna sigurnost i mirovne operacije (180787)
Jakešević, R.
- 20
20P
1
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.
60
30P+30S
1
5.0 Međunarodna sigurnost - razlika (260884)
- 30
30P
1
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
60
30P+30S
1
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti - razlika (260883)
- 30
30P
1
4.0 Suvremena geopolitika i sigurnost (180786)
Zorko, M.
- 20
20P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Obrambeni sustav Republike Hrvatske (92689)
Cvrtila, V.; Barić, S.
- 30
30P
2
6.0 Republika Hrvatska i euroatlantske sigurnosne organizacije (92728)
Tatalović, S.; Jakešević, R.
- 30
30P
2
4.0 Seminarski rad 2 (180810)
- 20
20S
2
12.0 Završni poslijediplomski rad (180877)
- 30
30A
2
ECTS Izbornii SPRH 2
=> Izborni predmet SPRH 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Krizno upravljanje u Republici Hrvatskoj (92661)
Barić, R.; Malnar, D.
- 20
20P
2
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
20P
2
4.0 Vojna diplomacija Republike Hrvatske (92757)
Kos-Stanišić, L.; Luša, Đ.
- 20
20P
2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminarski rad 1 (92730)
- 20
20S
1
6.0 Sustav nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (92737)
Cvrtila, V.; Barić, R.
- 30
30P
1
6.0 Suvremene sigurnosne politike (180678)
Tatalović, S.
- 30
30P
1
ECTS Izbornii SPRH 1
=> Izborni predmet SPRH 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Globalna sigurnost i mirovne operacije (180787)
Jakešević, R.
- 20
20P
1
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.
60
30P+30S
1
5.0 Međunarodna sigurnost - razlika (260884)
- 30
30P
1
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
60
30P+30S
1
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti - razlika (260883)
- 30
30P
1
4.0 Suvremena geopolitika i sigurnost (180786)
Zorko, M.
- 20
20P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Obrambeni sustav Republike Hrvatske (92689)
Cvrtila, V.; Barić, S.
- 30
30P
2
6.0 Republika Hrvatska i euroatlantske sigurnosne organizacije (92728)
Tatalović, S.; Jakešević, R.
- 30
30P
2
4.0 Seminarski rad 2 (180810)
- 20
20S
2
12.0 Završni poslijediplomski rad (180877)
- 30
30A
2
ECTS Izbornii SPRH 2
=> Izborni predmet SPRH 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Krizno upravljanje u Republici Hrvatskoj (92661)
Barić, R.; Malnar, D.
- 20
20P
2
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
20P
2
4.0 Vojna diplomacija Republike Hrvatske (92757)
Kos-Stanišić, L.; Luša, Đ.
- 20
20P
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj