Jezik | Language: HRV ENG
Politologija

U programu doktorskog studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu oslanjamo se na savjete Europske konferencije nacionalnih udruga političke znanosti (European Conference of National Political Science Association).

Smjerovi u okviru doktorskog studija Politologije su:

 

Korisni linkovi:


Objavljeno: 29. 10. 2020. u 15:01
Uređeno: 29. 10. 2020. u 15:04
Ana Kuharić

Sufinanciranje se odnosi na sljedeće aktivnosti doktorskih studenata Fakulteta: 

 • sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, uz uvjet prihvaćenog referata i suglasnost mentora, studijskog savjetnika ili voditelja smjera;
 • znanstvenim tečajevima, radionicama i drugim oblicima usavršavanja s međunarodnim referencama u svrhu podizanja osposobljenosti doktorskih studenata za znanstveni rad, uz uvjet predočenja programa usavršavanja i suglasnost mentora, studijskog savjetnika ili voditelja smjera; 
 • provođenja manjih terenskih istraživanja i obrade podataka za potrebe doktorskog rada, uz uvjet predočenja plana terenskog istraživanja i analize te suglasnost mentora, studijskog savjetnika ili voditelja smjera.

Poziv je otvoren tijekom akademske godine 2020./2021. i prijave će se razmatrati kontinuirano kako budu pristizale, odnosno s obzirom na raspoloživost sredstava propisanih Odlukom o uspostavi fonda za potporu usavršavanja doktorskih studenata od 24. ožujka 2017. (KLASA: 003-08/17-06/01, URBROJ: 251-73/02-17-10) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavi Fonda za potporu usavršavanja doktorskih studenata (KLASA: 003-08/20-06/01; URBROJ: 251-73/02-20-32) od 29. listopada 2020. 

 

Sufinancirat će se dio troškova sudjelovanja doktorskih studenata na gore navedenim usavršavanjima i to troškovi putovanja i troškovi smještaja. 
Najveći dopušteni iznos potpore iznosi:

 1. Za sudjelovanje na znanstvenim konferencijama - 3.500,00 kuna.
 2. Za tečajeve i radionice u svrhu znanstvenog usavršavanja - 10.000,00 kuna.
 3. Za studijske boravke namijenjene provođenju doktorskog istraživanja - 5.000,00 kuna.
 4. Za provođenje terenskih istraživanja i analize podataka za potrebe doktorskog rada - 7.000,00 kuna.

Prijaviti se mogu aktivni doktorski studenti Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koji redovno ispunjavaju svoje obaveze i imaju položene sve ispite iz prethodnih semestara, a koji nisu zaposlenici izabrani u suradničko zvanje na Sveučilištu u Zagrebu ili drugom hrvatskom sveučilištu. Na natječaj se mogu prijaviti i studenti doktorskog studija koji nemaju prihvaćenu temu doktorskog rada, ali redovno ispunjavaju svoje studentske obaveze, imaju položene sve ispite iz prethodnih semestara i ostvaren maksimalan broj ECTS bodova. Sredstva Fonda za potporu usavršavanja doktorskih studenata ne mogu koristiti studenti doktorskog studija upisani u 1. semestar doktorskog studija. 

Prijava treba sadržavati:

 • zahtjevnicu s detaljnim obrazloženjem zahtjeva za potporu koju uz doktoranda supotpisuje mentor, studijski savjetnik ili voditelj smjera nakon provjere utemeljenosti zahtjeva; 
 • pozivno pismo organizatora skupa ili drugi dokaz o održavanju skupa uz potvrdu da organizator ne financira dio ili cjelokupne troškove predlagatelja prijave;
 • detaljan prikaz financijskih sredstava zatraženih od Fakulteta političkih znanosti kojem treba priložiti relevantnu dokumentaciju (npr. ponudu za smještaj u hotelu, ponudu za avionsku kartu ili sl.);
 • kontakt podatke (e-mail, broj telefona i adresu).


Odluku o sufinanciranju donosi Povjerenstvo. Doktorand je dužan u roku od osam (8) dana po povratku sa usavršavanja Upravi i Računovodstvu Fakulteta dostaviti pisano izvješće sa sufinancirane aktivnosti, kao i svu ostalu potrebnu dokumentaciju (primjerice, originalni hotelski račun, originalni račun za avionsku kartu i sl.). Ukoliko doktorand ne dostavi potrebnu dokumentaciju, gubi pravo na sufinanciranje, a u slučaju isplate akontacije dužan je sav odobreni iznos vratiti Fakultetu. Podatke o sudjelovanju u aktivnostima na međunarodnoj razini potrebno je upisati u evidenciju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu. Prijave s popratnom dokumentacijom podnose se u Urudžbeni ured (dekanat) od 10 do 12 sati. Kandidati će o rezultatima prijave biti obaviješteni u roku sedam dana od podnošenja prijave. Nepotpune prijave neće se razmatrati..


Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar

Popis obavijesti
Repozitorij