Jezik | Language: HRV ENG
Obavijesti
Objavljeno: 13. 9. 2019. u 11:39
Ana Kuharić

1. Sistematski pregled na prvoj godini

Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Sistematski pregled sadrži uz fizikalni pregled ( štitnjača, dojke, srce, lokomotorni sustav, vanjsko spolovilo muškaraca, oštrina vida, vid na boje, RR, TV, TT, ITM), zdravstvenu ( osobnu i obiteljsku) i socijalnu anamnezu. Obavezni dio sistematskog pregleda je anketa o navikama ( prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, droge) i seksualnom ponašanju.

2. Pregled prije prijema u studentski dom

Pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Sastoji se od zdravstvene

(osobne i obiteljske) i socijalne anamneze- ciljano na tuberkulozu i ostale zarazne bolesti i kliničkog pregleda.

3. Timski rad sa studentima s posebnim potrebama za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture

Početkom svakog semestra suradnjom nadležnog liječnika fakulteta i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje se program tjelesne i zdravstvene kulture za studente sa zdravstvenim problemima.

4. Savjetovališni rad

Svrha savjetovališnog rada je pomoć studentima u rješavanju najznačajnijih i najčešćih problema vezano uz: prilagodbu na fakultet, probleme učenja, reproduktivnog zdravlja ( spolno prenosive bolesti, trudnoće i planiranje obitelji), kroničnih poremećaja zdravlja, zlouporabe psihoaktivnih droga i drugih oblika ovisnosti.

5. Posebni programi praćenja studenata sa zdravstvenim rizicima, rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja

6. Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata:

 • u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza
 • za smještaj u jednokrevetnoj sobi u studentskom domu iz zdravstvenih razloga
 • za ostvarivanje prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u zagrebu

7. Zdravstveni odgoj

Provodi se integrirano uz sistematske preglede i probire ili kao zasebna aktivnost. Metode rada su: predavanja, rad u malim skupinama, individualni rad i tribine.

Nadležni liječnik fakulteta:                                                                   Voditelj Odjela

Zorana Galić, dr.med.                                                            Tatjana Vidović Petričević, dr. med.

spec. školske medicine                                                                                        spec. školske medicine

Zdravstvena zaštita

Obavijest studentima o zdravstvenom osiguranju

Sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 80/13, 137/13), pravo na obavezno zdravstveno osiguranje stječu redoviti studenti visokih učilišta iznad 18 godina života, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Svaki student može na stranicama www.hzzo.hr provjeriti svoj status u obveznom i dopunskom osiguranju.

Ukoliko podatak o statusu osiguranja ne postoji na navedenoj stranici studenti moraju osobno podnijeti prijavu neposredno na šalterima HZZO-a uz predočenje potvrde fakulteta o statusu redovitog studenta, osobne iskaznice i Tiskanice-1.

Prijavu svakako trebaju podnijeti studenti koji se prvi puta osiguravanju u RH, studenti koji dolaze iz drugih država, jer za njih prijavu nećemo preuzeti temeljem podataka e-matice.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STUDENATA TIJEKOM STUDIJA U ZAGREBU

Svaka/i redovna/i studentica/student na fakultetu ima dva liječnika:liječnika obiteljske medicine kojeg ste izabrali ( kojem se obraćate kada ste bolesni) i studentskog liječnika, specijalistu adolescentne i sveučilišne medicine. Svaki fakultet ima pripadajućeg nadležnog studentskog liječnika.

Studentski liječnik na prvoj godini fakulteta obavlja sistematski pregled u koji je, uz pregled, uključen i razgovor o Vašim navikama i prilagodbi na fakultet. Ukoliko na sistematskom pregledu studentski liječnik otkrije određeni zdravstveni problem uputiti će Vas na daljnju obradu.

Na oglasnoj ploči fakulteta biti će izvješen raspored dolazaka studenta prve godine na sistematski pregled.

Molimo Vas da se držite rasporeda pregleda, a ukoliko to iz opravdanih razloga niste u mogućnosti, molim vas da nas obavijestite telefonski kako bi vam ponudili novi termin.

Na sistematski pregled ponijeti:

1. indeks

2. zdravstvenu iskaznicu

3. povijest bolesti (ako imate).

Studentskom liječniku se za vrijeme studiranja možete obratiti :

 1. u slučaju poteškoća vezanih za učenje kao i mogućih problema uzrokovanih promjenama, prilagodbom na fakultet- savjetovališni rad
 2. ukoliko trebate konzultacije o reproduktivnom zdravlju kao i savjetovanje o kroničnim bolestima-savjetovališni rad
 3. pregleda za studentski dom i ostvarivanje prava iz zdravstvenih razloga na jednokrevetnu sobu
 4. zbog ispričnice za faks kad ste bolesni ( donijeti potvrdu liječnika obiteljske medicine da ste bili bolesni, nalaz specijaliste ili otpusno pismo u roku od mjesec nakon završetka liječenja ili otpusta iz bolnice). ISPRIČNICE SE IZDAJU SAMO ZA  BOLOVANJA DUŽA OD 30 DANA UZ PREDOČENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
 5. prilagodba tjelesnog odgoja ( kronični bolesnici donijeti nalaz specijaliste iKOPIJU ZADNJEG NALAZA ne starijeg od godinu dana, početkom semestra, ostali donijeti nalaze specijaliste ili otpusno pismo u roku od mjesec dana nakon završetka liječenja ili otpusta iz bolnice.
 6. mirovanja studentskih obaveza iz zdravstvenih razloga - Na stručnom sastanku Odjela za školsku i sveučilišnu medicinu održanog 28.11.2012.odlučeno je da će se potvrde izdavati studentima koji su se pravovremeno (unutar 30 dana od pojave tegoba) javili nadležnom studentskom liječnikuPotom će se izdati Liječnička potvrda da su verificirane zdravstvene poteškoće. Student je dužan predati navedenu potvrdu fakultetu. Na taj način će liječnik imati uvid u studentovo zdravstveno stanje, tijek obrade i iječenje, a fakultet obavijest o mogućnosti da će biti potrebno mirovanje studentskih obveza. Pred upis u slijedeću akademsku godinu, ukoliko je zdravstveno stanje odgovaralo traženom, izdati će se Potvrda za mirovanje studentskih obveza za prošlu akademsku godinu. Vezano uz neke upite studenata o izdavanju Potvrde za mirovanje studentskih obveza unaprijedkoristimo priliku objasniti kako to nije moguće jer liječnik ne može znati kakav će biti tijek bolesti i hoće li potvrda uopće biti potrebna.

Studenti koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti izvršavati svoje studentske obveze trebaju se javiti unutar 30 dana od pojave tegoba nadležnom studentskom liječniku čiju će potvrdu dostaviti fakultetu. Mirovanje studentskih prava zbog zdravstvenih razloga u suprotnom neće biti moguće ostvariti, odnosno smatrati će se nevažeće.

 

Za studente Fakulteta političkih znanosti nadležan je tim u sastavu:

Zorana Galić, dr.med.

vms. Barbara Pavlović

naše radno vrijeme sa pacijentima je:

PARNI DATUMI : prijepodne  (08:00-13:00)

NEPARNI DATUMI : poslijepodne (14:00-19:00)

Školska i studentska ambulanta za studente Fakulteta političkih znanosti nalazi se u Laginjinoj 16,  DZ Medveščak.

U skrbi imamo osnovne i srednje škole, a dio našeg radnog vremena odvija se na terenu (po školama), stoga se potrebno prethodno najaviti.

Narudžbe za sistematske preglede (nadoknade), preglede za studentski dom, oslobođenja od pohađanja tjelesne kulture, savjetovanje možete napraviti i putem e- maila: Zorana.Galic@stampar.hr ili telefon 01/4556 367

 

Kamo ići kad ste bolesni?

Kada ste bolesni ( boli vas grlo, kašljete, imate povišenu temperaturu, upalu mokraćnog mjehura …)  idete svom izabranom liječniku obiteljske medicine.

Studenti i sve osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji se zateknu na području druge županije od središte izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite u slučaju nedloživog zdravstvenog problema po naputku  Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz  10.10.2016., imaju pravo zdravstvenu zaštitu ostvariti u najbližoj ugovornoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite.

Ukoliko zdravstveno stanje nije hitno predlažemo studentima da izaberu liječnika obiteljske medicine (  prebaciti medicinski  karton) u mjestu studiranja u  tri domovima zdravlja u Zagrebu: DZ Centar, Zapad i Istok u pravilu prema mjestu stanovanja.
Ista je procedura sa stomatologom i za djevojke s ginekologom.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TIJEKOM STUDIJA

Liječnik opće medicine za liječenje bolesti, stomatologa i ginekologa:

 • DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR; Runjaninova 4 (tel. 01/489-7666)
 • DOM ZDRAVLJA ZAGREB, ZAPAD; Prilaz Baruna Filipovića 11 (tel. 01/377- 4444)ž
 • DOM ZDRAVLJA ZAGREB, ISTOK; Grižanska 4 (tel. 01/296-0444)

Studenti koji zadrže izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta tijekom studija u Zagrebu također imaju pravo  na HITNU MEDICINSKU POMOĆ (tel. 194).

DEŽURNE BOLNICE ZAGREB

Klinika za traumatologiju

Draškovićeva 19

01/4697-000

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Klinika za psihijatriju - Centar za krizna stanja

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

tel. 01/2388888; 01/2421-603

i druge dežurne bolnice (http://www.kartazagreba.net/dezurne-bolnice-zagreb).