Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost


16.03.2022

Natječaj za dodjelu stipendije doktorskim studentima upisanima s glavne natječajne liste u akademskoj godini 2021./2022.

NATJEČAJ
Vijeće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Politologija“ raspisuje Natječaj za dodjelu stipendije doktorskim studentima upisanima s glavne natječajne liste na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Politologija" u akademskoj godini 2021./2022.
Natječaj je otvoren od 16. ožujka do 16. travnja 2022. u 12:00 sati (podne).
Ukupni budžet za dodjelu stipendije je 60.000,00 kn. Stipendija se ostvaruje u obliku odbitka dijela dodijeljenog iznosa od ukupnog iznosa školarine dobitnicima stipendije.

UVJETI NATJEČAJA
Na natječaj se mogu prijaviti: 
-    studenti poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Politologija“ koji su po prvi puta upisali doktorski studij;
-    studenti koji su na natječajnom postupku u akademskoj godini 2021./2022. upisani sa glavne liste pristupnika. Na natječaj se ne mogu prijaviti studenti prijelaznici koji su na istom natječaju upisani s dodatne liste.

Osnovni kriteriji za bodovanje:
-    broj bodova koji su ostvarili na razredbenom postupku;
-    prosječni prihodi po članu obitelji koji ne prelaze 90% proračunske osnovice koja se svake godine utvrđuje odgovarajućim propisom.

Dodatni kriteriji za bodovanje (primjenjuju se nakon što je utvrđena rang-liste kandidat(kinj)a temeljem osnovnim kriterijima. Ukoliko prijavitelj(ica) za stipendiju ne ostvaruje osnovne kriterije ne broje mu/joj se ni dodatni kriteriji):
-    roditeljstvo (broj djece prijavitelja na natječaj);
-    preminuli ili nestali roditelj/i prijavitelja na natječaj;
-    brat ili sestra prijavitelja s teškoćama u razvoju prema zakonu koji regulira socijalnu skrb;
-    studiranje na doktorskom studiju izvan mjesta prebivališta;
-    obitelj prijavitelja je korisnik zajamčene minimalne naknade prema zakonu koji regulira socijalnu skrb;
-    roditelj/i prijavitelja imaju tjelesna oštećenjem od 100%; 
-    brat ili sestra prijavitelja su predškolske dobi ili u sustavu  redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja uz  uvjet da žive u obitelji;
-    prijavitelj ima najmanje 60% utvrđenoga tjelesnog i osjetilnog oštećenja, sukladno važećoj Uredbi o metodologijama vještačenja;
-    prijavitelj je hrvatski branitelj ili dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja.

Način bodovanja osnovnih kriterija:
-    Prijavitelji se rangiraju prema uspjehu na razredbenom postupku, pri čemu najviši rang ima student s najboljim uspjehom; 
-    Prijavitelji se rangiraju po visini prihoda po članu obitelji, pri čemu student s najnižim prihodima po članu obitelji ima najviši rang.
Broj bodova na temelju osnovnih kriterija za svakog prijavljenog studenta utvrđuje se tako da se broj koji označava redni broj studenta na rang listi oduzme od ukupnog broja studenata koji se nalaze na rang listi.

Način bodovanja dodatnih kriterija:
-    Za studenta koji je roditelj priznaje se po 0,5 bodova za svako dijete;
-    Za studenta kojemu je jedan roditelj umro, nestao ili je nepoznat priznaje se 0,5 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla ili nestala priznaje se 1 bod;
-    Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 1 bod za svakog brata ili sestru;
-    Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 0,50 bodova;
-      Za studenta čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 0,5 boda;
-    Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 1 bod, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 0,5 bodova;
-    Za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 0,25 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u obitelji;
-    Za studenta s najmanje 60% utvrđenoga tjelesnog i osjetilnog oštećenja, sukladno važećoj Uredbi o metodologijama vještačenja priznaje  se 0,5 bodova; 
-    Za studenta hrvatskog branitelja i studenta dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja priznaje se 0,25 bodova.

Dodatna objašnjenja:
Nakon dodjele bodova po osnovnim i dodatnim kriterijima utvrđuje se konačna rang-lista kandidata temeljem ukupnog broja bodova.
Pod obitelji  u smislu ovog natječaja se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a  najkasnije do navršene 29. godine života.
Ako dva ili više prijavitelja ostvare isti ukupni broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat će studenti koji imaju niži prihod po članu obitelji.
U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u nastavku teksta koji je sastavni dio ovoga natječaja.

NEOPOREZIVI PRIMICI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA
SIF_NOP_PRM    OPIS
01    Primici od  kamata  po  obveznicama  koji  su obračunani nakon  1. siječnja  2016.  i  primici po  osnovi ugovora  životnog  osiguranja
02    Primici po  osnovi  kapitalnih  dobitaka od  otuđenja  financijske imovine  ako  to  nije  djelatnost  poreznog  obveznika  koje  ne podliježu  oporezivanju  sukladno  odredbi  članka  67.  stavka  8. Zakona  o  porezu na  dohodak i primici  po osnovi  otkupa  udjela u Fondu  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata  i  članova njihovih obitelji
04    Obiteljske mirovine  koje  djeca  ostvaruju  nakon  smrti  roditelja prema  zakonu  kojim se  uređuje  mirovinsko osiguranje  i  zakonu kojim  se  uređuju  prava  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata i članova njihovih  obitelji
22    Prigodne nagrade,  do propisanoga  iznosa  (božićnica,  naknada  za godišnji  odmor  i  sl.) za tekuće porezno razdoblje
28    Stipendije  i potpora  djetetu za  školovanje  do  15.  godine  života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno  do propisanoga iznosa  Napomena:  Osim  stipendija  iz javnih izvora sukladno  čl. 19.  st. 1.  „za koje  potrebno  dostaviti  potvrde o izvoru".
35    Obiteljske mirovine  odnosno  novčane  naknade u visini  obiteljske mirovine ostvarene  prema  Zakonu  o  pravima  hrvatskih  branitelja  iz Domovinskog  rata  i  članova njihovih obitelji
38    Primici fizičkih  osoba po  osnovi  izravnih  plaćanja  u  poljoprivredi sukladno  posebnim  propisima  po  osnovi  kojih se  ne utvrđuje dohodak od  samostalne  djelatnosti
41    Ostale  nenavedene  naknade plaća  koje  se  isplaćuju  na  teret državnoga proračuna  ili  na  teret  sredstava  obveznog  osiguranja
42    Primici po  osnovi dividendi  i udjela u  dobiti  koji  ne  podliježu oporezivanju
54    Novčana pomoć  polaznicima  stručnog  osposobljavanja  za rad  bez zasnivanja  radnoga  odnosa

Potrebni dokumenti:
1) Potpisanu Izjavu o članovima obitelji. Pod članovima obitelji podrazumijeva se zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života. Izjavu o članovima obitelji nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

2) Potvrdu o visini dohodaka i primitaka za sve članove obitelji za 2021. godinu. Potvrdu izdaje nadležna Porezna uprava.

Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove obitelji za 2021. godinu. Za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i iz RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2021. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH i potvrde iz RH.

Podatke o broj bodova koji su prijavitelji/ce ostvarili/e na razredbenom postupku Vijeće doktorskog studija preuzet će iz službene glavne liste rezultata postignutih u razredbenom postupku za upis u doktorski studij „Politologija“ za generaciju 2021./2022.

U svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje dodatnih bodova potrebno je dostaviti:
1) Za studenta koji je roditelj presliku rodnog lista djeteta. 
2) Za studenta kojem je jedan ili oba roditelja umro, nestao ili nepoznat presliku smrtnog lista roditelja ili potvrdu nadležnoga tijela o nestaloj osobi. Za studenta bez odgovarajuće roditeljske skrbi treba dostavi presliku rješenja/potvrdu Centra za socijalnu skrb ili nadležne ustanove za studente koji su do punoljetnosti bili smješteni u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj.
3) Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju prema zakonu koji regulira socijalnu skrb kao dokaz priložiti presliku rješenja o teškoćama u razvoju brata i/ili sestre izdanu od nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje ili nalaz i mišljenje o vrsti i težini invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, koje izdaje nadležna ustanova za vještačenje.
4) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, podatke o prebivalištu.
5) Za studenta čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade prema zakonu koji regulira socijalnu skrb kao dokaz priložiti potvrdu nadležnoga Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.
6) Za studente koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% kao dokaz priložiti presliku rješenja o utvrđenome postojanju tjelesnog oštećenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.
7) Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja dostaviti presliku rodnoga lista za brata ili sestru predškolske dobi te potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru koji su u sustavu redovitog obrazovanja.
8) Za studenta s najmanje 60% utvrđenoga tjelesnog i osjetilnog oštećenja dostaviti presliku rješenja izdanog od nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.
9) Za studenta hrvatskog branitelja ili djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja potrebno priložiti dokaz o statusu branitelja ili djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji izdaje nadležno tijelo državne uprave.

Rok za podnošenje prijava
Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija i jednokratnih pomoći podnose se od 16. ožujka do 16. travnja 2022. godine u 12:00 sati (podne) na posebnom obrascu dostupnom online i u studentskoj referadi. Prijave se dostavljaju u urudžbeni ured Fakulteta političkih znanosti svakoga radnoga dana u periodu od 10:00 do 12:00 sati, ili putem preporučene pošte s naznakom prijava na Natječaj za dodjelu stipendija i jednokratnih pomoći.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.

Završne odredbe
Natječaj za dodjelu stipendija i jednokratnih pomoći provodi Vijeće doktorskog studija.
Rezultati natječaja dostavljaju se dekanu Fakulteta, svim prijavljenim studentima i Studentskom zboru.
O dodjeli stipendije ili jednokratne pomoći donosi se u obliku odluke o oslobođenju plaćanja dijela školarine za poslijediplomski doktorski studij „Politologija“. Sukladno iznosu oslobođenja od školarine dobitnicima stipendije se umanjuje iznos koji trebaju platiti u semestrima nakon odluke.
Ukoliko dobitnik/dobitnica stipendije odustane od studija, dužan/dužna je uplatiti iznos koji je do tog trenutka iskoristila za oslobađanje plaćanja doktorskog studija.
Prijavom na Natječaj studenti potvrđuju da su upoznati s njegovim odredbama te da prihvaćaju da se njihovi osobni podaci čuvaju i objave na rang listi studenata koji su se prijavili na Natječaj sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Popis obavijesti