Jezik | Language: HRV ENG
Teorije masovne komunikacije
Šifra: 55553
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Antonija Čuvalo
doc. dr. sc. Dina Vozab
Izvođači: doc. dr. sc. Antonija Čuvalo - Seminar
doc. dr. sc. Dina Vozab - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je pružiti sustavna znanja o okvirima i temeljima discipline masovne komunikacije/medijskih studija kao znanstvenog područja na sjecištu društvenih znanosti i humanistike, a čiji je predmet i danas javni, komunikacijski odnos medijske industrije, pojedinca i društva i njihovi međusobni utjecaji. Kolegij teži osposobiti studente da ovladaju različitim pristupima analizi masovnih i umreženih medija i medijske komunikacije te znanjima o najvažnijim istraživanjima koja su pridonijela razvoju discipline masovnih komunikacija i medijskih studija. Kolegij s tom svrhom prezentira četiri klasična teorijska/paradigmatska pristupa analizi (utjecaja) masovnih medija i masovne komunikacije: dominantnu (ili izvornu) paradigmu o ograničenim efektima; kritičku paradigmu ( mediji nam govore o čemu da ne mislimo ); institucionalnu paradigmu ( mediji nam govore što da mislimo ) i tehnološku/medijsku paradigmu ( mediji definiraju kako mislimo ) (Katz, 1987), te suvremenu paradigmu medijatizacije koja pitanje medijskog utjecaja proširuje u dva pravca (pristup medijske logike u institucionalnim prilagodbama, i pozicija medija u komunikativnoj konstrukciji društva) (Couldry i Hepp, 2013). Analiza dominante paradigme masovne komunikacije (razvijene pretežno u SAD-u) uključuje teoriju o dvo-stupanjskom tijeku masovnog komuniciranja i teoriju o upotrebi medija za zadovoljavanja potreba, difuziju inovacija, i teoriju kultivacije. U okviru institucionalne paradigme, obradit ćemo teoriju o definiranju agende uključujući teoriju uokvirivanja (framing i priming). U okviru kritičke paradigme obradit će se raspon (pretežno europskih) teorijskih pristupa kulturnih studija i političke ekonomije medija, kao i njihovih teorijskih korijena - Frankfurtske škole. U okviru tehnološke medijske paradigme studenti će upoznati radove teoretičara koji smatraju da je sam medij kao tehnologija i organizacija onaj koji oblikuje i društvenu organizaciju i komunikacijske procese, u odnosu na dijapazon medija do današnjih umreženih medija. Za razumijevanje teorija medijatizacije kolegij će obraditi oba navedena glavna pristupa/ konceputalizacije. Cilj je kolegija i da studenti upoznaju originalne radove najvažnijih teoretičara komunikacijskih/medijskih studija.
U 2017/18 akademskoj godini posebno ćemo se baviti pitanjem medijskih efekata, tj. teorija o tome kako mediji utječu na pojedince, društvene institucije, i društvo u cjelini. U okviru dominantne istraživačke i teorijske tradicije istraživanja medijskih efekata, obrađivat će se a) početna istraživanja koja kažu da su kratkoročni učinci medija ograničeni, moderirani selektivnošću publike i inter-personalnim odnosima (teorija o dvo-stupanjskom tijeku masovnog komuniciranja), b) kasniji razvoj ovog teorijskog usmjerenja kroz teoriju zadovoljavanja potreba (uses and gratifications) i c) razvoj varijable inter-personalnih odnosa kroz istraživanja difuzije inovacija, te u suvremenu inačicu koja se artikulira kao teorija mreža. U okviru dominantne paradigme usmjerit ćemo se na istraživanja utemeljitelja discipline masovne komunikacije: Lazarsfelda, Mertona, Katza, Herzogove, te na suvremena istraživanja u ovoj istraživačkoj tradiciji. U okviru institucionalne paradigme, koja predstavlja usmjerenje dugoročnih medijskih efekata u području javnosti i političke sfere, obradit će se teorija o definiranju agende (agenda setting) uključujući teoriju uokvirivanja (framing) i priming-a, te spiralu šutnje.
Literatura:
 1. misao u komparativnoj perspektivi. Politička misao, Vol. 51 No. 1, 2014. str. 133-170. Peruško, Z., Vozab, D. (2016). Communication Field in Croatia: Toward a Comparative History of Communication Studies in Central and Eastern Europe. in Peter Simonson and David W. Park, eds., The International History of Communication Study, NY and London: Routledge. pp. 213-234. Gustavo Cardoso. From Mass to Networked Communication. u S. Papathanassopoulos, Media Perspectives for the 21st Century. 2011. Routledge. str. 117-137. Kunczik, M., Zipfel, A. (2006). Masovna komunikacija. str. 23-32. u Uvod u znanost o medijima i komunikologiju.;
 2. Dietram A. Scheufele + David Tewksbury (2007) Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication 57 (2007) 9-20 Kunczik, M., Zipfel, A. (2006). Istraživanja o utjecaju medija (Postavljanje agende, spirala šutnje, jaz u znanju). str. 197-222. u Uvod u znanost o medijima i komunikologiju. Seminar: Picard, R.G. (2014) Public Opinion, Party Politics, Policy, and Immigration News in the United Kingdom, Reuters Institute for the Study of Journalism, Working paper Shehata, A., Stromback, J. (2013) Not (Yet) a New Era of Minimal Effects: A Study of Agenda Setting at the Aggregate and Individual Levels, The International Journal of Press/Politics 18(2) 234-255;
 3. David R. Roskos-Ewoldsen, Beverly Roskos-Ewodosen, Francesca Dillman Carpentier. 2009. Media priming: An Updated Synthesis. U Media Effects. Advances in Theory and Research. Edited by Jennings Bryant and Mary Beth Oliver. Routledge. Seminar: Tamir Sheafer. How to Evaluate It: The Role of Story-Evaluative Tone in Agenda Setting and Priming. Journal of Communication 57 (2007) 21-39 McGraw, K.M. (2003). Media Priming of Presidential and Group Evaluations. Political Communication.30(1): 23-40.;
 4. David Tewskbury + Dietram Sheufele, 2009. News Framing Theory And Research. U Media Effects. Advances in Theory and Research. Edited by Jennings Bryant and Mary Beth Oliver. Routledge. Seminar: Sharon Meraz and Zizi Papacharissi. 2013. Networked Gatekeeping and Networked Framing on #Egyp: DOI: 10.1177/1940161212474472 The International Journal of Press/Politics Michael Bruggemann. 2014. Between Frame Setting and Frame Sending: How Journalists Contribute to News Frames Communication Theory 24 (2014) 61-82;
 5. Morgan, M., Shanahan, J. Signorielli, N. (2009) "Growing up with television: cultivation processes". U Media Effects. Advances in Theory and Research. Edited by Jennings Bryant and Mary Beth Oliver. Routledge. Seminar: Iyengar, S., Hahn, K.S.(2009) Red Media, Blue Media: Evidence of Ideological Selectivity in Media Use, Journal of Communication 59, 19-39 Van Mierlo, J., Van den Bulck, J. (2007) Benchmarking the cultivation approach to video game effects: a comparison of the correlates of TV viewing and game play, Journal of Adolescence, 27, 97-111;
Preporučena literatura:
 1. Katz, Elihu (1987) "Communication research since Lazarsfeld." Public Opinion Quarterly, Vol 51, No. 4, part 2. pp. S25-S45. McQuail, Denis. (2005) "Introduction and Overview". U Communication Theory + Research. An EJC Anthology. Edited by Denis McQuail, Peter Golding Els de Bens. Sage. str. 1-13 Kunczik, M., Zipfel, A. (2006). Razvoj znanosti o medijima. str. 32-46. u Uvod u znanost o medijima i komunikologiju.;
 2. Routledge.;
 3. Donald G. McDonald Twentieth century media effects research , in J.D.H. Downing, D. McQuail, P. Schlesinger and Ellen Wartella (eds.) (2004) The Sage Handbook of Media Studies, pp. 183-200. Thousand Oaks: Sage.;
 4. Richar M. Perfloff, 2009. Mass media, social perception, and the third-person effect. U Media Effects. Advances in Theory and Research. Edited by Jennings Bryant and Mary Beth Oliver. Routledge. Seminar: Dong-Hee Shin and Jun Kyo Kim. 2011. Alcohol Product Placements and the Third-Person Effect. Television + New Media 12(5) 412-440 Brett Sherrick. 2016. The Effects of Media Effects: Third-Person Effects, the Influence of Presumed Media Influence, and Evaluations of Media Companies. Journalism + Mass Communication Quarterly 1-17;
 5. Elihu Katz, Jay Blumler, Michael Gurevitch. Uses and gratifications research . 2001, (samo poglavlje koje je na intranetu) Seminar: Čuvalo, A. (2016) Dailiness in the New Media Environment: Youth Media Practices and the Temporal Structure of Life-World, Medijska istraživanja, god. 22, br. 1, 65-86 Papacharisi, Z. (2011) Toward a new(er) sociability: uses, gratifications and social capital on Facebook, u S. Papathanassopoulos, Media Perspectives for the 21st Century. 2011. Routledge, str. 212-230;
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Dina Vozab :

  Srijeda, 10:00, IV kat u Fabkovićevoj ulici

  Lokacija:
Obavijesti
Objavljeno: 17. 2. 2021. u 15:18
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

ispitni rok u petak 19.2. održat će se online preko MS Teamsa. U 13:00 će vam se dodijeliti zadatci (Assignments) u obliku dva problemska pitanja na koje se očekuju opsežniji odgovori (otprilike jedna i pol kartica teksta za svaki odgovor). Ispit se zatvara u 14:30. Pri pisanju odgovora smijete koristiti literaturu i materijale isključivo s ovog kolegija, s time da literaturu koju koristite morate citirati. Po odgovoru morate citirati minimalno dvije jedinice literature. Svako od postavljenih pitanja može donijeti maksimalno 30 bodova (ukupno maksimalno 60). Što je više vašeg vlastitog originalnog teksta i što se više može prepoznati usvojenost sadržaja s razumijevanjem, to će se odgovor više vrednovati. Plagiranje i prepisivanje je nedopustivo. Ispravnost citiranja radova može se provjeriti preko sustava PlagScan, na sljedećoj poveznici: https://www.plagscan.com/fpzg_hr.

Lijep pozdrav!

Antonija i Dina

Objavljeno: 3. 2. 2021. u 10:21
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

ispitni rok u petak 5.2. održat će se online preko MS Teamsa. U 13:00 će vam se dodijeliti zadatci (Assignments) u obliku dva problemska pitanja na koje se očekuju opsežniji odgovori (otprilike jedna i pol kartica teksta). Ispit se zatvara u 14:30. Pri pisanju odgovora smijete koristiti literaturu ovog kolegija i materijale postavljene na intranet, s time da literaturu koju koristite morate citirati. Po odgovoru morate citirati minimalno dvije jedinice literature. Svako od postavljenih pitanja može donijeti maksimalno 30 bodova (ukupno maksimalno 60). Što je više vašeg vlastitog originalnog teksta i što se više može prepoznati usvojenost sadržaja s razumijevanjem, to će se odgovor više vrednovati.
Plagiranje i prepisivanje je nedopustivo. Ispravnost citiranja radova može se provjeriti preko sustava PlagScan, na sljedećoj poveznici: https://www.plagscan.com/fpzg_hr.
Lijep pozdrav!

Antonija i Dina

Objavljeno: 7. 1. 2021. u 12:36
Uređeno: 7. 1. 2021. u 12:37
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

javljamo vam se jer od sutra ponovno započinjemo s predavanjima i seminarskom nastavom. 

Informirane smo o kolegama koji su izravno pogođeni potresima u Sisačko-moslavačkoj županiji. Svjesne smo da se nalazite u izrazito teškoj situaciji i željele bismo vam reći da smo vam na raspolaganju za bilo kakvu pomoć. Maksimalno ćemo se prilagoditi situaciji i izaći vam u susret kako bismo vam olakšale ovu situaciju. Slobodno nam se javite ako trebate bilo kakvu pomoć ili ako nas želite informirati o vašoj specifičnoj situaciji.

Mnogo se ljudi na različite načine angažiralo i pokušalo pomoći ljudima koji su pogođeni potresom. Znamo da sigurno znate za akciju Studentskog zbora FPZG-a, no pozivamo vas da i dalje budete solidarni, pomažete koliko možete i dijelite i dalje informacije o pomoći kolegama s područja pogođenog potresima:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3892942640758625&id=627453680640887

 

Osim što su se kolege našle u teškoj egzistencijalnoj situaciji, ovaj je potres ostavio i psihološke posljedice kako su se različiti stresovi taložili kroz prethodnu godinu. Želimo vam dati do znanja da smo i toga svjesne i da ćemo imati razumijevanja kod ispunjavanja obaveza. Ako imate problema sa stresom i koncentracijom i teže vam je izvršavati obaveze, slobodno nam se javite.

 

Sutra imamo predavanje i seminare, evidentirat ćemo dolazak, ali nedolazak sutra nećemo računati kao izostanak. Već smo se javile seminaristima za sutra- molimo da nam javite ako niste u mogućnosti ili niste spremni sudjelovati sutra. Ako ne možete sudjelovati sutra prebacit ćemo vas u raspored za tjedan iza ili smisliti alternativu.

 

Držite se svi, puno pozdrava

Antonija i Dina

Objavljeno: 9. 11. 2020. u 08:47
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

budući da je osoba s kojom sam u kućanstvu bila u kontaktu s osobom pozitivnom na Covid i sad je u izolaciji, ja sam ovaj tjedan također preventivno u samoizolaciji.

Seminarska nastava će ovog petka 13.11. za grupu B biti održana isključivo online preko MS Teamsa.

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 16. 10. 2020. u 14:52
Uređeno: 16. 10. 2020. u 15:04
Dina Vozab
 Poštovane kolegice i kolege,
umjesto dolaska na seminarsku nastavu, odgovorit ćete na jedno pitanje vezano uz današnju temu.
 
Odaberite jedan od članaka postavljenih na intranet (folder SEMINARSKA LITERATURA) uz datum 16.10.:
 1. Splichal, S., & Mance, B. (2018). Paradigm (s) Lost? Islands of Critical Media Research in Communication Journals. Journal of Communication, 68(2), 399-414.
 2. Joshua Meyrowitz. (2001). Morphing McLuhan: Medium Theory for a New Millennium Keynote Address Delivered at the Second Annual Convention of the Media Ecology Association, New York University, June 15–16, 2001. Proceedings of the Media Ecology Association, Volume 2, 2001
 
Pripada li odabrani članak kritičkoj ili tehnološkoj paradigmi?
Argumentirajte vaš odgovor s obzirom na sadržaj članka i predavanja održanog 16.10.2020.
Ovdje se nalazi poveznica za pitanje:
 
 
Rok je do ponedjeljka 19.10.2020. do kraja dana.
Prezentaciju današnjeg predavanja imate u nastavnim materijalima.
 
Lijep pozdrav,
Antonija i Dina
Objavljeno: 7. 10. 2020. u 17:43
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

ovog petka od 13:00 krećemo s uvodnim predavanjem i upoznavanjem s kolegijem, a seminar se neće održati. 

Nastava će za polovicu studenata biti održana na fakultetu, a za ostale preko streaminga. Sutra će biti objavljen raspored dolaska po tjednima, no pretpostavljam da već po prezimenima znate hoćete li dolaziti na fakultet ili slušati streaming.

Na intranetu je objavljen syllabus i literatura.

Vidimo se uživo i virtualno u petak!

Lijep pozdrav,

Antonija i Dina

Objavljeno: 8. 12. 2020. u 16:00
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

ako imate vremena i volje, molim vas da ispunite upitnik o nošenju maski u drugom valu koronavirusa,  koji je dio istraživanje kojeg vode kolege sa Sveučilišta u Zadru. Ispunjavanje traje maksimalno 15 minuta, a detalji se mogu pročitati u uvodu upitnika:

https://limesurvey.srce.hr/876197?lang=hr&fbclid=IwAR3ZLIIuM5QYI1xldEJNcXYp29qt6k1DKm3HRvhEtZcPuqRBP2NQPHTjckE

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 22. 10. 2020. u 09:09
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

bilo je upita, pa samo da još malo razjasnimo ulogu seminarista i respondenata.

Seminaristi kroz seminarsku prezentaciju (u trajanju od 15 do 20 minuta) predstavljaju jedan rad iz rasporeda za taj dan i odgovaraju na pitanja respondenta i ostalih studenata.

Respondenti predaju tekst u kojem uspoređuju oba teksta koja su na rasporedu taj dan. Usporedba se piše u jednom sažetku duljine otprilike 2 kartice. Ne morate pisati u detalje (niti ne stignete), već jednostavno pišete na način da odgovorite na ova pitanja:

1) Na koje se teorije medijskih učinaka autori referiraju i koji su glavni pojmovi koje ističu? 2) Koja su glavna istraživačka pitanja ili hipoteze (ako su postavljene u člancima)? 3) Koji su glavni nalazi ili zaključci navedeni u oba članka? 4) Što ste novo naučili iz pročitanih radova? 5) Kritički se postavite prema pročitanim radovima (npr. donosi li članak korisna znanja, koriste li autori prikladan teorijski okvir, koriste li prikladne metode, jesu li dokazi koje prikazuju uvjerljivi…?).

Nadamo se da je jasnije,

Antonija i Dina