Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
e-seminar Hobbes
Forum je namijenjen upitima vezano uz seminarsko gradivo iz Hobbesa. Svrha foruma je olakšati savladavanje gradiva omogućavanjem komunikacije s nastavnikom, a na osnovu seminarske literature i uputa za rad koje će se objavljivati svakoga tjedna. Odgovori na upite objavljivat će se najmanje jednom tjedno, u terminu nastave srijedom.
 
ePredavanja
Forum je namijenjen komunikaciji s nastavnicima i upitima u vezi predavanja. Na pitanja će se odgovarati najmanje jednom tjedno, u terminu predavanja (ponedjeljkom, od 13.45h), a po potrebi i češće.
2 28. 3. 2020. u 23:18

Povijest političkih ideja

Povijest političkih ideja


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55518

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Izvođači:

Katarina Jukić, univ. mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).

LITERATURA:

  1. 1. Kulenović, Enes (ur.), 2013: Moderna politička teorija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb: Hobbes (str. 37-83), Locke (str. 85-125), Burke (str. 155-202), Hegel (str. 203-255), Tocqueville (str. 257-290), Mill (str. 291-330) 2. Maier, Hans/Rausch, Heinz/Denzer, Horst, 1988: Klasici političkog mišljenja I-II, Golden marketing, Zagreb; knjiga I: Od Platona do Hobbesa: Bodin (str. 265-286); knjiga II: Od Lockea do Maxa Webera: Montesquieu (str. 50-63), Federalist (str. 67-83), Kant (str. 146-174), Marx (str. 248-275). 3. Strauss, Leo/Cropsey, Joseph (ur.), 2006: Povijest političke filozofije, Golden marketing, Zagreb: Rousseau (str. 399-414);
  2. Thomas Hobbes, 2004: Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (uvod, str. 11-13; pogl. X-XXI, str. 66-154; pogl. XXVI, str. 180-196; pogl. XXIX, XXX, str. 216-236).;
  3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1989: Osnovne crte filozofije prava, Veselin Masleša i Svjetlost, Sarajevo, bibl. Logos (Predgovor, str. 7-19; Uvod, §§1-32, str. 21-79; Prvi dio; Apstraktno pravo; §§34-53, str. 80-107, §§65-68, str. 128-134, §§71-77, str. 139-148, §§81-83, str. 156-160, Drugi dio: Moralitet; §§105-114, str. 188-200, §§121-138, str. 214-244, Treći dio: Običajnost; §§142-157, str. 272-287; prvi odsjek: Obitelj, §§158-181, str. 287-317; drugi odsjek: Građansko društvo §§182-211, str. 318-340, §§229-256, str. 355-370; Treći dio, treći odsjek: Država; §§257-265, str. 370-382, §§271-320, str. 397-447).;


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva:

Ponedjeljkom u 12:00 sati, dekanat, uz prethodni dogovor


11.06.2021

Rezultati drugog kolokvija (pisani + usmeni)

 

Pisani kolokvij:

Barišić Nikolina      2

Čižmar Erika            5

Draganić Sara       -2

Džambo Sara         2

Eterović Ante        2

Fabac Lucija          5

Filipović Nikola     2

Gale Ana               -2

Gelo Marin            +2

Grđan Marta         4

Hrnkaš Hrvoje      -3

Janković Luka        3

Kokorić David        5

Krapljanov Mare   1

Milinković Karla    1

Moharić Ela           +3

Muratović Alma    1

Padović Lana          3

Pavlović Jelena     -2

Portada Paolo        2

Prpić Ivan                1

Puđak Anamarija   -2

Sertić Jelena           +2

Slavin Nikolina       1

Strašćek Paola        +2

Strunjić(?) Ivo         1

Šajnović Adrijana   1

Šegović Katarina    -5

Šimunović Mateo   -3

Šupe Jelena             1

Volarević Natali      1

Zubović Domagoj   +3

Usmeno:

Fadljević Fran     +5

Goričan Tonka    2

Krušlin Edita        3

Frigo Bomeštar Filip   -2

Librić Vanja         1

Maržić Vedrana   3

Matić Mihaela     3

Mokos Jelena      2

Obratov Josip roberto   +5

Oršolić Antonija-Tonka   -3

Pandžić Jelena   +2

Pavković Šimun  +2

Petolas Monika   2

Pleša Sara            1

Radić Robert       +3

Stijepić Nikica      1

Stjepanović Barbara  4

Stojanović Ian      1

Hrabrić Korina      5

Tomić Janja           5

Velhes Nika            +5

Domika Dominik   1

Vounasis Despina   5

Zadro Andrija     1

Grubišić Darija   1

Kutri Monika      5

Nuhić Tarik        4

Uvid u drugi kolokvij moguć je u ponedjeljak, 14.6. u 11.30h (kabinet 28/5).

Doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Popis obavijesti