Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti

24.11.2017
VAŽNO: Prijava diplomskog rada u ak. god. 2017./2018.
Kolege studenti, u meniju "Pravilnici/Odluke za studente" naći ćete novu Odluku o rokovima obrana diplomskih radova na Studiju novinarstva u ak. god. 2017./2018. Ukoliko planirate braniti diplomski rad u ovoj akademskoj godini , molim vas svakako pregledajte rokove za veljaču, lipanj, srpanj i rujan 2018. te rokove i uvjete prijave obrane. Posebno napominjem da neki nastavnici već imaju popunjene kvote dozvoljenog broja diplomskih radova. Upravo stoga vas sve molim da čim skorije obavite konzultaciju s željenim mentorom. Moguće je da ćete morati izabrati drugog mentora i drugu temu. Nastavno, molim sve kolege koji planiraju braniti rad u veljači 2018 . da se čim skorije  jave svojim mentorima i izvjeste ih o dinamici napretka svojih radova.  Izv. prof.dr. Marina Mučalo, voditeljica Diplomskog studija novinarstva  
31.08.2017
Postupak prijave obrane diplomskog rada
Studenti su dužni u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radova u studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente: diplomski rad s izjavom unutar rada dva CD-a u košuljici na kojima piše ime i prezime i naziv rada (može skraćeno), oba CD-a moraju sadržavati 4 dokumenta: rad u word-u, rad u pdf-u, sažetak i ključne riječi na hrv. jeziku (dokument u word-u), sažetak i ključne riječi na engl. jeziku (dokument u word-u) X-ica Potvrda iz knjižnice o vraćenim knjigama (štambilj na zadnjoj strani indeksa, bez obzira na to jesu li ikad posuđivane knjige ili ne) Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu) Izjava o pohrani diplomskog rada (koji možete popuniti u referadi ili ga preuzeti na poveznici ) D2 obrazac (može se predati u studentsku referadu najkasnije do datuma koji je naveden u Odlukama o obrani diplomskih radova ) Potvrda o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava 270,00kn Zagrebacka banka - IBAN: HR1423600001101217644 Model: HR00 Poziv na br.: 17 – OIB Opis plaćanja: troškovi diplome DP/DN (ovisno koji je studij završen)   Primatelj: Fakultet političkih znanosti Lepušićeva 6 10000 Zagreb

Diplomski rad

Diplomski rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

103552

ECTS:

22.0

Nositelji:

Izvođači:

doc. dr. sc. Vedrana Baričević - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Auditorne vježbe doc. dr. sc. Boris Beck - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Nebojša Blanuša - Auditorne vježbe doc. dr. sc. Kosta Bovan - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Tihomir Cipek - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Goran Čular - Auditorne vježbe doc. dr. sc. Antonija Čuvalo - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Sanjin Dragojević - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Boris Havel - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Dejan Jović - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Mirjana Kasapović - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Enes Kulenović - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Zoran Kurelić - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Dražen Lalić - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel - Auditorne vježbe doc. dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki - Auditorne vježbe doc. dr. sc. Ana Matan - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Robert Mikac - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Marina Mučalo - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Ivan Padjen - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Tena Perišin - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Zrinjka Peruško - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Zdravko Petak - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Božo Skoko - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Gordana Vilović - Auditorne vježbe doc. dr. sc. Dina Vozab - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Nenad Zakošek - Auditorne vježbe izv. prof. dr. sc. Marta Zorko - Auditorne vježbe prof. dr. sc. Ivo Žanić - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Auditorne vježbe 550

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

PRAVILNIK
O DIPLOMSKOM RADU NA DIPLOMSKOM STUDIJU NOVINARSTVA FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI
l. Opće odredbe
Članak I.
Ovim Pravilnikom propisuje se način prijavljivanja, izrade i ocjenjivanja diplomskog rada na diplomskom studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ( daljnjem tekstu:
Fakultet),
Članak 2.
Diplomski studij završava izradom diplomskog rada i njegovom uspješnom obran m te stjecanjem 120 ECTS bodova predviđenih studijskim programom.
Il. Diplomski rad
Članak 3.
(1) Diplomski rad predstavlja samostalni rad kojeg student izrađuje pod nadzorom nastavnika/voditelja (mentora). Pristupnik u obrani toga rada pokazuje da je na temelju znanja stečenog tijekom studija i literature korištene za izradu završnog rada ovladao zadanom temom, da ju je obradio odgovarajućom metodologijom, te da poznaje literaturu kojom se koristio u pisanju završnog rada i da ju je pravilno navodio u tekstu.
(2) Temu diplomskog rada student je dužan odabrati tijekom pohađanja nastave u trećem ili četvrtom semestru, a najkasnije do 1. travnja tekuće akademske godine. Student može jedanput promijeniti mentora i/ ili temu rada.
Članak 4.
(I) Student u suradnji s mentorom dogovara temu i naslov diplomskog rada.
(2) Mentor studentu mora biti nastavnik Fakulteta, izabran u zvanje višeg asistenta ili u znanstvenonastavno zvanje. Student izabire temu diplomskog rada iz predmeta kojega je ohadao tijekom preddiplomskog ili diplomskog studija na Fakultetu političkih znanosti. Tema ada treba biti u skladu s ishodima učenja programa.
Mentor je dužan voditi i usmjeravati studenta pri izradi diplomskog rada. Mentor je obvezan održati određeni broj sati konzultacija sa svakim kandidatom.
(3) Jedan nastavnik u jednoj akademskoj godini može biti mentor najviše 10% upisa ih studenata.
(4) Nastavnici su dužni, u okviru svoje ekspertize, prihvatiti iskazani interes mentorskih kandidata.
III. Prijava, prihvaćanje i odobravanje diplomskog rada Članak 5.
(1) O organizaciji prijave, izrade i obrane diplomskih radova brigu vodi Vijeće diplomskog studija kojega čine svi mentori aktualne akademske godine.
(2) Tema diplomskog rada prijavljuje se na obrascu (D1) kojega propisuje Vijeće diplomskog studija.
Članak 6.
(1) Diplomski rad na Fakultetu piše se i brani na hrvatskom jeziku.
(2) U iznimnim slučajevima s mentorom se može dogovoriti pisanje i obrana na engleskom jeziku.
Članak 7.
(1) Student je dužan izraditi, predati i obraniti diplomski rad u roku od četiri akademske godine, pri čemu se kao prva godina računa akademska godina u kojoj je student upisao studij.
(2) Student je dužan temu diplomskog rada prijaviti u akademskoj godini k da mu je ECTS opterećenje rada upisano u indeks.
(3) Vijeće diplomskog studija odobrava temu diplomskog rada na temelju prijedlog a mentora koji je prijavljenu temu prihvatio.
(4) Tema diplomskog rada i ime mentora upisuju se u indeks.
(5) O tijeku izrade diplomskog rada student izvještava mentora po dogovorenoj dinamici.
(6) Student nakon izrade diplomskog rada predaje rad mentoru. Mentor je dužan roku od 30 dana studentu pisanim putem dostaviti ocjenu pisanog dijela diplomskog rada. Po prihvaćanju rada od strane mentora student predaje konačnu verziju diplomskog rada u pisanom o liku u Studentsku referadu. Student je dužan prije izlaska na usmenu obranu diplomskog r da dobiti potpis mentora za napisani diplomski rad (obrazac D2). Potpis mentora jest potvrda da diplomski rad zadovoljava kriterije za pozitivnu ocjenu i da se može zakazati njegova usmena brana.
(7) Studentska referada provjera formalne uvjete (je li kandidat položio sve pisane predmete studija koji ukupno s diplomskim radom nose minimalno 120 ECTS bodova, položio sve obavezne predmete izabranog usmjerenja, itd.) za obranu diplomskog rada.
(8) Student potpisuje izjavu o pohrani diplomskog rada u digitalni arhiv knjižnice Fakulteta političkih znanosti.
(9) Studentska referada zakazuje usmenu obranu u dogovoru s mentorom obavijest mora biti oglašena na službenoj internetskoj stranici Fakulteta najmanje 7 da a prije obrane. Studentska referada ispisuje obrazac Zapisnika o usmenoj obrani diplomskog ada kojeg prilaže otisnutom primjerku diplomskog rada za mentora, a popunjava ga mentor nakon usmenog izlaganja studenta.

Članak 8.
(I) Diplomski rad predaje se u studentskoj referadi u četiri uvezana primjerka, od članove povjerenstva i jedan za arhiv Fakulteta. Rad se predaje i u elektroničko u digitalnom arhivu knjižnice Fakulteta političkih znanosti.
(1) Diplomski rad treba biti napisan s fontom slova 12 (Times New Roman), s proredom 1.5. i, u pravilu, ne smije sadržavati manje od 10000, ni više od 12000 riječi.
(2) Predložak za izradu diplomskog rada objavljen je na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

LITERATURA:


NASTAVA

4. SEMESTAR

Izborni SDN 2-2 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec:

petkom 10:00 - 11:00, kabinet 9

izv. prof. dr. sc. Boris Havel:

četvrtkom 15:15-16:15, soba 9 (2. kat)

izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković:

Petkom 12-13h, Fabkovićeva 1, III. kat.

izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos:

po dogovoru

doc. dr. sc. Dina Vozab:

Srijeda, 10:00, IV kat u Fabkovićevoj ulici