Jezik | Language: HRV ENG
Upute za sprječavanje akademskog nepoštenja na ispitima i kolokvijima

Definicija akademskog nepoštenja na ispitu i kolokviju i kršenja prava na pristup ispitu

1. Prepisivanje te pružanje i primanje pomoći na ispitima i kolokvijima je oblik akademskog nepoštenja i stegovni prijestup.

Ometanje ispitnog postupka je nekolegijalno ponašanje i stegovni prijestup.

(Članak 4. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

 2. Prepisivanje na ispitima i kolokvijima podrazumijeva korištenje bilo kakvih nedopuštenih materijala. Nedopuštenim materijalima smatraju se svi oblici nastavnih materijala, sve vrste bilješki, kao i korištenje svih tehničkih i komunikacijskih sredstava, a posebno onih koja imaju mogućnost za snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prijenos podataka, koji bi omogućili pristup informacijama o sadržajima koji su predmet provjere znanja na ispitu.

Pružanjem i primanjem pomoći na ispitima i kolokvijima smatra se sva komunikacija među studentima na ispitu, kao i komunikacija izvana prema prostoru u kojem se odvija ispit, u svrhu prenošenja informacija o sadržajima koji su predmet provjere znanja na ispitu.

Ometanjem ispitnog postupka smatra se svaki oblik ometanja ispitnog reda, proizvođenja buke ili ometanja nastavnika ili drugih studenata u radu na ispitu i kolokvijima.

3. Pristup ispitu na ispitnom roku bez da je ispit uredno prijavljen na studomatu predstavlja kršenje Pravilnika o studiranju. (Članak 45. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

 

Sankcije za prepisivanje na ispitu

 

4. U slučaju da utvrdi postojanje prepisivanja predmetni nastavnik će studenta ocijeniti negativnom ocjenom te udaljiti sa ispita ili kolokvija. (Članak 50. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu)

5. Nastavnik će studenta kojem utvrdi prepisivanje uputiti na daljnji postupak na Stegovno povjerenstvo Fakulteta političkih znanosti. (članak 8. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

 

Postupak prijave prepisivanja na ispitu

 

6. Nastavnik je dužan prijaviti svaki slučaj prepisivanja na ispitu fakultetskom stegovnom povjerenstvu.

7. Fakultet će uspostaviti registar koji će voditi evidenciju slučajeva prepisivanja koji će sadržavati informaciju o identitetu prekršitelja, kolegiju, vremenu prekršaja, vrsti prekršaja, vrsti aktivnosti na kojoj se prekršaj dogodio, dokazima te odluci stegovnog povjerenstva


8. Nastavnik prijavljuje prepisivanje na način da ispuni obrazac koji je dostupan u papirnatom obliku u studentskoj referadi, na porti i u dekanatu, ili na mrežnim stranicama fakulteta. Nastavnik ispunjeni obrazac predaje u urudžbeni zapisnik  fakulteta u dekanatu koje ga upućuje stegovnom povjerenstvu na daljnji postupak. Podaci o slučaju se unose u registar slučajeva akademskog nepoštenja.


9. Obrazac za prijavu akademskog nepoštenja na ispitima i kolokvijima sadrži informacije o kolegiju na kojem se prekršaj dogodio, identitetu prekršitelja, vremenu prekršaja, vrsti aktivnosti na kojoj se prekršaj dogodio te opis prekršaja. Uz formular se predaje i prilog s dokazima o prekršaju.

 

Pristup ispitu

 

10.  Student smije pristupiti ispitu na određenom ispitnom roku samo ukoliko je ispit prijavljen za taj ispitni rok na studomatu. (Članak 45. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

11.  Nastavnik je prilikom ispita dužan provjeriti da li je student prijavio ispit za taj ispitni rok. Student će zauzeti svoje mjesto na ispitu isključivo nakon što se utvrdi da ima pravo prisustvovati ispitu. Ukoliko nastavnik utvrdi da student nema uredno prijavljen ispit, nastavnik će studenta udaljiti sa ispita.

12.  Ukoliko student prijavi ispit i ne pristupi ispitu bez da ga je odjavio, navedeni ispit se broji kao izlazak u ukupnoj kvoti izlazaka na ispit. (Članak 45. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

13.  Ukoliko student želi odustati od izlaska na ispit na ispitnom roku za koji je prijavio izlazak, student je dužan odjaviti ispit na studomatu.

 

Provođenje ispita

 

14.  Prije ispita ili kolokvija nastavnik će organizirati prostoriju i rasporediti nastavne materijale na način koji osigurava da se studenti neće koristiti nedopuštenim sredstvima.

15.  Studenti prilikom pristupanja ispitu ili kolokviju kod sebe smiju imati samo sredstva koja su im nužna za pisanje ispita. Sva sredstva koja mogu pomoći akademskom nepoštenju uključujući nastavne materijale i bilješke te sve bilješke koje sadrže nastavni materijal, sredstva elektronske komunikacije, a posebno ona koja imaju uređaje za snimanje i reprodukciju zvuka i slike, te sredstva koja mogu pomoći pri prepisivanju poput torbi, jakni i ostalog, moraju se odložiti u određen prostor koji je na dovoljnoj udaljenosti da osigurava da se navedena sredstva ne mogu koristiti.

16.  Nastavnik na svakom ispitu i kolokviju treba osigurati red te primjerene i jednake uvjete za sve studente koji su pristupili ispitu. Studenti su se dužni pridržavati reda, ne proizvoditi buku i ne ometati druge studente u radu na ispitu.

 

Prevencija akademskog nepoštenja na pisanim ispitima i kolokvijima

 

17.  U svrhu prevencije, predmetni nastavnici trebaju koristiti redovitu izmjenu ispitnih pitanja, više grupa ispitnih pitanja, te koristiti pitanja kod kojih se traži više od puke reprodukcije neke informacije.

18.  Informacije i upozorenja o prepisivanju na ispitu i njegovim posljedicama dostavit će se studentima na slijedeće načine:

a)    Informacije i upozorenja o prepisivanju na ispitu i njegovim posljedicama u obliku standardnog teksta nalaze se u svim silabijima sukladno uputi za pisanje silabija.

b)    Informacije i upozorenja o prepisivanju na ispitu i njegovim posljedicama nalaze se na mrežnim stranicama fakulteta.

c)     Informacije i upozorenja o prepisivanju na ispitu i njegovim posljedicama objavljuju se kao imperativna poruka na studomatu svim studentima na početku svakog ispitnog roka.