Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

02.02.2024

Natječaji za radna mjesta - docent i dva asistenta

KLASA: 401-05/24-05/01
URBROJ: 251-73/02-24-1-1
Zagreb, 25. siječnja 2024.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Ulica Ivana Lepušića  6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje


NATJEČAJ

za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Prednosti pri izboru pristupnika za radno mjesto:

  • znanstveni interes za medijsku ulogu jezika i pisano novinarstvo dokaziv kroz znanstvene radove;
  • iskustvo u izvođenju nastave na obveznim predmetima vezanim uz medijski jezik i pisano novinarstvo
  • poznavanje metoda istraživanja primjenjivih u području analize medijskog jezika i oblika pisanog novinarstva.

2. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Prednosti pri izboru pristupnika za radno mjesto:

  • znanstveni interes za područje audiovizualnog novinarstva dokaziv kroz priložene radove ili sudjelovanje na projektima;
  • poznavanje rada u televizijskom studiju i programima za izradu i oblikovanje audiovizualnih sadržaja;
  • poznavanje metoda istraživanja audiovizualnih medija i njihovih publika.

3. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za strateško komuniciranje Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Prednosti pri izboru pristupnika za radno mjesto:

  • poznavanje metoda istraživanja medija i/ili društvenih medija dokazivo kroz znanstvene ili stručne radove, rad na istraživačkim projektima ili dosadašnje obrazovanje te razgovor s povjerenstvom;
  • znanstveni interes za područje komunikacijskih znanosti, polje strateškog komuniciranja dokaziv kroz priložene radove.


Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022) te odgovarajućim podzakonskim propisima, a za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3. i uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na suradnička radna mjesta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslik diplome, dokaz o upisanom doktorskom studiju i studentskom statusu u trenutku prijave na natječaj, preslik rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaze o ispunjavanju ostalih propisanih uvjeta uključujući objavljene radove, zajedno s izjavom o izvornosti radova, potvrde o sudjelovanju na znanstvenim skupovima i drugim aktivnostima, te sudjelovanju u radu na znanstvenim i stručnim projektima.

Svi pristupnici koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine  119/2022) te uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na suradnička radna mjesta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu će sukladno članku 47. stavak 6. Statuta Fakulteta političkih znanosti biti pozvani na razgovor s povjerenstvom i održati javnu prezentaciju pred fakultetskom akademskom zajednicom o svom znanstvenom ili stručnom radu, istraživanju ili projektu.

Detaljnije upute i predložak izjave o izvornosti radova nalaze se na poveznici: https://www.fpzg.unizg.hr/o_fpzg-u/natjecaji_za_radna_mjesta.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017).

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021, 156/2023), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog Zakona koji su dostupni 
na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 49. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993,58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013, i 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se elektronski na adresu: natjecaji@fpzg.hr, uz obavezno navođenje točke radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje (1., 2. ili 3.).

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta https://www.fpzg.unizg.hr/ u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Na službenoj internetskoj stranici objaviti će se informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu.

Fakultet zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
 

Popis obavijesti

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

22.04.2024
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. travnja 2024. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto  docentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je doc. dr. sc. Nikolinu Borčić .
22.04.2024
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. travnja 2024. godine na suradničko radno mjesto asistentice  u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme od šest godina, na Odsjeku za Strateško komuniciranje Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je Silviju Vuković .
09.04.2024
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 28. ožujka 2024. godine na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  Dejana Oblaka .