Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

25.08.2023

Natječaji za radna mjesta - docent i predavač

KLASA: 401-05/23-05/01
URBROJ: 251-73/02-23-4-1
Zagreb, 21. kolovoza 2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Ulica Ivana Lepušića  6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

a)    jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme, za održavanje nastave predmeta i smjera Televizijsko novinarstvo i vođenje nastavne baze Televizija Student, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

b)    jednog izvršitelja (m/ž) na nastavno radno mjesto predavača u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, za održavanje nastave iz Statistike, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice na rad, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022) te odgovarajućim podzakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslik diplome ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaze o ispunjavanju ostalih propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i same radove, zajedno s izjavom o izvornosti radova (prema predlošku, potražiti na https://www.fpzg.unizg.hr/  uz tekst natječaja).

Detaljnije upute nalaze se na poveznici.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017).

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 49. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993,58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013, i 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se elektronski na adresu: natjecaji@fpzg.hr, uz obavezno navođenje točke radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje (a ili b).

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Na službenoj internetskoj stranici objaviti će se informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu.

Fakultet zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.

Popis obavijesti

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

30.10.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 26. listopada 2023. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, za održavanje nastave predmeta i smjera Televizijsko novinarstvo i vođenje nastavne baze Televizija Student, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je dr. sc. Petru Kovačević .
30.10.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 26. listopada 2023. godine na nastavno radno mjesto predavača u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika) za održavanje nastave iz Statistike na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je Vatroslava Jelovicu .