Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

17.03.2023

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto višeg asistenta/-ice

KLASA: 401-05/23-05/01
URBROJ: 251-73/02-23-2-1
Zagreb, 10. ožujka 2023.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje


NATJEČAJ
za izbor 

jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto višeg asistenta/-ice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija,  za rad na istraživačkom projektu „Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories (REDACT)“. Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost po natječaju "Chanse natječaj 2021 Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu" (101004509 — CHANSE — H2020-SC6- TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 / H2020- SC6-TRANSFORMATIONS-2020), na određeno vrijeme od 2 godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Nebojše Blanuše, na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Obvezni uvjeti:

  • Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine  119/2022) te odgovarajućim podzakonskim propisima.
  • Na radno mjesto višeg asistenta može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti. U navedeno razdoblje od 10 godina ne ulazi vrijeme koje kandidat nije proveo u sustavu znanosti (primjerice rad u privatnom sektoru).

Dodatni kriteriji:

  • prethodno iskustvo rada na istraživačkim projektima i/ili znanstveno-istraživačkim aktivnostima u području: politologija,
  • odlično poznavanje kvalitativnih pristupa u politologiji, posebice teorije i analize diskursa i etnografije,
  • iskustvo rada u međunarodnom timu,
  • odlično aktivno znanje engleskog jezika,
  • odlično poznavanje rada na računalu,
  • psihofizičke sposobnosti za rad s ljudima.

O projektu / About the project
The REDACT project will take on board how both the conditions of digitised mediation and political, social and historical contexts shape the content, communities, consequences of and responses to online conspiracy theories today. REDACT will employ a comparative and interdisciplinary framework that combines digital methods, ethnography, and granular cultural and political discourse analysis to examine the actors, tactics, cultural forms, technologies and audiences involved in the online spread of conspiracy theories in different European regions as well as the tactics that have been developed to combat them. By working with regional and EU-level fact-checking and disinformation-monitoring organisations as Cooperation Partners (CPs), the ultimate goal of the research is to make locally relevant recommendations for these organisations, policy makers, media regulators as well as for the internet companies themselves.

The main research focus will be under WP 5 (The Balkans – Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia): The PI  Nebojša Blanuša and the Postdoc will research the local online conspiracist space with a focus on the digital afterlife of long-term mainstream political conspiracy theories, which reflect the recent history of nation-state building and the war for independence from the early 1990s, economic and democratic transition, and European integration processes. The project will trace how these local conspiracy theories intersect with global conspiracy theories online. The Postdoc will collaborate with Faktograf, the Croatian fact-checking orhanization, to understand local attempts to combat conspiracy theories. To extend the analysis into the wider Balkan region, the WP will work with Research Partners in Bosnia and Herzegovina and Serbia. This team will hold a Balkan-focused workshop for local participants in Zagreb and assist with the organisation of the stakeholder conference at the Inter-University Centre in Dubrovnik at the end of the project.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslik diplome / diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaze o ispunjavanju ostalih propisanih uvjeta.

Detaljnije upute nalaze se na poveznici.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017).

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 49. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993,58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013, i 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se elektronski na adresu: natjecaji@fpzg.hr

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta https://www.fpzg.unizg.hr/ u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Na službenoj internetskoj stranici objaviti će se informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu.

Fakultet zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.

Popis obavijesti

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

31.05.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. svibnja 2023. godine na radno mjesto višeg asistenta/-ice , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija za rad na istraživačkom projektu „Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories (REDACT)" (Radno mjesto financirana je od strane Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Chanse natječaj 2021 Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu" {101004509 -CHANSE . H2020-SC6 - TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 - SC6 - TRANSFORMATIONS-2020), na određeno vrijeme od 2 godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Nebojše Blanuše na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  Vedrana Jerbića .