Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

15.02.2023

Natječaj za radno mjesto predavača

KLASA: 401-05/23-05/01
URBROJ: 251-73/02-23-1-1
Zagreb, 8. veljače 2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor 

jednog izvršitelja (m/ž) u nastavno radno mjesto predavača u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija ili Informacijske i komunikacijske znanosti, za održavanje nastave iz statistike, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice na rad, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022) te odgovarajućim podzakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslik diplome ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaze o ispunjavanju ostalih propisanih uvjeta.

Detaljnije upute nalaze se na poveznici: https://www.fpzg.unizg.hr/o_fpzg-u/natjecaji_za_radna_mjesta

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017).

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 49. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993,58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013, i 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se elektronski na adresu: natjecaji@fpzg.hr

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta https://www.fpzg.unizg.hr/ u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Na službenoj internetskoj stranici objaviti će se informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu.

Fakultet zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
 

Popis obavijesti

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

31.05.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. svibnja 2023. godine na radno mjesto višeg asistenta/-ice , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija za rad na istraživačkom projektu „Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories (REDACT)" (Radno mjesto financirana je od strane Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Chanse natječaj 2021 Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu" {101004509 -CHANSE . H2020-SC6 - TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 - SC6 - TRANSFORMATIONS-2020), na određeno vrijeme od 2 godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Nebojše Blanuše na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  Vedrana Jerbića .