Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

Natječaji za radna mjesta

15.06.2022
Natječaj za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – predavač
KLASA: 640-02/22-09/01 URBROJ: 251-73/02-22-2 Zagreb, 10. lipnja 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor  dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – predavač u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju:     Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvenoj grani: novinarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17. i 96/2018) te odgovarajućim podzakonskim propisima. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova. Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i u elektronskom obliku.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017). Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 49. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993,58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013, i 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679. Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučenom poštom Tajništvu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta političkih znanosti, Trg Drage Iblera 10, II. kat, 10000 Zagreb. O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta https://www.fpzg.unizg.hr/ u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Na službenoj internetskoj stranici objaviti će se informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti će se profesionalni životopis odnosno relevantni podatci na temelju kojih je kandidat odabran.  Fakultet zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.                                                           Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti  
23.05.2022
Natječaj za izbor na radno mjesto - vršitelj obračuna platnog prometa, fakturiranja i osnovnih sredstava/radno mjesto II. vrste – voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
NN 57/2022 (20.5.2022.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Klasa: 112-02/22-01/02 Urbroj: 251-73/02-22-2 od 16. V. 2022. (3678) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto: – vršitelj obračuna platnog prometa, fakturiranja i osnovnih sredstava/radno mjesto II. vrste – voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž). Uvjeti: – završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, u trajanju od najmanje tri godine, – 1 godina radnog iskustva na knjigovodstvenim poslovima, – poznavanje rada na računalu, – psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
13.04.2022
Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor
KLASA: 640-02/22-02/01 URBROJ: 251-73/02-22-1 Zagreb, 5. travnja 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, znanstvenoj grani: hrvatska politika/politike Europske unije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za izvođenje nastave na predmetima Politička psihologija i Socijalna psihologija na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

30.06.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 9. lipnja 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  dr. sc. Nebojšu Blanušu .
30.06.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 9. lipnja 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za političku i socijalnu teoriju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  dr. sc. Enesa Kulenović .
02.06.2022
Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2022 dana 2. ožujka 2022. godine, te na temelju Izvješća Povjerenstva za izbor diplomiranog knjižničara - radno mjesto I. vrste, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 251-73/02-22-29 od 12. svibnja 2022.  godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi sljedeću Odluku: Jelena Pavičić , magistra bibliotekarstva i magistra pedagogije, izabire se na radno mjesto I. vrste - diplomirani knjižničar, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz obavezni probni rok u trajanju od šest mjeseci.