Jezik | Language: HRV ENG
Ured za istraživanje i međunarodne projekte

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je najstarija politička znanost znanstvena institucija u ovom dijelu Europe i jedini studij političkih znanosti u Republici Hrvatskoj. Kvaliteta istraživanja na Fakultetu pokazuje povećanje pozitivno ocijenjenih istraživačkih analiza i sve veći broj nacionalnih istraživanja, kao i projekata za istraživanje i razvoj financiranim od strane EU.

Visoko-kvalitetna istraživanja zahtijevaju izvrsne istraživače. Upravo zbog toga istraživači političkih znanosti na Fakultetu imaju podršku za razvoj novih istraživačkih područja koji pridonose stvaranju znanja potrebnog za rješavanje aktualnih i budućih problema s kojima se društvo suočava, kao što su:

  • istraživanja i analize javnih politika te proces donošenja odluka u kontekstu europeizacije, transparentnosti i učinkovitosti javnih politika i njihove provedbe
  • istraživanja i analize procesa integracije i dezintegracije u Jugoistočnoj Europi: povijesna pozadina i aktualni proces pridruživanja Europskoj uniji s naglaskom na aspekte sigurnosti, ljudske sigurnosti i mirovnom razvoju
  • Istraživanje i analiza razvoja i politika vezanih uz nacionalni politički sustav, političke stranke i političku kulturu
  • istraživanja i analize medija i uloge medija u političkom sustavu i javnog komuniciranja u suvremenom hrvatskom i europskom društvu

 

URED ZA ISTRAŽIVANJE NA FAKULTETU POLITIČKIH ZNANOSTI

Glavni cilj Ureda za istraživanje je 1) dati prostor i podršku istraživačima Fakulteta za razvoj novih i relevantnih istraživačkih područja te ojačati društvene i političke inovativne kapacitete i 2) stvoriti poticajnu sredinu i podržati sustav prijenosa znanja i istraživačkih rezultata društvu.

Konkretno, Ured za istraživanje pruža razne usluge istraživačima Fakulteta:

INFORMIRANJE - Ured za istraživanje stalno prati aktualna istraživačka i inovacijska dostignuća na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini te obavještava istraživače na Fakultetu političkih znanosti o mogućnostima suradnje i financiranja.

SUDJELOVANJE - Ured za istraživanje podržava istraživače na Fakultetu političkih znanosti u angažiranju i suradnji s drugim znanstvenicima, institucijama i neakademskim dionicima, i iznimno, u formuliranju i stvaranju novih i inovativnih istraživačkih područja te istraživačkih i razvojnih projekata koji su relevantni za Europski istraživački prostor.

INTEGRACIJA - Ured za informiranje podržava istraživače u umrežavanju i stvaranju 'multi-sektorske suradnje' između akademske zajednice i javnosti, privatnog i civilnog sektora koji omogućuje integrirani pristup za rješavanje društvenih izazova.

VIDLJIVOST - Ured za istraživanje pomaže istraživačima Fakulteta u predstavljanju i širenju rezultata istraživanja i inovativnih i novih istraživačkih ideja. Ured za istraživanje konstantno podiže svijest i sposobnosti društvenih znanstvenika na Sveučilištu u Zagrebu kako bi doprinijeli stvaranju moderne društvene znanosti na Sveučilištu koja uključuje učenje, istraživanje, prijenos znanja i blisku suradnju s društvenim dionicima.

 

Kontakt:

Miroslav Petrović, (miroslav.petrovic@fpzg.hr)
Voditelj Ureda za istraživanje i međunarodne projekte
Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
01 4642041

 

Doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar, (dario.nikic-cakar@fpzg.hr)

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

 


Obavijesti