Jezik | Language: HRV ENG
Natječaj 2018./2019.

N A T J E Č A J

za upis na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Politologija

u akademskoj godini 2018./2019.

za stjecanje akademskog stupnja doktora/ doktorice znanosti (dr.sc.) iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja politologije

 

Smjerovi doktorskog studija su:

1. Europska politika: Europa i Hrvatska

2. Hrvatska politika

3. Međunarodni odnosi

4. Mediji i politika

5. Politička teorija

6. Javne politike i razvoj

 

Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

Na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Politologija” mogu se upisati:

  • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili sveučilišni diplomski studij (bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili sveučilišni diplomski studij (bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu nastavka obrazovanja, odnosno upisa na sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
  • Pristupnici/e koji su završili poslijediplomski znanstveni magistarski studij i stekli akademski stupanj magistara znanosti iz znanstvenog polja politologije ili iz znanstvenog polja ostalih društvenih i humanističkih znanosti u Hrvatskoj ili u inozemstvu, a diploma im je priznata u Republici Hrvatskoj.

Pristupnici koji udovoljavaju općim uvjetima za upis na studij, a nisu stekli diplomu iz znanstvenog polja politologije moraju tijekom studija upisati razliku od 28 ECTS-a i položiti ispite iz nastavnih predmeta koje propisuje Vijeće doktorskog studija „Politologija“.

Na natječaj za upis na doktorski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su ostvarili izvrstan (4,5-5) ili vrlo dobar (3,5-4,499) uspjeh u dodiplomskom ili u preddiplomskom i diplomskom studiju. Iznimno se mogu prijaviti pristupnici s ocjenom dobar (3-3,499).

Prijavi na natječaj za upis pristupnik mora priložiti:

  • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
  • diplomu o završenom studiju i službeni ispis ocjena s prosjekom ocjena
  • dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, francuski, njemački)
  • izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja
  • nacrt istraživanja u okviru doktorske disertacije (najviše 2000 riječi) *
  • dvije akademske preporuke

 

U motivacijskom eseju pristupnici trebaju obrazložiti područje svog znanstvenog interesa i moguće područje istraživanja u polju politologije, te iskazati interes za potencijalnim mentorom. U skladu s time, kandidati trebaju u motivacijskom eseju eksplicitno navesti za koja dva smjera studija imaju najveći interes.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim prosjekom ocjena, kvalitetnijim preporukama, boljim nacrtom istraživanja, te većim znanstveno-istraživačkim iskustvom.

Nakon proteka roka za predaju zahtjeva, sa svakim pristupnikom koji ispunjava uvjete navedene u natječaju obavit će se razgovor. U tom se razgovoru provjerava motivacija kandidata za studij i stječu dodatne informacije relevantne za konačni odabir kandidata. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova. Školarina iznosi 60.000,00 (šezdeset tisuća) kuna ili 10.000,00 (deset tisuća) kuna po semestru. Polaznici uplaćuju troškove studija pri upisu u semestar, a prije početka nastave u svakom semestru na žiro-račun Fakulteta političkih znanosti, otvoren u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR1423600001101217644, model: HR00, poziv na broj: 30-OIB kandidata.

 

Prijavnu dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (OBRAZAC prijave sa svim prilozima navedenim u obrascu dostupan je na poveznici) potrebno je predati osobno na Fakultet političkih znanosti ili poslati poštom na adresu Fakulteta političkih znanosti, Zagreb, Lepušićeva 6. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave se podnose do: 19. ožujka 2019.

Sve dodatne obavijesti nalaze se na http://www.fpzg.unizg.hr ili se mogu dobiti putem e-maila: doktorski.politologija@fpzg.hr.

________________________________________________________________

* Tekst nacrta trebao bi jasno ukazati na područje znanstvenog interesa kandidata, okvirnu temu istraživanja, navedene istraživačke probleme, očekivane nalaze i odgovor na pitanje po čemu je riječ o originalnom istraživanju. Sam nacrt ne bi trebao prelaziti 4 kartice teksta i trebao bi sadržavati znanstvene ideje, interese i prethodno usvojena teorijska i metodološka znanja koja student namjerava primijeniti, a koja bi trebalo kroz nastavu i kvalitetno mentorstvo unaprijediti i usmjeravati tijekom doktorske naobrazbe.


Repozitorij
Repozitorij je prazan