Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

10.03.2022

Natječaj za radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent

KLASA: 640-02/22-04/01
URBROJ: 251-73/02-22-1
Zagreb, 4. veljače 2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju:     Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvenoj grani: Odnosi s javnošću, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za strateško komuniciranje Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17. i 96/2018).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova (prema predlošku, potražiti na poveznici uz tekst natječaja).

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i u elektronskom obliku. 

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog zakona.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Tajništvu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6.

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Na službenoj internetskoj stranici objaviti će se informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti će se profesionalni životopis odnosno relevantni podatci na temelju kojih je kandidat odabran. 

Fakultet zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.   

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Popis obavijesti

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

30.06.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 9. lipnja 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  dr. sc. Nebojšu Blanušu .
30.06.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 9. lipnja 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za političku i socijalnu teoriju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  dr. sc. Enesa Kulenović .
02.06.2022
Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2022 dana 2. ožujka 2022. godine, te na temelju Izvješća Povjerenstva za izbor diplomiranog knjižničara - radno mjesto I. vrste, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 251-73/02-22-29 od 12. svibnja 2022.  godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi sljedeću Odluku: Jelena Pavičić , magistra bibliotekarstva i magistra pedagogije, izabire se na radno mjesto I. vrste - diplomirani knjižničar, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz obavezni probni rok u trajanju od šest mjeseci.