Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

10.03.2022

Natječaj za radno mjesto - diplomirani knjižničar

NN 25/2022 (2.3.2022.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 112-02/22-01/01
Urbroj: 251-73/02-22-1-1 od 24. II. 2022. (1414)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto:
– diplomirani knjižničar/radno mjesto I. vrste.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uvjeti:
– završen studij sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na diplomskoj razini, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju),
– 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje dva strana jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– psihofizičke sposobnosti za rad s korisnicima.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, preslik diplome diplomskog sveučilišnog studija odnosno diplome studija knjižničarstva, dokaz o poznavanju rada na računalu, dokaz o poznavanju stranih jezika, dokaz o državljanstvu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a).
Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679. Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučenom poštom Tajništvu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – diplomirani knjižničar«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo ne odabrati nijednog pristupnika prijavljenog na natječaj. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i elektroničkom poštom. O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta /oldwww/ u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Popis obavijesti

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

30.06.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 9. lipnja 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  dr. sc. Nebojšu Blanušu .
30.06.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 9. lipnja 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za političku i socijalnu teoriju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  dr. sc. Enesa Kulenović .
02.06.2022
Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2022 dana 2. ožujka 2022. godine, te na temelju Izvješća Povjerenstva za izbor diplomiranog knjižničara - radno mjesto I. vrste, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 251-73/02-22-29 od 12. svibnja 2022.  godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi sljedeću Odluku: Jelena Pavičić , magistra bibliotekarstva i magistra pedagogije, izabire se na radno mjesto I. vrste - diplomirani knjižničar, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz obavezni probni rok u trajanju od šest mjeseci.