Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

Natječaji za radna mjesta

15.06.2022
Natječaj za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – predavač
KLASA: 640-02/22-09/01 URBROJ: 251-73/02-22-2 Zagreb, 10. lipnja 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor  dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – predavač u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju:     Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvenoj grani: novinarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17. i 96/2018) te odgovarajućim podzakonskim propisima. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova. Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i u elektronskom obliku.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017). Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 49. st. 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993,58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013, i 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679. Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučenom poštom Tajništvu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta političkih znanosti, Trg Drage Iblera 10, II. kat, 10000 Zagreb. O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta https://www.fpzg.unizg.hr/ u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Na službenoj internetskoj stranici objaviti će se informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti će se profesionalni životopis odnosno relevantni podatci na temelju kojih je kandidat odabran.  Fakultet zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.                                                           Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti  
23.05.2022
Natječaj za izbor na radno mjesto - vršitelj obračuna platnog prometa, fakturiranja i osnovnih sredstava/radno mjesto II. vrste – voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
NN 57/2022 (20.5.2022.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Klasa: 112-02/22-01/02 Urbroj: 251-73/02-22-2 od 16. V. 2022. (3678) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto: – vršitelj obračuna platnog prometa, fakturiranja i osnovnih sredstava/radno mjesto II. vrste – voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž). Uvjeti: – završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, u trajanju od najmanje tri godine, – 1 godina radnog iskustva na knjigovodstvenim poslovima, – poznavanje rada na računalu, – psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
13.04.2022
Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor
KLASA: 640-02/22-02/01 URBROJ: 251-73/02-22-1 Zagreb, 5. travnja 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, znanstvenoj grani: hrvatska politika/politike Europske unije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za izvođenje nastave na predmetima Politička psihologija i Socijalna psihologija na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 35 od 35
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 30. 6. 2022. u 15:00  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 30. 6. 2022. u 14:59  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:20  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:19  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:17  ( Toni Kliškić ) Uređeno: 2. 6. 2022. u 14:18  (Toni Kliškić)
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:16  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:15  ( Toni Kliškić ) Uređeno: 2. 6. 2022. u 14:17  (Toni Kliškić)
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:13  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:12  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:11  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:09  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:08  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:06  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:05  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:03  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:02  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 2. 6. 2022. u 14:00  ( Toni Kliškić )
[^] Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar Objavljeno 2. 6. 2022. u 11:50  ( Toni Kliškić ) Uređeno: 15. 6. 2022. u 09:57  (Valentina-Dominika Kranželić)
[^] Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto - stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte Objavljeno 10. 3. 2022. u 12:14  ( Toni Kliškić ) Uređeno: 26. 5. 2022. u 09:51  (Toni Kliškić)
[^] Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto - voditelj odsjeka službe održavanja/položaj III. vrste Objavljeno 10. 3. 2022. u 12:12  ( Toni Kliškić )
[^] Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto - voditelj računovodstva Objavljeno 10. 3. 2022. u 12:11  ( Toni Kliškić )
[^] Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto Glavnog urednika Televizije Student Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:40  ( Toni Kliškić )
[^] Obavijest o rezultatima natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:39  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:38  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:38  ( Toni Kliškić )
[^] Obavijest o izboru kandidata - Natječaj za izbor Voditelj/ica Studentske referade Fakulteta političkih znanosti, NN 75/2020 Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:36  ( Toni Kliškić )
[^] Obavijest pristupnicima o rezultatima Natječaja za izbor stručnog suradnika za međunarodnu mobilnost, znanstvene publikacije i biblioteke Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:36  ( Toni Kliškić )
[^] Obavijest o izboru kandidata - Natječaj za izbor tajnika Fakulteta političkih znanosti, NN 101/2019 Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:35  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:35  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:34  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranim kandidatima Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:33  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranim kandidatima Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:31  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:30  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:29  ( Toni Kliškić )
[^] Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu Objavljeno 9. 4. 2021. u 12:08  ( Toni Kliškić )