Jezik | Language: HRV ENG
BIBLIOTEKA POLITIČKE ANALIZE

 

 

 

Glavni urednik: doc. dr. sc. Višeslav Raos

Izvršni urednik: dr. sc. Borna Zgurić

 

Adresa:

Biblioteka Političke analize

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

Tel: 01/464-2000

 

 

 

Knjige se mogu kupiti na porti fakulteta ili putem opće uplatnice.

Primjer uplatnice preuzmite ovdje.

 

Naslovi objavljeni u Biblioteci:
Marta Zorko i Sead Turčalo (ur.)
Popularna geopolitika
ISBN 978-953-8174-13-1
Zagreb, 2021. godina, 383 str

Cijena: 120,00 kn
S vrlo optimističnim očekivanjima u prihvatu publike i vrlo skromnim okvirima rasprave u teorijskim konceptima i budućim utemeljenjima discipline, ova urednička knjiga usmjerena je pr­venstveno prema praksama uokviravanja suvremenoga svijeta i geografske okoline. Konceptualizirana je u pet dijelova. U uvod­nom, prvom dijelu urednici donose pregled razvoja discipline i pri­kaz suvremenog svijeta u kontekstu realiteta post-istine i informa­cijske krize. Daljnji dijelovi knjige rezervirani su za studije prema unaprijed tematski određenom okviru koji je temelj geopolitike: teritorij – stanovništvo – moć. Prikaz formacije i dekonstrukcije diskursa i narativa u ove tri kategorije obuhvaća vrlo raznolike proizvode popularne kulture, od medija, animea, videoigara, stripa, glazbenih tekstova ali i glazbe, filma, televizijskih serija i društvenih mreža. Drugi dio se tako bavi teritorijalnošću u kon­tekstu animea i videoigara, a treći obrađuje geopolitičku dimenziju drugosti u stripu, glazbi i filmu. U četvrtom dijelu razmatraju se geopolitički diskursi u vanjskoj politici na temelju filma i druš­tvenih mreža, a peti dio bavi se glazbom i televizijskim serijama u kontekstu prelamanja globalnog i lokalnog u suodnosu geopolitike i popularne kulture. Pokušali smo okupiti što različitije proizvode popularne kultu­re, ali i autorice i autore iz različitih područja. Interdisciplinarnost je središnja okosnica istraživanja u ovom području te autori oku­pljeni u ovoj knjizi to i dokazuju. Od politologa i novinara, preko anglista do muzikologa, autori dolaze sa sveučilišta u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Zadru te Splitu. Iako su svi tekstovi izvorni, neki od njih su prethodno neobjavljene, skraćene verzije diplom­skih radova ili radova nagrađenih Rektorovom nagradom.
 


 

 

Mirjana Kasapović (ur.)

Bliski istok

ISBN: 978-953-6457-88-5

Zagreb, 2016. godina, 412 str.

 

Cijena: 250,00 kn

 

 

 

Knjiga se sastoji od triju tematskih cjelina i deset poglavlja. Prvu tematsku cjelinu, koja je obuhvaćena u jednome poglavlju, čini opsežno razmatranje povijesti i značenja pojma Bliski istok. Prilog je napisala Mirjana Kasapović. Drugu i najveću tematsku cjelinu, koja je podijeljena na osam poglavlja, čine studije sedam država – Egipta, Iraka, Izraela, Jordana, Libanona, Sirije i Turske te Palestine kao "države u nastajanju" – koje tvore jezgru Bliskog istoka ili Bliski istok u užem smislu, a uglavnom se poklapaju s povijesnim pojmom Levanta. Priloge su napisali Vlatko Cvrtila, Emina El Majzoub, Boris Havel, Dejan Jović, Mirjana Kasapović, Boško Picula i Borna Zgurić. Treću tematsku cjelinu, koja je također sažeta u jednom poglavlju, čini komparativno razmatranje problema i perspektiva demokratske transformacije zemalja Bliskog istoka. Prilog je napisala Danijela Dolenec. Sve zemljovide u knjizi izradila je Ivana Crljenko iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu.

 

 

Višeslav Raos

Teritorijalnost i identitet: Istarski demokratski sabor i Sjeverna liga.

Komparativna analiza uspješnosti uspostave de facto teritorijalnosti

ISBN: 978-953-6457-86-1

Zagreb, 2014. godina, 307 str.

 

Cijena: 120,00 kn

 

 

U posljednja dva desetljeća, stranke i stranački sustavi u Europi doživljavaju značajne promjene. Kraj bipolarnog poretka, procesi europskih integracija, masovne migracije i globalizacija doveli su u pitanje ustaljene stranačke odnose i preferencije te otvorile put stasanju novih aktera, kao što su, primjerice, razni populistički pokreti, radikalna desnica, postmoderna ljevica, ekološke stranke ili pak regionalističke stranke. Regionalističke stranke specifična su vrsta stranaka koje svoju agendu zasnivaju na promidžbi i obrani identiteta utemeljenog na pripadnosti određenom podnacionalnom teritoriju. Za vrednovanje uspjeha ove vrste stranaka ključan je koncept teritorijalnosti, tj. politike poimanja, definiranja i predstavljanja prostora. U ovoj knjizi naglasak je stavljen na de facto teritorijalnost, odnosno na politike obilježavanja prostora putem osnivanja stranačkih podružnica i natjecanja na izborima u onim dijelovima zemlje koji tvore regiju koju stranka s regionalističkim predznakom želi predstavljati. Uspješnom uspostavom de facto teritorijalnosti, regionalistička stranka pokrit će svoju matičnu regiju stranačkim ograncima te će u što većem broju izbornih okruga u toj regiji participirati u izvršnoj vlasti. Ova studija na primjerima IDS-a u Hrvatskoj i Sjeverne lige u Italiji pokazuje različite stranačke strategije prilagodbe kontekstualnim uvjetima na putu k operacionalizaciji regionalnog identiteta i ostvarenju de facto teritorijalnosti.

 

 

Ana Petek i Krešimir Petković (ur.)

Pojmovnik javnih politika

ISBN: 978-953-6457-85-4

Zagreb, 2014. godina, 179 str.

 

Cijena: 50,00 kn

 

 

 

Pojmovnik javnih politika sadržava ukupno osamdeset odrednica koje donose definicije, temeljna objašnjenja, podjele, kontekst primjene i ostale informacije o osnovnim problemima javnih politika. Odrednice opsegom variraju od kraćih anotacija do opsežnijih pregleda koji su strukturno bliži enciklopedijskim makroodrednicama. Standardna literatura javnih politika pisana je na engleskom jeziku pa je uz svaki pojam u zagradama navedena njegova engleska inačica. To se pojavljuje i ponegdje u tekstu gdje se čini da, ne narušavajući prohodnost odrednice, dodatna informacija može dati dodanu vrijednost specifičnim korisnicima; primjerice, može pomoći onima koji se služe Pojmovnikom kao vodičem u prevođenju. Odrednice se mogu svrstati u devet temeljnih skupina, pri čemu nije riječ o rigidnoj kategorizaciji nego o jednome od mogućih smislenih prijedloga koji povećavaju preglednost i upućuju na međusobnu povezanost odrednica.

Pojmovnik je prvenstveno namijenjen za kvalitetnije izvođenje nastave javnih politika na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Njegova je izvorna svrha olakšati razumijevanje literature iz javnih politika na svim razinama studija. Nadalje, Pojmovnik može dobro poslužiti svima koje interesiraju javne politike, neovisno o tome što dolaze iz drugih disciplina ili s drugih obrazovnih institucija, iz javnoga, privatnog ili civilnog sektora. 

 

 

Dejan Jović (ur.)

Liberalne teorije međunarodnih odnosa

ISBN: 978-953-6457-84-7

Zagreb, 2014. godina, 338 str.

 

Cijena: 120,00 kn

 

 

 

Liberalne teorije međunarodnih odnosa drugi je po redu akademski zbornik radova o temama sa šireg područja teorija međunarodnih odnosa te je u tom smislu sastavni dio edicije koja se fokusira na te teorije. Prva knjiga Teorije međunarodnih odnosa: Realizam objavljena je 2013. u izdanju Političke kulture. U uvodu te prve knjige najavljena je cijela edicija u okviru koje bi svake godine bila objavljena po jedna knjiga fokusirana na jedan teorijski pristup: prve godine na realističke, druge na liberalne, treće na konstruktivističke, a četvrte na marksističke, kritičke i neomarksističke teorije. Takva struktura edicije omogućuje uključivanje novih tema i pristupa te osuvremenjivanje sadržaja i nova izdanja u budućnosti. Ova je knjiga akademski zbornik koji čini dvanaest članaka o liberalnim teorijama, ali i o doktrini, ideologiji i praksi liberalizma u međunarodnim odnosima. No ona je i više od toga. Ona je rezultat kontinuiranog nastojanja jedne skupine istraživača, koja se formirala upravo radeći na ovoj ediciji, da široj regionalnoj akademskoj javnosti ponudi liberalne teorije međunarodnih odnosa praktično potpuno novu temu o kojoj se prije gotovo uopće nije pisalo.

Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima i nastavnicima politologije na svim razinama studija (preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj), posebno onima čije je uže područje specijalizacije vezano za međunarodne odnose. Osim njima, knjiga je namijenjena teoretičarima liberalizma i povijesti političkih ideja, kao i znanstveno-stručnoj zajednici i analitičarima koji se bave međunarodnim odnosima.

 

 

Arend Lijphart

Modeli demokracije. Oblici i učinkovitost vlasti u trideset šest zemalja

Preveo: Davor Stipetić

ISBN: 978-953-6457-80-9

Zagreb, 2014. godina, 302 str.

 

Cijena: 120,00 kn 

 

 

Knjiga Modeli demokracije nizozemskoga političkog znanstvenika Arenda Lijpharta već sada spada u red klasičnih djela iz komparativne politike i političke znanosti. Prvo izdanje tiskano je 1999. godine (Yale University Press), dok je u ovom slučaju riječ o prijevodu drugoga i nadopunjenog izdanja iz 2009. godine. Lijphart je u Modelima demokracije napravio razliku između većinskoga i konsenzusnog modela demokracije, čime je postavio temelje najutjecajnije tipologije modernih demokracija. Temeljna je ideja knjige da se moderne liberalne demokracije razlikuju s obzirom na dva suprotstavljena modela demokratske političke prakse. Većinski model polazi od toga da je demokracija puka vladavina većine koja se temelji na koncentraciji moći i izrazitom suprotstavljanju vlade i opozicije. Suprotno tome, konsenzusni model promovira ideju predstavničke demokracije koja treba omogućiti razmjerno predstavništvo svih društvenih skupina, u kojoj je moć disperzirana među različitim centrima moći i u kojoj se odluke donose konsenzusnim mehanizmima s brojnim kočnicama i ograničenjima. Upravo je ta Lijphartova modelska dihotomija konsenzusnih i većinskih demokracija polazišna osnova svih suvremenih rasprava o funkcionalnosti modernih demokratskih zajednica, te utjecaju određenog modela institucionalnog dizajna na njihovu učinkovitost i stabilnost.

 

 

Darko Martinović

Visoki predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sedam političkih portreta

ISBN: 978-953-6457-73-1

Zagreb, 2014. godina, 255 str.

 

Cijena: 100,00 kn 

 

 

U razgranatoj mreži međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini ključnu ulogu godinama je imao Ured visokog predstavnika, dejtonska institucija koja najzornije simbolizira višegodišnju nazočnost međunarodne zajednice u zemlji i čije postojanje, ovisno o gledištu i interesima raznih zainteresiranih strana, proizvodi velike prijepore. Dio domaćih i međunarodnih aktera nastoji ga prikazati nepotrebnim atavizmom i štetnim utegom koji ne dopušta građanima Bosne i Hercegovine i njihovim političkim predstavnicima da preuzmu potpunu odgovornost za odlučivanje o svojoj sudbini, dok je za druge, unatoč svim slabostima i ograničenjima te mnogo manjoj moći nego u prijašnjim razdobljima, on još uvijek jamac stabilnosti i sigurnosti u zemlji te brana svim, manje ili više otvorenim, nastojanjima da se ona dezintegrira. Ova knjiga nastoji pratiti vremenski slijed od početka rata i prvih međunarodnih aktivnosti koje su poduzimane kako bi se završio sukob i sukobljene snage dovele za pregovarački stol do spektakularne završnice u obliku prijepornoga Dejtonskog sporazuma koji je, među ostalim, iznjedrio i instituciju visokog predstavnika. Iscrpno se prikazuju i analiziraju najvažnija iskušenja s kojima su se visoki predstavnici, zajedno s ostalim međunarodnim civilnim i vojnim tijelima, suočavali u manje ili više uspješnim pokušajima integracije duboko podijeljenoga bosanskohercegovačkog društva. 

 

 

Dario Nikić Čakar

Prezidencijalizacija političkih stranaka

Komparativna analiza britanske Laburističke stranke, Španjolske socijalističke radničke stranke i Hrvatske demokratske zajednice

ISBN: 978-953-6457-72-4

Zagreb, 2013. godina, 289 str.

 

Cijena: 150,00 kn

 

Suvremene političke stranke suočavaju se sa značajnom krizom legitimnosti koja se očituje u eroziji njihovih tradicionalnih društvenih uporišta, potpuno oslabljenom utjecaju na birače i smanjenoj sposobnosti donošenja političkih odluka, što je nagnalo neke političke znanstvenike da razviju tezu o propasti stranaka u razvijenima industrijskim zemljama. Suprotno takvom stavu, ova knjiga polazi od pretpostavke kako se političke stranke organizacijski mijenjaju i strukturno prilagođavaju brojnim izazovima modernih političkih zajednica u kojima duboke socioekonomske i političke promjene potkopavaju temelje na kojima su stranke tradicionalno gradile svoju ulogu kolektivnih predstavnika različitih društvenih interesa. Autor u središte pažnje stavlja fenomen prezidencijalizacije političkih stranaka koji je definiran kao sustavno povećanje političke moći predsjednika stranke u odnosu prema stranačkim aktivistima, dominantnima unutarstranačkim koalicijama i frakcijama te vodstvima lokalnih stranačkih organizacija. Knjiga je namijenjena u prvom redu politolozima i studentima ostalih društvenih disciplina. Dok je preddiplomski studenti mogu koristiti kao vrijedan izvor sustavno prikazanih informacija o tri različita politička i stranačka sustava (Velika Britanija, Španjolska i Hrvatska), za studente na poslijediplomskoj razini njezina vrijednost je u prvom redu teorijska i metodološka, jer daje vrlo dobar primjer primjene komparativnoga istraživačkog dizajna, smislenog uklapanja odabranoga istraživačkog problema u širi teorijski okvir, razradu osnovnih koncepata s pregledom njihova razvoja, jasno operacionaliziranje koncepata kroz različite indikatore i interpretaciju rezultata koja potpuno ostvaruje povratnu vezu prema odgovoru na postavljeno istraživačko pitanje i teorijskim implikacijama tog odgovora. 

 

 

Daniele Caramani (ur.)

Komparativna politika

Preveo: Davor Stipetić

ISBN: 978-953-6457-71-7

Zagreb, 2013. godina, 612 str.

 

Cijena: 350,00 kn

 

 

Švicarski komparatist Daniele Caramani u ovom je udžbeniku okupio trideset najeminentnijih svjetskih političkih znanstvenika koji su bez sumnje vrhunski autoriteti u svojim područjima znanstveno-istraživačkog rada, među kojima se osobito ističu Klaus von Beyme, Paul Brooker, Simon Hix, Ronald Inglehart, Richard S. Katz, Pippa Norris, Christian Welzel i Gianfranco Poggi. Oni su u svojim autorskim prilozima istraživali i analizirali teorije i metode komparativne politike, kao i ključne političke institucije, aktere, procese i obrasce donošenja odluka koji predstavljaju temelj demokratskih i autoritarnih političkih sustava u svijetu. Autorska poglavlja u knjizi zadovoljavaju najviše standarde znanstvenog rada u pogledu relevantnosti sadržaja koji se obrađuje, njihove teorijske utemeljenosti, poštivanja strogih metodoloških kriterija, kao i empirijske utemeljenosti iznesenih zaključaka i opažanja. Autori su u svojim analizama zahvatili gotovo sva tematska područja u komparativnoj politici, što nije uobičajeno u standardnim udžbeničkim knjigama iz discipline, ali i vrlo velik broj zemalja koji ne uključuje samo razvijene industrijske zemlje, već i zemlje u razvoju i nove demokracije. Osim toga, ovu knjigu odlikuje inovativnost u korištenju analitičkih i komparativnih pristupa, budući da su analize i podaci organizirani tematski, a ne po pojedinim zemljama.

Udžbenik naišao na široku recepciju u akademskoj zajednici, te je ubrzo nakon prvog tiskano i drugo, dopunjeno izdanje 2011. godine, za koje je Fakultet političkih znanosti otkupio prava prijevoda i objavljivanja od Oxford University Pressa. 

 

 

Davor Boban

Polupredsjednički sustavi Rusije i Poljske

ISBN: 978-953-6457-59-5

Zagreb, 2011. godina, 296 str.

 

Cijena: 150,00 kn

 

 

 

Polazeći od suvremenih teorija polupredsjedničkih sustava (semiprezidencijalizma), u knjizi se analiziraju ustavni modeli i političke prakse u dvije postkomunističke zemlje. U prvom dijelu knjige prikazuju se najvažnije teorije i koncepti semiprezidencijalizma koji su nastali od 1980. do 2010. godine, a potom se analizira i uspoređuje njihova primjenjivost na stvarne slučajeve. Nakon što je analiza pokazala da su diveržijanske teorije najpogodnije za tu primjenu, u naredna dva dijela knjige na njihovom temelju i prema istom metodološkom obrascu odvojeno se analiziraju ruski i poljski sustavi vlasti u razdoblju od 1989. do 2010. te se potom uspoređuju zaključci koji su izvedeni iz toga. S obzirom na to da su obje zemlje imale sličnu komunističku prošlost nakon koje su krenuli prema izgradnji novoga političkog sustava, mogle su se očekivati određene sličnosti u tranziciji iz autokratskog u demokratski sustav. Umjesto toga, isti tip sustava vlasti imao je različite učinke na demokratizaciju tih zemalja i na njihov politički razvoj. Nakon što se izoliraju utjecaji ostalih čimbenika, može se zaključiti da je ta razlika bila rezultat različitih ovlasti njihovih predsjednika, ali i različite prakse, stila vladavine te utjecaja ostalih političkih podsustava na sustav vlasti koji su od Poljske stvorili demokratski, a od Rusije nedemokratski politički sustav.