Jezik | Language: HRV ENG
Vijesti
Objavljeno: 29. 6. 2020. u 13:18
Uređeno: 1. 7. 2020. u 07:40
Toni Kliškić

S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju Uprava Fakulteta političkih znanosti:

 1. Preporučuje svim nastavnicima Fakulteta da maksimalno reduciraju već planirane konzultacije i susrete sa studentima u prostorijama Fakulteta i da ih održavaju na daljinu.
 2. Preporučuje da se svi ispiti srpanjskog roka održavaju na daljinu, to posebice vrijedi za studente kojima zbog povišene tjelesne temperature ne bude dozvoljen ulazak u zgradu.
 3. Skreće se pažnja svim nastavnicima koji koriste zgradu u Fabkovićevoj da se prethodno moraju javiti na portu u Lepušićevoj radi mjerenja tjelesne temperature kao i da studente koji dolaze u Fabkovićevu upute na isto.
 4. Preporučuje se da se obrane diplomskih radova i svih drugih radova – specijalističkih i doktorskih, u lipanjskom i srpanjskom roku, održavaju na daljinu.
 5. Svim studentima kojima je potrebno upisati ocjenu u indeks (Natječaj za studentski dom/stipendija/itd.)  mogu se obratiti prodekanici za nastavu i studente, koja će, u dogovoru s predmetnim nastavnikom i potvrdom o upisanoj ocjeni u ISVU sustav, upisati ocjenu.

Krizni stožer Sveučilišta u Zagrebu naglašava važnost primjenjivanja preporuke obaveznog nošenja maski u zatvorenim prostorima za sve nastavnike, studente i zaposlenike Sveučilišta.

Objavljeno: 18. 12. 2019. u 21:06
Uređeno: 18. 12. 2019. u 21:07
Ana Kuharić

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za dodjelu mjesečnih stipendija i jednokratnih pomoći na temelju socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2019./2020.

Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija i jednokratnih pomoći podnose se od 17. prosinca 2019. do 17. siječnja 2020. godine u Urudžbeni ured od 10 do 12 sati.

Više informacija o natječaju pogledajte u nastavku.

Na temelju članka 13. Statuta Fakulteta političkih znanosti i članka 14. Pravilnika o stipendijama, jednokratnim pomoćima i posebnim potporama za programe mobilnosti koje dodjeljuje Fakultet političkih znanosti na temelju socioekonomskog statusa (Klasa: 003-05/18-02/01, Urbroj: 251-73/02-18-2  od 10. svibnja 2018. dekan Fakulteta političkih znanosti donosi

Odluku

o raspisivanju Natječaja za dodjelu mjesečnih stipendija i jednokratnih pomoći na temelju socioekonomskog statusa za akademsku godinu 2019./2020.

 

Uvjeti Natječaja

Za dodjelu mjesečne stipendije mogu se prijaviti redoviti studenti upisani na preddiplomski studij politologije, preddiplomski studij novinarstva, diplomski studij politologije ili diplomski studij novinarstva Fakulteta političkih znanosti:

 1. koji su stekli najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, osim ako je student upisan prvi put na prvu godinu studija;
 2. koji imaju prosjek ocjena svih predmeta viši od 3,5 ili prosjek ocjena prethodne akademske godine viši od 3,8.;
 3. čiji prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

 

Za dodjelu jednokratne pomoći mogu se prijaviti redoviti studenti upisani na preddiplomski studij politologije, preddiplomski studij novinarstva, diplomski studij politologije ili diplomski studij novinarstva Fakulteta političkih znanosti:

 1. koji su stekli najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, osim ako je student upisan prvi put na prvu godinu studija;
 2. koji imaju prosjek ocjena svih predmeta viši od 3,5 ili prosjek ocjena prethodne akademske godine viši od 3,8.;
 3. čiji prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 50% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Na natječaj za dodjelu jednokratne pomoći mogu se prijaviti studenti koji primaju stipendiju iz drugih izvora.

Za dodjelu mjesečne stipendije i jednokratne pomoći ne mogu se prijaviti studenti:

 1. koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi natječaj;
 2. koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studijski program);
 3. koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija;
 4. koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani.

 

Dodatni bodovi dodjeljuju se nakon što je utvrđena rang-liste kandidata temeljem dohotka po članu obitelji po slijedećim pravilima:

 1. Za studenta koji je roditelj priznaje se po 0,5 bodova za svako dijete.
 2. Za studenta kojemu je jedan roditelj umro, nestao ili je nepoznat priznaje se 0,5 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je student bez odgovarajuće roditeljske skrbi priznaje se 1 bod.
 3. Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 1 bod za svakog brata ili sestru.
 4. Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, a smješten je u studentskom domu, priznaje se 0,25 bodova, a za ostale studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta priznaje se 0,5 bodova.
 5. Za studenta čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 0,5 boda.
 6. Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 1 bod, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 0,5 bodova.
 7. Za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 0,25 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u obitelji.
 8. Za studenta s najmanje 60% utvrđenoga tjelesnog i osjetilnog oštećenja, sukladno važećoj Uredbi o metodologijama vještačenja priznaje se 0,5 bodova.
 9. Za studenta hrvatskog branitelja i studenta dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja priznaje se 0,25 bodova.

Nakon dodjele dodatnih bodova utvrđuje se konačna rang-lista kandidata temeljem ukupnog broja bodova. 

 

Potrebni dokumenti

Uz obrazac za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Potpisanu Izjavu o članovima obitelji (dostupna na poveznici). Pod članovima obitelji podrazumijeva se zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života. Izjavu o članovima obitelji nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.
 2. Potvrdu o visini dohodaka i primitaka za sve članove obitelji za 2018. godinu. Potvrdu izdaje nadležna Porezna uprava.

Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove obitelji za 2018. godinu. Za članove obitelji koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i iz RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2018. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH i potvrde iz RH.

Podatke o prosjeku ocjena i broju ostvarenih ECTS bodova Fakultet će preuzeti iz ISVU sustava.

U svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje dodatnih bodova potrebno je dostaviti:

 1. Za studenta koji je roditelj presliku rodnog lista djeteta.
 2. Za studenta kojem je jedan ili oba roditelja umro, nestao ili nepoznat presliku smrtnog lista roditelja ili potvrdu nadležnoga tijela o nestaloj osobi. Za studenta bez odgovarajuće roditeljske skrbi treba dostavi presliku rješenja/potvrdu Centra za socijalnu skrb ili nadležne ustanove za studente koji su do punoljetnosti bili smješteni u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj.
 3. Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju prema zakonu koji regulira socijalnu skrb kao dokaz priložiti presliku rješenja o teškoćama u razvoju brata i/ili sestre izdanu od nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje ili nalaz i mišljenje o vrsti i težini invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, koje izdaje nadležna ustanova za vještačenje.
 4. Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, a smješten je u studentskome dome, podatke o prebivalištu i smještaju u studentski dom.
 5. Za studenta čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade prema zakonu koji regulira socijalnu skrb kao dokaz priložiti potvrdu nadležnoga Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.
 6. Za studente koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% kao dokaz priložiti presliku rješenja o utvrđenome postojanju tjelesnog oštećenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.
 7. Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja dostaviti presliku rodnoga lista za brata ili sestru predškolske dobi te potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru koji su u sustavu redovitog obrazovanja.
 8. Za studenta s najmanje 60% utvrđenoga tjelesnog i osjetilnog oštećenja dostaviti presliku rješenja izdanog od nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.
 9. Za studenta dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja potrebno priložiti dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji izdaje nadležno tijelo državne uprave.

 

Rok za podnošenje prijava

Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija i jednokratnih pomoći podnose se od 17. prosinca 2019. do 17. siječnja 2020. godine na posebnom obrascu dostupnom na poveznici i u studentskoj referadi u Urudžbeni ured od 10 do 12 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.

 

Završne odredbe

Natječaj za dodjelu stipendija i jednokratnih pomoći provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja.

Rezultati natječaja dostavljaju se dekanu Fakulteta, svim prijavljenim studentima i studentskom zboru.

O dodjeli stipendije ili jednokratne pomoći zaključuje se ugovor između studenta i Fakulteta.

Mjesečne stipendije isplaćivat će se u deset mjesečnih rata u iznosu od 800,00 kuna u razdoblju od 17. veljače 2020. do 15. srpnja 2020., a jednokratne pomoći 2000,00 kuna po semestru.

Prijavom na Natječaj studenti potvrđuju da su upoznati sa odredbama Pravilnika o stipendijama, jednokratnim pomoćima i posebnim potporama za programe mobilnosti koje dodjeljuje Fakultet političkih znanosti na temelju socioekonomskog statusa te da prihvaćaju da se njihovi osobni podaci čuvaju i objave na rang listi studenata koji su se prijavili na Natječaj sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Pravilniku.

 

Dekan

prof. dr. sc. Zoran Kurelić

KLASA: 604-02/19-03/02

URBROJ: 251-73/02-19-2

Zagreb, 17. prosinca 2019.

 

/_news/62870/Odluka o raspisivanju Natjecaja za dodjelu mjesecnih stipendija i jednokratnih pomoci za ak.g.2019.-2020..pdf

/_news/62870/Odluka o povjerenstvu za provedbu Natjecaja za dodjelu 9 mjesecnih stipendija i 8 jednokratnih pomoci.pdf

Popis obavijesti