Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 13. 4. 2017. u 13:14
Uređeno: 20. 4. 2017. u 13:47
Ana Kuharić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika i suradnika u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i na radna mjesta

1. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog  profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana masovni mediji  na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju - 1 izvršitelj.

2. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika na Odsjeku za političku i socijalnu teoriju - 1 izvršitelj.

3. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne  studije -1 izvršitelj.

4. u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana hrvatska politika/ politika europske unije na Odsjeku za hrvatsku politiku - 1 izvršitelj.

5. u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika na Odsjeku za komparativnu politiku -1 izvršitelj

6. u suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana javne politike/javno upravljanje na Odsjeku za javne politike, menadžment i razvoj, na određeno vrijeme, 1  izvrištelj.

7. u suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana hrvatska politika/politika europske unije na Odsjeku za hrvatsku politiku, na određeno vrijeme - 1 izvršitelj.

8. u suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika na Odsjeku za komparativnu politiku, na određeno vrijeme - 1 izvršitelj

9. u suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana politička teorija/povijest političkih ideja na Odsjeku za medije i komunikacije, na određeno vrijeme - 1 izvršitelj.

10. u suradničko zvanje asistenta  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje na Fakultetu političkih znanosti, na određeno vrijeme- 1 izvršitelj.

 

Svi pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13).

Uz ispunjavanje općih uvjeta natječaja, prednost će se dati pristupnicima za radna mjesta:

ad 4. koji imaju  znanstveno i nastavno iskustvo iz područja hrvatske politike;

ad 6. koji imaju iskazan istraživački interes za područje političke ekonomije dokaziv kroz objavljene znanstvene radove od čega najmanje dva rada objavljena u znanstvenim publikacijama, te poznavanje kvantitativnih ili kvalitativnih metoda  istraživanja dokazivo kroz priložene radove;

ad 7. koji imaju izražen interes za područje političkog ponašanja, imaju najmanje objavljena dva rada u znanstvenim publikacijama, izvrsno poznaju kvantitativne metode istraživanja, dokazivo kroz dosadašnje obrazovanje, znanstveni i nastavni rad i objavljene znanstvene radove te iskustvo u međunardnim znanstvenim projektima;

ad 8.  čije je dosadašnje usavršavanje bilo usmjereno na komparativno istraživanje političkih sustava i javnih politika Srednje i Jugoistočne Europe;

ad 9.  koji imaju iskustvo u radu s naprednim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja i alatima za obradu podataka, iskustvo u istraživanju političkih dimenzija medijske upotrebe i analize medijskih sustava te iskazani interes za medijsku i komunikacijsku teoriju;

ad 10. koji imaju specijalizaciju na području odnosa s javnošu  i medija, upisan doktorski studij (prednost: studij iz komunikologije), objavljena najmanje dva znanstvena rada iz navedenih područja, izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama, poznaju  kvantitative i kvalitativne metode istraživanja.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje , dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova (prema predlošku, potražiti na www.unizg.fpzg.hr  uz tekst natječaja)

 

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Tajništvu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6.

 

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.                       

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti

 

IZJAVA O IZVORNOSTI RADOVA.docx

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 12. travnja 2017.

Popis obavijesti